EN
TH

Chiang Mai 3 Days 2 Nights

Thai Lion Air

  1. Chiang Mai 3 Days 2 Nights

  1. Chiang Mai 3 Days 2 Nights

Itinerary

วันแรก : กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ขันโตกดินเนอร์
13.40
ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 512
14.55
ถึง สนามบินเชียงใหม่ รถรับท่านเดินทางสู่โรงแรม 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00
รถรับจากโรงแรม เดินทางสู่ คุ้มขันโตกหรือศูนย์วัฒนธรรม รับประทานอาหารค่ำในรูปแบบขันโตกดินเนอร์ อาหารพื้นเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาโบราณและประยุกต์ (ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม)
21.00
ออกเดินทางกลับที่พัก
วันที่สอง : ดอยอินทนนท์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ในโรงแรม
08.00
นำท่านสู่ ดอยอินทนนท์ ชม จุดสูงสุดแดนสยาม ชมเส้นทางธรรมชาติอ่างกาหลวงชมดอกกุหลาบพันปีและข้าวตอกฤาษี ซึ่งเป็นมอสที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และศาลเจ้ากรมเกียรติ ผู้ที่คอยรักษาทำนุบำรุงดอยอินทนนท์ตั้งแต่สมัยอดีต  

นมัสการ พระมหาธาตุนภเมธินีดล ซึ่งมีความหมายว่า "พระสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่ เพียงฟ้าจดดิน" และ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ มีความหมายว่า "เป็นกำลังแห่งฟ้า เป็นสิริแห่งดิน" บริเวณพื้นที่โดยรอบพระมหาธาตุเจดีย์ได้จัดเป็นสวนพรรณไม้หลายกหลายชนิดที่สวยงาม โดยเฉพาะไม้ดอกเมืองหนาวที่สวยงาม
 
จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดม้ง ดอยอินทนนท์ แหล่งจำหน่ายผลไม้สดและของฝากพื้นบ้าน 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ (หรือโครงการหลวงดอยอินทนนท์)
บ่าย
ชม น้ำตกวชิรธาร สัมผัสความสวยงามและความชุ่มชื่นของละอองน้ำที่สาดกระเซนไปทั่วบริเวณสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปที่หน้าผา (สำหรับเที่ยวแบบส่วนตัวจะได้แวะชม หมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย เช่น งานแกะสลักไม้ งานเดินเส้น-แต่งลาย งานลงรัก-ปิดทอง แอนติค เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่องจักรสานและเครื่องปั้นดินเผา) 
 
นำท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม : ครูบาศรีวิชัย - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - พระหนักภูพิงค์นิเวศน์ หรือ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

หลังอาหารเช็คเอ้าท์ กรุณารอที่ล็อบบี้โรงแรม
09.00
นำท่านนมัสการ ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ผู้สร้างทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ 
 
เที่ยว หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวเขา สวนดอกไม้ ซื้อของฝากของที่ระลึก ผลไม้ เช่น องุ่น สตอเบอร์รี่ 
 
นำท่านชม พระตำหนักภูพิงค์ เพลิดเพลินกับการชมสวนกุหลาบหลายสายพันธ์ที่งดงาม และไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด ชมเรือนพลับพลาผาหมอนและสวนเฟิน ฯลฯ 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บุปเฟต์เรือนพลับพลา หรือ บุฟเฟต์ ที่ Holiday Garden Hotel หรือ ภัตตาคารข้าวเม่า-ข้าวฟ่าง (ป่าในจินตนาการ)
บ่าย
นมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา เป็นวัดประจำราศีกันย์

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่
18.05
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL 517
19.35
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

Conditions

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
บัตรโดยสารชั้นประหยัด สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ไปกลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ที่พัก 2 คืน (สามารถเลือกพักที่ โรงแรมปางวิมาน หรือ โรงแรม Holiday Garden Hotel & Resort หรือ Top North Hotel ในตัวเมืองเชียงใหม่ เทียบเท่าระดับ 3 ดาว)
-
รถรับส่ง ตามที่ระบุในโปรแกรม (เดินทาง 2-3 ท่าน บริการโดยรถเก๋ง 4 ท่านขึ้นไป บริการโดยรถตู้) 
-
อาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ (อาหารเช้า 2 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารค่ำ 1 มื้อ)
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
-
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม 
-
ทิปไกด์

หมายเหตุ
-
แพคเกจนี้สามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 30 ธันวาคม 2560
-
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ชำระเพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท
-
แพคเกจนี้จะต้องเดินทางไปกลับพร้อมกัน ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป
-
ห้องพักสำหรับ 2ท่าน ต่อห้อง ขึ้นอยู่กับห้องว่าง
-
สำรองที่นั่งล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง โทร 02 926 3852 หรือ 090 658 3326

Prices

Adult 8,900 Baht

Close sale.