EN
TH

ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา เชียงใหม่-ลำพูน 2 วัน 1 คืน

ชมโครงการเกษตรวิชญา สักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย

Itinerary

ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการเกษตรวิชญา เที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง
จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน 2 วัน 1 คืน
 

เกี่ยวกับทริป
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร โครงการ “เกษตรวิชญา” ตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่ 10 ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกการอบรมความรู้ด้านเกษตรบนที่สูงอย่างสมบูรณ์แบบ รวมทั้งยังเป็นแหล่งพัฒนาพืชสมุนไพร ซึ่งเป็นธนาคารอาหารของชุมชน และยังเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จากนั้นนำท่านไปสัมผัสการท่องเที่ยวโดยชุมชนแนวสุขภาพ ณ บ้านไร่กองขิง ชุมชนท่องเที่ยงเชิงสุขภาพ ที่มีการนำเอาพืชสมุนไพรในครัวเรือนมาเป็นส่วนหนึ่งในการบำรุงสุขภาพ และมาประยุกต์ใช้ในการท่องเที่ยว พร้อมออกเดินทางไปกับเราหรือยัง?

กิจกรรมห้ามพลาด  
- เรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา 
- ชมศูนย์เรียนรู้ในโครงการเกษตรวิชญา
- สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุมชน บ้านไร่กองขิง ชุมชนสุขภาพ
- ปั่นจักรยานเที่ยวชมชุมชน 

 
 
วันที่ 1 : เชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยคำ - โครงการเกษตรวิชญา - ชุมชนบ้านไร่กองขิง
10.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ วัดพระธาตุดอยคำ หรือชื่อเดิมคือ วัดสุวรรณบรรพต เป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มการเดินทาง
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 เดินทางไปยัง โครงการเกษตรวิชญา
13.30
เดินทางถึง “โครงการเกษตรวิชญา” ศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เป็นศูนย์ที่ทําการสํารวจและวางแผนการใช้ที่ดิน พัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อการเกษตร เลือกพืชปลูกให้เหมาะสม กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
  • เยี่ยมชมโครงการ เรียนรู้แนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานให้กับโครงการและชุมชน
  • เยี่ยมชมสวนสมุนไพร
15.00
ออกเดินทางไปยัง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านไร่กองขิง

เป็นชุมชนตัวอย่างที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาผสมผสานกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวล้านนา ทั้งเกษตรกรรม ธรรมชาติ การนวดแผนโบราณที่นำสมุนไพรพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ อาหารท้องถิ่นแบบดั้งเดิม และยังส่งเสริมพัฒนาเยาวชนของหมู่บ้านให้เห็นคุณค่าในตัวเอง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
16.00
เดินทางถึงชุมชน เข้าที่พัก ณ โฮมสเตย์ เก็บสัมภาระ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30
อิสระปั่นจักรยานเยี่ยมชมชุมชน ตามอัธยาศัย สัมผัสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการลองอบสมุนไพร และนวดสมุนไพร ที่เป็นภูมิปัญญาและเป็นการนำสมุนไพรในครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ (การนวด และอบสมุนไพร ราคาไม่รวมในรายการ)
18.00 รับประทานอาหารเย็นที่มีทั้งเมนูท้องถิ่นและเมนูเพื่อสุขภาพให้เลือกทาน
วันที่ 2 : สาธิตการทำกุหลาบใบเตย - วัดต้นเกว๋น - วัดพระธาตุหริปุญชัยวรมหาวิหาร - วัดจามเทวี - ตลาดวโรรส 
08.00
รับประทานอาหารเช้า ณ บ้านพักโฮมสเตย์
09.00
สาธิตการทำกุหลาบใบเตย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถนำกลับไปทำเองที่บ้านได้
10.00 เยี่ยมชม วัดต้นเกว๋น หนึ่งในวัดโบราณของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและแตกต่างจากวัดอื่นๆ พร้อมความเงียบสงบที่แท้จริง
11.00
อำลาชุมชน และเดินทางสู่ วัดจามเทวี และพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน อีกหนึ่งจังหวัดเลื่องชื่อของนครล้านนา
12.00 แวะรับประทานอาหารกลางวัน
13.00
เดินทางไปยัง วัดพระธาตุหริปุญชัยวรมหาวิหาร โบราณสถานอันสำคัญของนครหริภุญชัย สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 17 สมัยพระญาอาทิตยราช กษัตริย์ลำดับที่ 33 แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ กราบสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัยซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดชาวระกาเพื่อความเป็นสิริมงคล
 
วัดจามเทวี เป็นวัดที่เก่าแก่และสำคัญของเมืองลำพูน ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมบรมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย
 
แวะซื้อของฝาก ณ ณ กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ของฝากขึ้นชื่ออันได้แก่ ไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม
16.00
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

Conditions

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
- ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ผู้สื่อความหมายของชุมชน
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
- บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ
-
รถรับจากสนามบินเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. / บริการส่ง สนามบินเชียงใหม่ หลังจบกิจกรรม ท่านละ 500 บาท

หมายเหตุ
-
กรณีมีผู้ร่วมเดินทางในแต่ละรอบน้อยกว่า 6 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
-
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรม ทางบริษัทจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ
- ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 13 กันยายน - 25 ธันวาคม 2561

อัตราค่าบริการ
 

 

Prices

29 - 30 Sep 2018 (Price for Adult and Child) 4,500 Baht
21 - 22 Oct 2018 (Price for Adult and Child) 4,500 Baht
3 - 4 Nov 2018 (Price for Adult and Child) 4,500 Baht
1 - 2 Dec 2018 (Price for Adult and Child) 4,500 Baht
11 - 12 Jan 2019 (Price for Adult and Child) 4,500 Baht

Price
฿4,500
Type
Amount
Total
฿
0

or purchase via other channel

Call 02 262 3955

ThaiTicketMajor Counters
View counter locations