EN
TH

เที่ยวเมืองลี้ ที่ไม่เคยลี้ลับ

Lampoon-Lampang

Itinerary

 

วันแรก : กรุงเทพฯ - อำเภอ ลี้ - ลำพูน
04.45
พร้อมกันที่ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกให้ท่านทางด้านกระเป๋าเดินทาง
05.00
ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ จ.ลำพูน เพื่อความสะดวกระหว่างทางบริการอาหารเช้าแบบปิกนิก
พร้อมเครื่องดื่มร้อนเย็น มัคคุเทศก์แนะนำรายการท่องเที่ยว
12.00
นำทุกท่านเดินทางถึง อ.ลี้

บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
บ่าย
โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม เป็นโครงการหลวงเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดลำพูน เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ปี พ.ศ. 2521 ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขา จึงทรงมีพระราชดำริว่า “หมู่บ้านแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนที่ทำกิน มีข้าวไม่พอบริโภคทุกปี ชาวบ้านเป็นโรคขาดอาหาร โดยเฉพาะเด็กเล็กและชาวเขาได้อพยพมาอยู่รวมกันเช่นนี้ เป็นผลดีในการลดการหักล้างทำลายป่า ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นทางอ้อมจะได้ไม่ไปรับจ้างปลูกฝิ่นให้ชาวเขาอื่นอีกด้วย จึงมีการส่งเสริมอาชีพ ทอผ้า ทำเครื่องเงิน และเพราะปลูก

นมัสการ ณ วัดมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย หมู่บ้านห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน
“สีทองเด่น ยอดสูง ประกายแสงมาแต่ไกล อีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาด ดูไปๆมาๆ ก็คล้ายชเวดากองจำลอง เป็นสถาปัตยกรรมทางพระพุทธศาสนาศิลปะล้านนาที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์ มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อีกที่นึงที่ให้ความสวยงาม” สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานนามพระมหาเจดีย์นี้ว่า พระมหาเจดีย์ศรีเวียงชัยพุทธเจดีย์พระเจ้าห้าพระองค์ สิ่งสักการะแทนองค์พระศาสดาทั้งห้าของภัทรกัป แห่งแรกที่สร้างด้วยศิลาแลงทั้งองค์

นำท่านสู่ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ภายในวัดยังมีโบราณสถาน ที่ทรงคุณค่ามากมาย เช่น เจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ วิหารครอบรอยพระพุทธบาท มณฑปพระเก้าตื้อ พระบาทกบ บ่อน้ำทิพย์ เป็นต้น โดยหลวงปู่ฯ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมก่อสร้างเองทั้งหมด นอกจากจะได้มานมัสการสรีระทิพย์ของหลวงปู่ฯ แล้ว ยังได้ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าปาเกอะญอซึ่งยังคงเอกลักษณ์ทั้งรูปแบบบ้านเรือน การแต่งกาย และมีร้านจำหน่ายสินค้าของชุมชนด้วย
เย็น
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก จ.ลำพูน หรือเทียบเท่า
วันที่สอง : ลำพูน - วัดพระพุทธบาทผาหนาม - นั่งรถรางชมรอบเมืองลำพูน - ลำปาง 
 เช้า
บริการอาหารเช้า ณ อาหารของโรงแรม
08.00
เดินทางถึง วัดพระพุทธบาทผาหนาม จ.ลำพูน เป็นวัดที่ธรรมชาติล้อมรอบ เห็นหมอก ดูพระอาทิตย์ตกมุมสูง แบบ 360 องศา อากาศดีมากกกอดีตวัดร้างที่ถูกปัดฝุ่นขึ้นใหม่เมื่อครั้งที่ชาวบ้านหนีอุทกภัยจนกลายมาเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองทั้งส่วนของวัดด้านล่าง และองค์พระธาตุที่อยู่กลางนภา ผู้คนมากันอย่างไม่ขาดสายทั้งยามเช้าและยามค่ำ เพื่อชมวิวเมืองลี้แบบ 360 องศา

นำท่านออกเดินทางสู่ ต.บ้านโฮ่ง อ.ป่าซาง

นำท่านสู่ บ้านสวนสมุนไพร ชัยศิคริน ที่การันตรีด้วยรางวัลโอท็อป 5 ดาวผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ขัดผิว อาบน้ำ โลชั่นถนอมผิว กันแดดทั้งผิวหน้าและผิวกาย แป้งโฟม เป็นต้น ซึ่งเน้นการผลิตตามแบบฉบับภูมิปัญญาไทย พร้อมประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น

นำท่านเลือกซื้อ สินค้าวิสาหกิจชุมชน อาทิ ขนมเค้กลำไย กระเป๋าลายปักมือ น่ารัก มากมาย
เที่ยง
บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร
บ่าย
เดินทางถึง พระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูน และเป็นพระธาตุประจำปีคนเกิดปีระกา(ไก่) ตามคติความเชื่อของชาวล้านนา ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุบรรจุอยู่ในโกศทองคำ วัดพระธาตุหริภุญชัยและบริเวณโดยรอบยังมีสิ่งน่าสนใจให้สักการะและเที่ยวชมกันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น พระเจ้าทองทิพย์ ในโบสถ์ด้านหน้า, พระมหามุนีศรีหริภุญชัย พระพุทธปฏิมาในวิหารหลวง, หลวงพ่อพระนอน, พระเจ้าแดง, สุวรรณเจดีย์ หรือ เจดีย์ปทุมวดี, รอยพระพุทธบาท 4 รอย, เสาสะดือเมือง เป็นต้น

หลังกราบขอพระธาตุหิริภุญชัยแล้ว นำท่านนั่งรถราง รอบเมืองลำพูน และสัการะสิ่งศักดิ์สิทธิ อาทิ

จุดแรก : คุ้มเจ้ายอดเรือน เรือนสรไนอันเป็นเอกลักษณ์แห่งลำพูน
- “คุ้มเจ้ายอดเรือน” เป็นเรือนสรไน (เรือนพื้นถิ่นเอกลักษณ์ลำพูน)
- “อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี” ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย
- “วัดมหาวัน” หนึ่งในวัดสี่มุมเมืองที่มี “พระรอดหลวง” ซึ่งเป็นแม่พิมพ์พระสกุล “พระรอดลำพูน” อันลือลั่น เป็น 1 ใน 5 พระเบญจภาคีที่มีราคาแพงที่สุด
- “วัดพระคงฤาษี” วัดสี่มุมเมืองที่มีเจดีย์แปลกกว่าใครในลำพูน เป็นเจดีย์ที่มีซุ้มคูหาทั้ง 4 ทิศ
- “วัดสันป่ายางหลวง” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ “พระเจ้าเขียวโขง”
- “กู่ช้าง กู่ม้า” หนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ชาวเมืองลำพูนเคารพนับถือกันมาก
- “วัดต้นแก้ว” วัดที่มีสิ่งน่าสนใจ อาทิ “เจดีย์ต้นก๊อ”ที่เป็นสถูปทรงกลมล้านนา มีพระพุทธรูปทรงเครื่องในวิหาร รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน และส่วนของศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผ้าทอ
17.30
นำท่านเดินทางถึง จ.ลำปาง เมืองต้องห้ามพลาด ให้ท่านชมความงามเมืองเก่า

เดินทางถึง ถนนคนเดิน กาดกองต้า (อิสระอาหารเย็น) อีกหนึ่งไฮไลท์สำหรับคนที่มาเที่ยวลำปาง มีทั้งของกิน ของใช้ เสื้อผ้า ของฝาก แต่ที่ต้องแวะไปลองต้องเป็นเมนูขนมจีนน้ำเงี้ยวร้านอิ่มหมี นะ ลำปาง ในถนนคนเดินกาดกองต้า เป็นเมนูขึ้นชื่อมาก มาแล้วต้องทานให้ได้ และยังมีร้านอื่นที่น่าทานอีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อน
วันที่สาม : วัดพระแก้วดอนเต้า - วัดพระธาตุลำปางหลวง
06.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00
อำลาเมืองรถม้า ออกเดินทาง สู่วัดพระแก้วดอนเต้า
08.30
นำชม วัดพระแก้วดอนเต้า ชมพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุ พระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ชมวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่มีอายุเก่าแก่พอๆ กับการสร้างวัด
09.30
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี ลำปาง เลือกชื้อผลิตภัณฑ์จากดินขาวที่มีที่ลำปางเพียงแห่งเดียว สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ส่งออกและขายในประเทศก็ได้รับความนิยมอย่างมาก
11.00
เดินทางสู่ อำเภอเกาะคา

นำทุกท่าน สักการะ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดนี้มีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวีราวพุทธที่ 20พระธาตุลำปางหลวงยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุผ่านชมประตูโขงที่งดงามและเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยชมเงาพระธาตุกลับหัว UNSEEN IN THAILAND สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระแก้วมรกต พระเจ้าทันใจ พระเจ้าล้านทอง พร้อมชมรอยกระสุนของ หนานทิพย์ช้างวีรบุรุษแห่งเมืองลำปาง
12.00
บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร
20.00
เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ

Conditions

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
รถบัสปรับอากาศมาตรฐาน
-
ที่พัก 2 คืน
-
เครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทาง
-
อาหารตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
-
มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
-
ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท พร้อมค่ารักษาพยาบาล ทุนประกัน 1,000,000 เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าเครื่องดื่มชนิดพิเศษ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
-
ค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากรายการ ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
-
ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่ม
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ (ท่านละ 50 บาทต่อคนต่อวัน รวม 3วัน = 150 บาทต่อท่าน)Prices

15-17 Dec 2017 (Adult 1 person / room) 7,000 Baht
15-17 Dec 2017 (Adult 2 person / room) 11,000 Baht
15-17 Dec 2017 (Adult 2 person Child 1 person / room) 14,900 Baht
12-14 Jan 2018 (Adult 1 person / room) 7,000 Baht
12-14 Jan 2018 (Adult 2 person / room) 11,000 Baht
12-14 Jan 2018 (Adult 2 person Child 1 person / room) 14,900 Baht

Close sale.