EN
TH

คาราวานท่องเที่ยว อีสานแซ่บนัว 4 วัน 3 คืน

โคราช ชัยภูมิ ขอนแก่น

แผนการเดินทาง

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 61 : กรุงเทพฯ - สีคิ้ว - ชุมชนไทยวน สีคิ้ว - อุทยานลานบุญสมเด็จพระพุฒาจารโต พรหมรังสี - เวียนเทียน ณ วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
04.30
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ
           
ลงทะเบียนรับเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน
05.15
ร่วมพิธีเปิด “ขบวนคาราวาน อีสานแซบนัว”
06.00 ออกเดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครราชสีมา
           
บริการอาหารเช้าแบบกล่อง พร้อมเครื่องดื่ม ระหว่างการเดินทางบนรถ
11.00
ถึง “ตลาดบ้านยวน นครจันทึก” ชมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ยวน แห่งเดียวในโคราช “ไท-ยวน” หรือ “ไทยโยนก” เป็นเผ่าไทยในภาคเหนือของไทยได้อพยพเข้ามาอยู่ที่สีคิ้ว จ. นครราชสีมา โดยมีที่มาจากสองกลุ่ม กลุ่มแรกอพยพมาจากทางภาคเหนือมาอยู่ที่อำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี ต่อมาเจ้าเมืองสระบุรีต้องการตั้งกองเลี้ยงโคนมที่เมืองนครจันทึก จึงได้แบ่งครอบครัวชาวไท-ยวน ให้ไปอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอพยพมาจากเวียงจันทร์

ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้านไท-ยวน, รำไท-ยวน, สาธิตศิลปหัตถกรรมจากศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรม “บ้านยวน นครจันทึก” และยังมีการจำหน่ายสินค้าหัตถกรรม และผลิตภัณฑ์ของชุมชนไท-ยวน จากภูมิปัญญาไท-ยวน สินค้าทางการเกษตร รวมถึงสินค้าอื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชนอีกด้วย
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ท้องถิ่นไท-ยวน ณ ชุมชนไท-ยวน
บ่าย
ออกเดินทางไป “อุทยานลานบุญสมเด็จพระพุฒจารโต พรหมรังสี” เพื่อความเป็นสิริมงคล 

อิสระชมอุทยานสวนหย่อมภายในวัดที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ชมสิ่งก่อสร้างตระการตาที่เกิดจากแรงศรัทธาอันแรงกล้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองโคราช
16.00
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม สบาย โฮเตล นครราชสีมา พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00
รับประทานอาหารค่ำ
                  
หลังอาหารนำท่านเดินทางไป วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร  เป็นวัดที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2199 หรือประมาณ 361 ปี เมื่อครั้งย้ายหัวเมืองจาก อ.สูงเนิน (เมืองโคราชดั้งเดิม) มาอยู่ในที่ปัจจุบัน

นำทุกท่าน ร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัย และเหตุการณ์สำคัญดังกล่าวที่ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวล
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 61 : อนุสาวรีย์ย่าโม - ชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า - น้ำตกตาดโตน - มอหินขาว - I-San Night
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00
นำท่านเดินทางไป สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือ ย่าโม สร้างเพื่อระลึกถึง และยกย่องคุณงามความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศท้าวสุรนารี หรือย่าโมที่ชาวโคราช เรียกขานกันอย่างคุ้นเคยท่านเป็นวีรสตรีในประวัติศาสตร์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง จึงเป็น บุคคลที่ชาวโคราช ภาคภูมิใจและเคารพบูชา ย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราชกระทั่งเรียกชื่อจังหวัดนี้ว่า "เมืองย่าโม"
09.30 ออกเดินทางสู่ จังหวัดชัยภูมิ
11.00
ถึง “ชุมชนทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านเขว้า” ซึ่งมีชื่อเสียงในการทอผ้าไหมมาเป็นเวลายาวนานโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสืบต่อถ่ายทอดกันมาแต่โบราณ นานเกือบ 200 ปี เอกลักษณ์ของลายผ้าเป็นการสะท้อนความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของชุมชนที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมของชุมชนก่อให้เกิดจินตนาการคิดค้นออกมาเป็นลวดลายต่างๆ บนผืนผ้าถ่ายทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
12.30
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน ชม “น้ำตกตาดโตน” ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตน มีน้ำไหลตลอดปีด้านบนเป็นธารน้ำไหลผ่านลานหิน สองฝั่งธารร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ เหมาะที่จะนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติ และเล่นน้ำ

นำท่านชมสิ่งมหัศจรรย์ “มอหินขาว” ที่ยิ่งใหญ่กว่า Stonehenge ของประเทศอังกฤษ เป็นกลุ่มเสาหิน 4 ต้น ที่มีความสูงประมาณ 12 เมตร จำนวนหนึ่งใน 5 มีต้นหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากขนาด 22 คนโอบ เสาหินกลุ่มนี้นับเป็นเสาหินที่โดดเด่นที่สุด และเป็นไฮไลท์ของการมาเที่ยวชมมอหินขาว นอกจากนี้ทุกท่านยังได้ชมและสัมผัสกับ กลุ่มหินเจดีย์โขลงช้าง และจุดชมวิว ผาหัวนาค ที่ทุกท่านสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ไกลสุดสายตา
17.00
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม สยาม ริเวอร์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่าอ
18.30
เชิญทุกท่านร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นถิ่นรสเลิศ พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ร่วมสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย (ขอความร่วมมือจากทุกท่านแต่งกายพื้นถิ่นอีสาน เข้าร่วมงาน)
วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 61 : ศาลเจ้าพ่อพญาแล - ตลาดต้องชม ช่องสามหมอ - วัดแก้วจักรพรรดิสิริสทธาวาส - งานเลี้ยง
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 นำทุกท่าน สักการะศาลเจ้าพ่อพญาแล (พระยาแล หรือ พระยาภักดีชุมพล) พระยาภักดีชุมพล เดิมชื่อ “แล” เป็นชาวเวียงจันทน์ เคยรับราชการเป็นพี่เลี้ยงราชบุตรของเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศราชของสยามในสมัยรัชกาลที่ 2 ปี 2360 นายแลได้อพยพไพร่พลข้ามแม่น้ำโขงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านน้ำขุ่นหนองอีจาน (ปัจจุบันคือ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ต่อมาได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่บ้านโนนน้ำอ้อม บ้านชีลอง (ปัจจุบันคือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) และได้รับราชการส่งส่วยต่อเจ้าอนุวงศ์ จึงตั้งให้นายแลเป็นขุนภักดีชุมพล
09.30
ออกเดินสู่ ตลาดต้อมชม ตลาดหม่ำ ช่องสามหมอ (หม่ำ ของดีเมืองชัยภูมิ) อิสระกับการชม ชิม และเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาออกเดินสู่ จังหวัดขอนแก่น
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
นำท่านเดินทางไป วัดแก้วจักรพรรดิสิริสทธาวาส” ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองโพนน้อย อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีดวงจิตนาคราชแห่งการบำเพ็ญดวงจิตสีขาวสถิตย์อยู่ มีเสาหลักเมืองบาดาลเป็นจุดเชื่อมระหว่างภพภูมิ เพื่อให้เหล่าลูกหลานได้มาขอพร ขอโชคลาภ เบิกทรัพย์สมบัติ
16.30
นำท่านเข้าที่พัก โรงแรม แอล โฮเต็ล หรือ เทียบเท่า
18.00
เชิญท่านแต่งกายแบบพื้นถิ่นภาคอีสาน ร่วมงาน ราตรีอีสานแซ่บนัว @ขอนแก่น-แดนดอกคูนเสียงแคน

- อิ่มอร่อยจากร้านค้าแม่บ้านหมู่บ้านชุมชน 
- ชมการแสดงวัฒนธรรมอีสานเหนือ-กลาง-ใต้
- ลุ้นรับรางวัลมากมาย & เที่ยวอีสานลุ้นล้าน
- ช้อปปิ้ง OTOP จากท้องถิ่นอีสาน
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 61 : วัดทุ่งเศรษฐี - ชุมชนบ้านปราสาท - ซื้อของฝาก - กรุงเทพฯ
07.00
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
08.00 นำท่านเยี่ยมชม วัดทุ่งเศรษฐี จุดเด่นของวัดนี้คือ มีเจดีย์ที่เป็นแบบนานาชาติ ธิเบต ไทย แขก จีน ฝรั่ง ผสมกัน ไม่ว่าชาติไหนมาก็จะเข้าใจศิลปะเจดีย์ได้โดยไม่ยาก

เดินทางสู่  “บ้านปราสาท” แหล่งโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งมีอายุราว 3,000 ปี เป็นที่รู้จักเพราะนักค้าของเก่าได้ลักลอบนำโบราณวัตถุในบริเวณหมู่บ้านไปขาย  บ้านปราสาทนับเป็นแหล่งโบราณคดีแห่งที่สองต่อจากบ้านเชียง ที่ได้จัดทำในลักษณะพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จากหลักฐานที่ค้นพบสันนิษฐานว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีหลักฐานของกลุ่มวัฒนธรรมแบบทวาราวดีและแบบเขมรโบราณ ช่วงระหว่าง 1,500.- 3,000 ปี มาแล้ว
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชุมชนบ้านปราสาท
บ่าย เพลิดเพลินกับการช้อปสินค้าท้องถิ่น ณ ตลาดนัดชุมชนบ้านปราสาท
14.00 นำทุกท่านเดินทางกลับ
19.00 เดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พัก 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-
อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
อาหารว่าง และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (น้ำสมุนไพร, น้ำอัดลม, น้ำเปล่า) พร้อมผ้าเย็นบริการตลอดการเดินทางบนรถ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันฯ)
-
เจ้าหน้าที่ดูแล และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ท ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการที่กำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้ง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 24 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2561


 

ราคา

ผู้ใหญ่พักท่านเดียว 6,190 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ 4,990 บาท
เด็ก 4-10 ปี มีเตียงเสริม 4,500 บาท
เด็ก 4-10 ปี ไม่มีเตียงเสริม 3,990 บาท

-
ปิดการขาย