EN
TH

ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา ระยอง 2 วัน 1 คืน

ชมโครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์

แผนการเดินทาง

ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่ โครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง 2 วัน 1 คืน
 

 
เกี่ยวกับทริป
ศึกษาเรียนรู้การประมงน้ำจืด ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จากนั้น เดินทางไปชุมชนปากน้ำประแสร์ อดีตเมืองท่าที่สำคัญ ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและทะเลเป็นอย่างมาก เดินชมป่าโกงกาง และสถานที่สำคัญอย่างทุ่งโปร่งทอง สนุกสนานกับการนั่งรถสามล้อมเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมห้ามพลาด  
- เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
- เรียนรู้การประมงทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล
- เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านริมน้ำประแสร์
- ล่องเรือลัดเลาะทะเล ป่าชายเลน และทุ่งโปรงทอง
สักการะบูชาหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคล

 
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ สถานีรถไฟใต้ดิน สวนจตุจักร - ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - ชุมชนปากน้ำประแสร์ - ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน - เรือรบหลวงประแสร์
08.45
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณ สถานีรถไฟใต้ดิน MRT ประตู 4 สถานีสวนจตุจักร
09.00
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
11.30 รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดระยอง
12.30
เดินทางไป ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง
13.00
ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

เยี่ยมชม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ภายในตัวโครงการ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามจุดต่างๆ อาทิ การแปลงเพศปลานิล การเก็บไข่ไก่ และการให้อาหารสัตว์นานาชนิด เป็นต้น
15.00 เดินทางไปยัง ชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและทะเลเป็นอย่างมาก ทำให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงเป็นหลัก
16.30
เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

เมื่อเดินทางถึงชุมชน เดินเล่นบนสะพานไม้ชมป่าชายเลน แหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ระบบนิเวศ เรียนรู้สัตว์ชนิดต่างๆ ในป่าชายเลนตลอดทาง เช่น ปูก้ามดาบ ปลาตีน และปูแสม เป็นต้น
17.00
เดินเยี่ยมชม เรือรบหลวงประแสร์ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิวสุดลูกหูลูกตาของปากน้ำประแสร์จากบนเรือหลวงลำนี้
17.45 เช็คอินที่โฮมสเตย์ และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 รับประทานอาหารเย็นพื้นบ้าน พร้อมสนุกสนานไปกับรำวงกลุ่มผู้สูงอายุและคาราโอเกะ
วันที่ 2 : กิจกรรม งมหอยในทะเล - นั่งรถสามล้อเที่ยวชมวิถีชุมชนประแสร์ - กิจกรรมทำแจงลอน - กิจกรรมทำชาใบขลู่ลุงชะโลม - ล่องเรือ และเดินเที่ยวชมทุ่งโปรงทอง


 
07.30
รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์
08.30
กิจกรรม งมหอยในทะเล

สนุกสนานไปกับการหาหอยชนิดต่างๆ ในช่วงเวลาที่นํ้าลง
10.30 กลับที่พัก
11.30
นั่งรถสามล้อเที่ยวชมวิถีชุมชนประแสร์

- บ้านเก่าริมนํ้าตลอดสองข้างทางเป็นบ้านไม้ริมนํ้า
- พิพิธภัณฑ์วิถีชาวประแสร์ บ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชน ซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน

มีภาพถ่ายพร้อมเรื่องราวของประแสร์ในวันวาน รวมถึงมีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในประแสร์และบริเวณใกล้เคียง
12.30 กิจกรรมทำแจงลอน

เรียนรู้และร่วมทำแจงลอน อาหารประจำชุมชนที่หากินได้ยาก พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้าน
14.00
กิจกรรมทำชาใบขลู่ลุงชะโลม

สนุกสนานและเรียนรู้กับวิธีการทำชาใบขลู่ พร้อมได้ชาใบขลู่กลับบ้านไปเป็นของฝาก
15.00 ล่องเรือ ลัดเลาะทะเล และเดินเที่ยวชมทุ่งโปรงทอง

นั่งเรือชมความสวยงามของป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ลัดเลาะไปตามชายทะเล
16.00
อำลาชุมชน เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1 มื้อ / กลางวัน 2 มื้อ / เย็น 1 มื้อ)
- ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-
มัคคุเทศก์นำเที่ยว
- ผู้สื่อความหมายของชุมชน
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
- บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ

หมายเหตุ
-
กรณีมีผู้ร่วมเดินทางในแต่ละรอบน้อยกว่า 6 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง
-
รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรม ทางบริษัทจะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ
- ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 15 กันยายน - 16 มกราคม 2562

อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 22 - 23 ต.ค. 61 (ราคาท่านละ) 5,100 บาท
วันที่ 29 - 30 พ.ย. 61 (ราคาท่านละ) 5,100 บาท
วันที่ 8 - 9 ธ.ค. 61 (ราคาท่านละ) 5,100 บาท
วันที่ 26 - 27 ม.ค. 62 (ราคาท่านละ) 5,100 บาท

-
ปิดการขาย