EN
TH

เรือด่วนเจ้าพระยา 60 - ล่องเจ้าพระยา ไหว้พระ เสริมสิริมงคล

  1. เรือด่วนเจ้าพระยา 60 - ล่องเจ้าพระยา ไหว้พระ เสริมสิริมงคล

  1. เรือด่วนเจ้าพระยา 60 - ล่องเจ้าพระยา ไหว้พระ เสริมสิริมงคล

แผนการเดินทาง

กำหนดการเดินทาง (เดินทางทุกวันอาทิตย์ ของเดือนมกราคม - เมษายน)

09.00
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยออกเดินทางจากท่าเรือสาทร
 
วัดราชาธิวาสวิหาร มีพระพุทธรูปสำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพกราบไหว้ของพุทธศาสนิกชน 12 องค์ด้วยกัน อาทิ พระพุทธไสยาสน์
วัดคฤหบดี ไหว้หลวงพ่อแซกคำ
วัดเทวราชกุญชร ไหว้พระพุทธเทวราชปฏิมากร
เข้าคลองบางกอกน้อย นมัสการหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อย ณ วัดอมรินทราราม
 
รับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 
วัดระฆังโฆสิตาราม นมัสการ “พระประธานยิ้มรับฟ้า” พร้อมให้อาหารปลา
วัดอรุณราชวราราม พร้อมนมัสการพระประธานวัดอรุณฯ
วัดกัลยาณมิตร นมัสการสมเด็จพระพุทธรัตนไตรนายก (หลวงพ่อซำปอกง)
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ไหว้พระพุทธนาคน้อย
ไหว้พระพร้อมชมพระอุโบสถเรือสำเภา ณ วัดยานนาวา
17.00
ถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ระยะเวลาการขายบัตร :
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ระยะเวลาการท่องเที่ยว :
ทุกวันอาทิตย์ ของเดือน มกราคม - เมษายน 2560

อัตราค่าบริการนี้รวม
ค่าเรือตลอดการเดินทาง, มัคคุเทศก์, น้ำดื่ม, ประกันอุบัติเหตุ


 

ราคา

ผู้ใหญ่ 599 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 100 ซม.) 499 บาท

-
ปิดการขาย