EN
TH

Thi Lor Su 3 Days 2 Night

Oct 2019 - Mar 2020

Itinerary

วันแรกของการเดินทาง : กรุงเทพฯ - บิ๊กซีสะพานควาย
20.00
พบกัน ณ จุดนัดพบ บิ๊กซีสะพานควาย นำท่านออกเดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมคนขับรถผู้ชำนาญส้นทาง
วันที่สองของการเดินทาง : อุ้งผาง จ.ตาก - น้ำตกปะหละทะ - วัดไม้สักทอง - วังปลาปุง - ถ้ำตะโค๊ะบิ
07.00
เดินทางถึงที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ ท่ามกลางป่าชุมชน

บริการอาหารเช้า ข้าวต้มเห็ดหอม พร้อมกาแฟและขนมปัง (มื้อที่ 1)
10.30 นำท่านออกเดินทางชม ตลาดท้องถิ่นอุ้งผาง วัดไม้สักทอง - วังปลาปุง - ถ้ำตะโค๊ะบิ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารกล่อง (มื้อที่ 2)
บ่าย นำท่านสู่ น้ำตกปะหละทะ ที่มีความสวยไม่แพ้ทีลอซู
16.00
เดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านเล่นน้ำริมห้วยภายในรีสอร์ท (พร้อมบริการอบสมุนไพรฟรี กรณีมีลูกทัวร์ 30 ท่านขึ้นไป)
18.30 บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท พร้อมรับฟังประวัติความเป็นมาของอุ้งผางจากมัคคุเทศก์ (มื้อที่ 3)
                               
ที่พักเสียงซึงรีสอร์ท
วันที่สามของการเดินทาง : ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู - ทีลอจ่อ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

เตรียมตัวล่องแก่งเรือยาง (ไกด์+คนพาย 2 คน) ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ – น้ำพุร้อน  ผาผึ้ง  ผาบ่อง
บ่าย
รับประทานอาหารกลางวัน  บริการอาหารกล่อง ณ ผาเลือด (มื้อที่ 5)

สมควรแก่เวลา นำท่านมุ่งสู่ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า (ช่วงเดือน ต.ค – พ.ค เดินทางเข้าโดยรถ / ช่วงเดือน มิ.ย – ก.ย เดินเท้า ประมาณ 10 กม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ถึงเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า นำท่านเดินเท้าเข้าทีลอซู 15 กม. อิสระให้ท่านชื่นชมน้ำตกทีลอซูตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถเพื่อกลับสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท มีแค้มป์ไฟบริการตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6)
วันที่สี่ของการเดินทาง : ชมทะเลหมอก ดอยหัวหมด - น้ำตกพาเจริญ - ตลาดริมเมย - ตลาดดอยมูเซอ - ร้านโมจินครสวรรค์ - กรุงเทพฯ
05.30
นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ดอยหัวหมด
07.00
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
                               
หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน อ.แม่สอด ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์ขนมจีน หลายหลายน้ำยาให้เลือก, ไก่ทอด, ข้าวผัด และน้ำดื่ม (ราคาท่านละ 100 บาท)
13.00
นำท่านเที่ยว ตลาดริมเมย สุดเขตชายแดนไทย – พม่า และเที่ยว ตลาดดอยมูเซอ เป็นตลาดผักผลไม้จากชาวเขา
19.00
เดินทางถึง จังหวัดนครสวรรค์ แวะร้านโมจิ และอิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ
21.30 เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

อัตรารวม

-
ที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท  2 คืน
-
รถตู้ VIP ปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว ตามเส้นทางระบุในรายการ
-
กิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
- อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
- ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระเต็มจำนวน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณียกเลิกการเดินทาง
-
ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 35 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวนของค่าทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 35 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
- ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการเดินทาง
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
- เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค


-
ระยะเวลาจำหน่าย
รอบที่ 1) 16 ส.ค - 23 ก.ย 62 รอบที่ 2) 16 ส.ค - 7 ต.ค 62 รอบที่ 3) 16 ส.ค - 14 ต.ค 62 รอบที่ 4) 16 ส.ค - 21 ต.ค 62 รอบที่ 5) 16 ส.ค - 1 พ.ย 62 รอบที่ 6) 16 ส.ค - 4 พ.ย  62 รอบที่ 7) 16 ส.ค - 11 พ.ย 62 รอบที่ 8) 16 ส.ค - 20 พ.ย 62 รอบที่ 9) 16 ส.ค - 24 พ.ย  62 รอบที่ 10) 16 ส.ค - 2 ธ.ค 62 รอบที่ 11) 16 ส.ค - 9 ธ.ค 62 รอบที่ 12) 16 ส.ค - 15 ธ.ค 62 รอบที่ 13) 16 ส.ค - 20 ธ.ค 62 รอบที่ 14) 16 ส.ค - 25 ธ.ค 62 รอบที่ 15) 16 ส.ค - 6 ม.ค 63 รอบที่ 16) 16 ส.ค 62 - 13 ม.ค 63 รอบที่ 17) 16 ส.ค 62 - 20  ม.ค  63 รอบที่ 18) 16 ส.ค 62 - 27  ม.ค 63 รอบที่ 19) 16 ส.ค 62 - 3 ก.พ 63 รอบที่ 20) 16 ส.ค 62  - 10 ก.พ 63 รอบที่ 21) 16 ส.ค 62 - 17 ก.พ 63 รอบที่ 22) 16 ส.ค 62 - 23 ก.พ 63 รอบที่ 23) 16 ส.ค 62 - 2 มี.ค 63 รอบที่ 24) 16 ส.ค 62 - 9 มี.ค 63 รอบที่ 25) 16 ส.ค 62 - 16 มี.ค 63

 

Prices

4,500 Baht

Close sale.
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว