EN
TH

บริการรถรับ-ส่ง งาน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2017

อนุสรณ์สถาน สหประชาชาติ (สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แผนการเดินทาง

บัตรจำหน่ายถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

บริการรถ รับ-ส่ง งาน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2017
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2017

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
23.30
ลงทะเบียนขึ้นรถ บริเวณหน้าอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
23.50
รถออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
04.00
เดินทางถึง อนุสรณ์สถาน สหประชาชาติ (สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี
05.30
ปล่อยตัวนักวิ่งระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 ก.ม.
05.50
ปล่อยตัวนักวิ่งระยะมินิมาราธอน 10.5 ก.ม.
06.10
ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน 6.5 ก.ม.
08.00
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน

หลังจบพิธีมอบรางวัล  พบกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ : เวลานัดพบขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับกำหนดการของการจัดงาน

เงื่อนไข

-
ราคานี้เป็นราคา สำหรับบริการ รถไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด
-
ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของบัตรร่วมการแข่งขัน  ในกรณีที่งานบริการรับส่งยกเลิก แต่จะสามารถขอคืนเงินได้ในเฉพาะส่วนของรถรับส่งเท่านั้น
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามความเหมาะสม

ราคา

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 490 บาท

-
ปิดการขาย