EN
TH

บริการรถรับส่ง งาน Gypsy Carnival

ต้นผึ้งฟาร์ม สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

แผนการเดินทาง

บริการรถตู้ไป - กลับ กรุงเทพฯ - ต้นผึ้งฟาร์ม สวนผึ้ง จ.ราชบุรี สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปเข้าชมงาน Gypsy Carnival Music and Lifestyle Festival 2; Butterflies Calling

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
09.30
ลงทะเบียนบริเวณหน้าอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
10.00
รถออกเดินทางสู่ ต้นผึ้งฟาร์ม สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
15.00
ประตูงานเปิด
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560
 
ศิลปินวงสุดท้ายแสดงจบ พบกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางกลับ

หมายเหตุ : เวลานัดพบขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเวลาของวงดนตรี ตามความเหมาะสม

เงื่อนไข

-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 9 ท่าน
-
ลูกค้าจะไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของบัตรชมคอนเสิร์ตได้ในกรณีที่งานรถตู้ยกเลิก แต่จะสามารถขอคืนเงินได้ในเฉพาะส่วนของรถตู้เท่านั้น
-
ราคานี้เป็นราคาสำหรับรถตู้ รวมค่าน้ำมันแล้ว
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามความเหมาะสม
-
เวลาเดินทางกลับ นับจากวงดนตรีวงสุดท้ายแสดงเสร็จ

ราคา

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 650 บาท

-
ปิดการขาย