EN
TH

รถตู้ไป-กลับ ร่วมงาน ONE PIECE RUN 2017 HUA HIN THAILAND

สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน

แผนการเดินทาง

บัตรจำหน่ายถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

รถตู้ไป-กลับ ร่วมงาน ONE PIECE RUN 2017 HUA HIN THAILAND

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560
00.30
ลงทะเบียน บริเวณหน้าอาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4
01.00
ออกเดินทางสู่ สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน
04.00
เดินทางถึง สวนน้ำ วานา นาวา หัวหิน
05.05
ปล่อยตัว นักวิ่ง ระยะ 10 กิโลเมตร
05.15
ปล่อยตัว นักวิ่ง ระยะ 5 กิโลเมตร ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
07.00
พิธีมอบรางวัล
09.00
สิ้นสุดงาน พบกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

หมายเหตุ : เวลานัดพบขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับกำหนดการของการจัดงาน

เงื่อนไข

-
ราคานี้เป็นราคา สำหรับบริการ รถไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด
-
ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของบัตรร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่งานบริการรับส่งยกเลิก แต่จะสามารถขอคืนเงินได้ในเฉพาะส่วนของรถรับส่งเท่านั้น
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามความเหมาะสม

ราคา

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 600 บาท

-
ปิดการขาย