EN
TH

ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

ณ ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย

 1. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 2. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 3. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 4. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 5. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 6. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 7. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 8. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 1. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 2. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 3. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 4. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 5. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 6. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 7. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

 8. ผู้หญิงเที่ยวไทย ให้ถึงธรรม

แผนการเดินทาง

วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม 2560
06.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ROW D สายการบินไทยสมายล์ เคาน์เตอร์ C 15-C 16 ทีมงานคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอินแก่ทุกท่าน
07.50
ออกเดินทางสู่ จ.เชียงราย เที่ยวบิน WE 130
09.15
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงราย

จากนั้น ออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP
10.30
นำท่านชม วัดพระแก้ว ใจกลางเมืองเชียงราย เป็นวัดที่เมื่อ พ.ศ.1897 ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) ในกรุงเทพฯ กราบพระหยกเชียงราย ที่หอพระหยก เยี่ยมชม องค์พระเจดีย์ เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และพระวิหารทรงเชียงแสน ขอพรพระเจ้าล้านทอง พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านภูแล
13.00
เดินทางสู่ ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิญตะวัน (ว.วชิรเมธี) แหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมะ เป็นศูนย์ปฎิบัติธรรม ที่สงบ ร่มรื่นด้วยธรรมชาติ และปริศนาธรรมมากมายให้ขบคิด เชิญเที่ยวชม ไร่เชิญตะวัน ตามอัธยาศัย
14.00-15.00
นำทุกท่านร่วม กิจกรรมปฏิบัติธรรมฝึกการทำสมาธิขั้นพื้นฐาน ร่วมกันกล่าวบทนำสวดภาวนา “ผ่อนพักตระหนักรู้” เพื่อให้เกิดสมาธิและความนิ่งสงบในจิตใจ
16.00-17.00
กิจกรรมฝึกเดินจงกรม
17.30-18.00
ฟังธรรมะ กับท่าน ว. วชิรเมธี
18.30
ร่วมงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำขันโตกแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงศิลปะการฟ้อนรำจากชาวเขาเผ่าบีซู ที่อาศัยอยู่เชิงเขาดอยช้าง จ.เชียงราย
20.00
เดินทางกลับที่พัก โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย
วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560
07.00-08.00
รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
09.00
Check out จากโรงแรม และเดินทางไป อำเภอ แม่จัน 
10.00
เดินทางถึงไร่ชาฉุยฟ่ง ชมไร่ปลูกชาที่กว้างใหญ่สุดสายตา ลดหลั่นไปตามไหล่เขา ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินชมไร่ชา ถ่ายรูปกับมุมสวย ชิมชาหอมๆ และเลือกซื้อชาเป็นของฝากตามอัธยาศัย
11.00
เดินทางไปชมบ้านดำ หรือพิพิธภัณฑ์บ้านดำ สร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติด้าน จิตรกรรม ชมงานด้านศิลปะ ทั้งภาพเขียนและประติมากรรม บ้านดำมี 36 หลัง สร้างแบบล้านนา ประดับด้วยไม้แกะสลักลวดลายงดงาม และเขาสัตว์ กระดูกสัตว์ต่างๆ ทุกหลังทาด้วยสีดำ ซึ่งเป็นสีโปรดของอาจารย์ ถวัลย์ จึงเป็นที่มาของคำว่า “บ้านดำ”
13.00
รับประทานอาหารกลางวัน ที่ภัตตาคารยูนนาน
15.00
เลือกซื้อของฝากจากเชียงราย อาทิ แหนม แหนมซี่โครง ไส้อั่ว หมูยอ แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม ที่ร้าน ก๋องคำ (นันทวัน) ของฝาก
15.45
นำท่านเดินทางถึงสนามบินเชียงราย
17.00
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เที่ยวบิน WE 135 
18.20
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราแพคเกจนี้รวม

-
ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย
-
ค่าที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน ห้องพักละ 2 ท่าน
-
อาหาร-น้ำดื่ม ตามรายการที่ระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหาร)
-
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการที่ระบุ
-
ค่ารถตู้รับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-
หัวหน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทริป และประกันภัยการเดินทาง

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนัก ที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น อาหารเเละเครื่องดืมที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร, อินเตอร์เนต, มินิบาร์, ซักรีด, ค่าทีวีช่องพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
-
เนื่องจากเป็นบัตรโดยสารแบบหมู่คณะ หากออกบัตรโดยสารแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าโดยสารทุกกรณี**
-
กำหนดการเดินทาง และที่พัก อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคา

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน / ห้อง 9,799 บาท
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน / ห้อง 15,998 บาท

-
ปิดการขาย