ยูเนสโก ประกาศให้ โขนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

บันเทิง
ยูเนสโก ประกาศให้ โขนไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

ยูเนสโก ประกาศให้ โขนไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

นับเป็นข่าวดีสำหรับคนไทย เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2561 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก(UNESCO) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทวิตเตอร์ ให้ โขนไทย  (Khon, masked  dance drama in Thailand) เป็นมกรดกโลกแล้ว 
 
ยูเนสโก โขนไทย
 
ทั้งนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรายงานว่า ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 ที่เมืองพอร์ตหลุยส์ สาธารณรัฐมอริเชียส มีผู้แทนจากประเทศภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเข้าร่วมประชุม 181 ประเทศ
 
โดยการขึ้นทะเบียนตามอนุสัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ของ UNESCO มีทั้งหมด 3 ประเภท คือ 
 
1. บัญชีรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Representative list of intangible cultural heritage of humankind) 
2. รายการที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (Urgent list) 
3. รายการมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสงวนรักษา (Good practice) 

โดยประเทศไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003 ของ UNESCO ในลำดับที่ 171 เมื่อปี พ.ศ. 2559 และในวันที่ 28 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ประเทศไทยเสนอโขน เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้(Representative List) โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Khon, masked dance drama in Thailand

ส่วนโขนของกัมพูชาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคือ ละครโขน หรือ Lkhon Khoal Wat Svay Andet และอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการสงวนรักษาอย่างเร่งด่วน (Urgent list) 
 
ยูเนสโก โขนไทย
 
นอกจากนี้ คณะกรรมการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเตรียมเสนอมรดกภูมิปัญญาของไทยเสนอต่อยูเนสโก เพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในปีต่อไป ได้แก่ นวดแผนไทย โนรา เป็นต้น พร้อมศึกษาแนวทางการเสนอมรดกวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่มีความคล้ายคลึงกันกับประเทศต่างๆ เพื่อเสนอเพิ่มเติมด้วย

โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยเข้าชมการแสดงโขน ตอน พิเภกสวามิภักดิ์ ที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดแสดงถึงวันที่ 5 ธ.ค.2561 ซื้อบัตร https://bit.ly/2zsajpd


ขอบคุณข้อมูลจาก ไทยบันเทิง ThaiPBS,  กระทรวงวัฒนธรรม
ภาพจาก Khon Performance โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ, นักแสดงโขน-ศาลาเฉลิมกรุง