เงื่อนไข ข้อตกลง / Conditions

ข้อตกลง

·       ผู้ชมทุกท่านรวมถึงเด็ก ต้องมีบัตรชม 1 ใบต่อ 1 ท่าน บัตรใช้ได้เฉพาะรอบการแสดงที่กำหนดบนบัตรเท่านั้น

·       โปรดทราบว่าผังที่นั่ง อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับมาตรการ SOCIAL DISTANCING ตามนโยบายของรัฐบาล

·       ในการเข้าชมการแสดง ผู้ชมจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา ไม่อยู่ในอาการมึนเมา สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

        ตลอดการชมการแสดง รวมถึงยินยอมปฏิบัติตามหลัก SOCIAL DISTANCING ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ผู้จัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้เข้าชม และไม่คืนเงินในทุกกรณี

·       บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิ์ในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอม

        จากผู้จัดฯ​ หากฝ่าฝืนทางผู้จัดฯ​ สงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ ไม่คืนเงินทุกกรณี

·       การซื้อบัตรถือว่าผู้เข้าชมได้ยอมรับข้อตกลงแล้ว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า   

        ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/

 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การติดต่อประสานงาน การจัดทำฐานข้อมูล การวิเคราะห์และพัฒนา

กระบวนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อการทำการตลาด และโฆษณา รวมถึงการเสนอโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย 

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่ท่าน บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทในเครือ

บริษัทแม่ บริษัทร่วม หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว

บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด  อีกทั้งให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขต

ที่บริษัทได้กำหนดไว้