เงื่อนไข ข้อตกลง / Conditions

Conditions of sale

• Your show ticket will be an E-Ticket which you will receive via your registered e-mail address.

•  All patrons will be required to register for Covid-19 screening for all seats purchased via the link which will be sent to your registered e-mail address in advance of the show 1 seat/person as following;

         1) Registration for patrons fully vaccinated against Covid-19 is open from 15 December 2021 until the show date.

         2) Patrons who are not fully vaccinated against Covid-19 must have a negative Covid-19 test result from a certified medical facility taken within 72 hours of the show date. Registration for patrons not fully vaccinated against Covid-19 is open from 9 January 2022 until the show date. (Patrons are responsible for all costs associated with their Covid-19 test).

• To minimize the danger of Covid-19 infection, if you are sick, coughing, sneezing, have a runny nose, or display any other signs of being unwell; have a temperature of 37.5 degrees Celsius; or test positive for Covid-19, the Organiser has right to refuse entry. In such cases, the Organiser reserves the right not to offer a refund.

•  Show tickets may not be resold, refunded, or exchanged.

•  Tickets remain the property of the Organiser. Tickets may not be transferred, resold, or used in any way to seek commercial benefit. In the case of any violation of these conditions, the Organiser reserves the right to cancel the ticket, and will not offer a refund.

•  Please check all terms and conditions at http://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/

•   By purchasing a show ticket, you are agreeing to all terms and conditions of the Organiser.

 

เงื่อนไขการซื้อบัตร

 ท่านจะได้รับบัตรเข้าชมการแสดงเป็น E-Ticket ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้

 เมื่อซื้อบัตรชมการแสดงแล้ว ผู้ชมทุกท่านจะลงทะเบียนคัดกรองโควิด-19 ทางลิงค์ที่ได้รับทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าก่อนชมการแสดง 1 ชื่อ ต่อ 1 ที่นั่ง ดังนี้

         1) ผู้ชมที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 2 เข็ม เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 จนถึงวันงาน

         2) ผู้ชมที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19  หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบโดส จะต้องมีผลตรวจที่ไม่พบเชื้อโควิด-19 ที่รับรองโดยสถานพยาบาล ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเข้าชมการแสดง เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 จนถึงวันงาน (ผู้ชมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจด้วยตัวเอง) 

 เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หากท่านมีอาการป่วย ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีผลตรวจโควิด-19 เป็นบวก ผู้จัดมีสิทธิปฏิเสธการเข้าชมการแสดงได้ โดยทางผู้จัดสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินในทุกกรณี

 บัตรชมการแสดงไม่สามารถนำไปจำหน่ายต่อ ขอคืนเงิน หรือ แลกเปลี่ยนใด ๆ ได้

 บัตรเป็นทรัพย์สินของผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้โอนสิทธิในบัตรแก่ผู้อื่น หรือนำบัตรชมการแสดงไปจำหน่ายต่อเพื่อหากำไร หรือนำไปแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนทางผู้จัดสงวนสิทธิในการยกเลิกบัตรชมการแสดงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงินทุกกรณี

 โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaiticketmajor.com/variety/info/6134/

 การซื้อบัตรชมการแสดงหมายถึงผู้ซื้อยอมรับตามข้อตกลงที่ทางผู้จัดฯ​ กำหนดข้างต้นแล้วทุกประการ