เงื่อนไข ข้อตกลง / Conditions

  1. ผู้เข้างานทุกท่านรวมถึงเด็ก ต้องมีบัตรเข้างาน 1 ใบต่อ 1 คน / All patrons (including children) must have their own ticket.

  2. ผู้ชมอายุต่ำกว่า 12 ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง และไม่อนุญาตให้เข้าชมในโซนยืนโดยเด็ดขาด / Audience members under 12-years of age must be accompanied by guardian and strictly prohibited from attending the concert in the “standing” zones.

  3. หากบัตรชมการแสดงโซนยืนสูญหาย ไม่สามารถออกบัตรใหม่และไม่สามารถเข้างานได้ทุกกรณี / In case of a lost standing zone ticket, TTM is unable to reissue a new ticket under any circumstances.