15 มิ.ย.นี้ !!! บขส. เปิดเดินรถเส้นทาง

 - ภาคเหนือเพิ่มอีก 8 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง
 - ภาคอีสาน เปิดให้บริการ 22 เส้นทาง
 - ภาคใต้ให้บริการทุกเส้นทางแล้ว

แนะนำผู้โดยสารจองตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดในการเข้าใช้สถานีขนส่งฯและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือเพิ่มอีก 8 เส้นทาง จากเดิมที่เปิดให้บริการแล้ว จำนวน 7 เส้นทาง รวม 15 เส้นทาง ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 4 และเตรียมยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถาน หรือยกเลิกเคอร์ฟิว โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง

ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก เปิดให้บริการ จำนวน 22 เส้นทาง
( ยกเว้น 4 เส้นทาง ประกอบด้วย )

 - เส้นทาง 9907 กรุงเทพฯ (มอเตอร์เวย์) จันทบุรี
 - เส้นทาง 904 กรุงเทพฯ-สระบุรี
 - เส้นทาง 921 กรุงเทพฯ - องครักษ์ – อรัญประเทศ
 - เส้นทาง 825 ทอ สุวรรณภูมิ – หนองคาย


ส่วนภาคใต้ เปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้ว

สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะได้ตามปกติ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับผู้โดยสารที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่จังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด และต้อง Scan QR Code จากเว็บไซต์ ไทยชนะ.com เพื่อ Check in /Check out หรือกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพตามแบบ ต.8-คค ที่ระบุจุดเดินทางที่ออกและจุดหมายปลายทางที่เป็นประโยชน์ต่อการควบคุมโรคติดต่อ

ทั้งนี้ บขส. คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสาร พนักงาน โดยมีการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเข้มงวด เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) บนรถโดยสาร หากผู้โดยสารครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่รับผู้โดยสารรายใหม่เพิ่มโดยเด็ดขาด งดให้บริการอาหารเครื่องดื่มบนรถโดยสาร และไม่อนุญาตให้นำอาหารมารับประทานบนรถโดยสาร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส โดยจะให้รับประทานอาหารเฉพาะที่จุดพักรถเท่านั้น พนักงานประจำรถ พนักงานประจำสถานี และผู้ใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อเข้าใช้บริการภายในสถานีขนส่งฯ และอยู่บนรถโดยสาร นอกจากนี้ได้ติดตั้งจุดบริการเจลล้างมือ และเพิ่มความถี่ทำความสะอาดภายในบริเวณสถานีขนส่งฯ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

 

*จุดขึ้นรถโดยสาร
*จุดลงรถโดยสาร    Map
*วันที่เดินทางไป
*วันที่เดินทางกลับ
   
*จำนวนผู้โดยสาร
*เลือกประเภทรถทัวร์
*เวลาที่เดินทางไป
*เวลาที่เดินทางกลับ
*จุดขึ้นรถโดยสาร
*จุดลงรถโดยสาร    Map
*วันที่เดินทางไป
 
   
*จำนวนผู้โดยสาร
*เลือกประเภทรถทัวร์
*เวลาที่เดินทางไป

เส้นทาง รถทัวร์ ยอดนิยม