ttm-logo

Coldplay Music Of The Spheres World Tour Bangkok

***ลูกค้าที่สนใจซื้อบัตรเข้าชมการแสดง สามารถทำการลงทะเบียนอีเมลของท่านไว้ หากมีการเปิดจำหน่ายบัตรเพิ่มเติม ทางผู้จัดจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ

***The February 3rd Bangkok Coldplay Music Of The Spheres World Tour date is now officially sold out! Join the waiting list here to be notified of any future ticket releases.

กรุณากรอกอีเมลล์ให้ถูกต้อง / Please enter a valid email.
กรุณายอมรับเงื่อนไขก่อนการลงทะเบียน / You must agree before submitting.