COLOUR SOUL BREATH BOXSET VIP
COLOUR SOUL BREATH BOXSET VIP

ราคา 6,500 บาท

Sold Out

COLOUR SOUL BREATH BOXSET A
COLOUR SOUL BREATH BOXSET A

ราคา 5,500 บาท

Available

COLOUR SOUL BREATH BOXSET B COLLECTION
COLOUR SOUL BREATH BOXSET B COLLECTION

ราคา 10,000 บาท

Available

COLOUR SOUL BREATH BOXSET B
COLOUR SOUL BREATH BOXSET B

ราคา 2,500 บาท

Available

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

 • สินค้าจัดจำหน่ายผ่าน WEBSITE ของ THAITICKETMAJOR และจุดจำหน่ายของ THAITICKETMAJOR จำนวน 14 สาขาเท่านั้น
 • เริ่มจำหน่ายวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น.
 • จำกัดการซื้อ 2 ชิ้นต่อ 1 ครั้ง ภายใน BOXSET เดียวกัน (สำหรับ BOXSET VIP, A และ B)
 • จำกัดการซื้อ 4 ชิ้นต่อ 1 ครั้ง (สำหรับ BOXSET B COLLECTION)
 • ใน 1 คำสั่งซื้อไม่สามารถเลือกซื้อข้าม BOXSET ได้
 • ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง
 • สินค้าจะจัดส่งภายใน 2 สัปดาห์ หลังยืนยันการสั่งซื้อ โดยจัดส่งตามลำดับการซื้อ และที่อยู่การจัดส่งที่เลือกไว้ (1 การสั่งซื้อ ไม่สามารถแยกที่อยู่จัดส่งได้)
 • ราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่ง
 • ค่าจัดส่ง COLOUR SOUL BREATH - BOXSET VIP และ A ค่าจัดส่ง 150 บาท ต่อชิ้น (กรณีซื้อสินค้า 2 ชิ้น ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง ค่าจัดส่ง 300 บาท)
 • ค่าจัดส่ง COLOUR SOUL BREATH - BOXSET B ค่าจัดส่ง 100 บาท ต่อชิ้น (กรณีซื้อสินค้า 2 ชิ้น ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง ค่าจัดส่ง 200 บาท)
 • ค่าจัดส่ง COLOUR SOUL BREATH - BOXSET B COLLECTION ค่าจัดส่ง 200 บาท (สินค้า 4 ชิ้น ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง)
 • งาน THE BREATH FANMEET จัดขึ้นจำนวน 4 รอบ ในวันที่ 2 และ 3 ธันวาคม 2563 ที่ GMM LIVE HOUSE CENTRAL WORLD
  • - รอบที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 14.00-15.00 น.
  • - รอบที่ 2 วันที่ 2 ธันวาคม เวลา 18.00-19.00 น.
  • - รอบที่ 3 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 14.00-15.00 น.
  • - รอบที่ 4 วันที่ 3 ธันวาคม เวลา 18.00-19.00 น.
 • ในกรณีที่สั่งซื้อ COLOUR SOUL BREATH - BOXSET VIP ได้สิทธิเข้าร่วมงาน FANMEET จำนวน 1 ที่นั่งในโซน VIP ต่อการสั่งซื้อ 1 ชิ้น สามารถระบุเลือกรอบ และเวลา วันงาน THE BREATH FANMEET
 • ในกรณีที่สั่งซื้อ COLOUR SOUL BREATH – BOXSET A ได้สิทธิเข้าร่วมงาน FANMEET จำนวน 1 ที่นั่งในโซน A ต่อการสั่งซื้อ 1 ชิ้น สามารถระบุเลือกรอบ และเวลา วันงาน THE BREATH FANMEET
 • เงื่อนไขการจัดงานจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน, เวลา, สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละรอบ
 • สามารถรับบัตรแข็งได้ในวันงาน FANMEET พร้อมกับบัตรประชาชน และเอกสารยืนยันคำสั่งซื้อ หรือบัตรกระดาษที่ได้รับ ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ด้วยตนเอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อ พร้อมลงนามมอบอำนาจ ประกอบมาด้วย
 • ทางบริษัท และผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง THAITICKETMAJOR เบอร์โทร 02 262 3456
 • ดูรายละเอียดของโครงการ COLOUR SOUL BREATH เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ www.takemybreath.com

เงื่อนไขในการเข้าร่วมงาน THE BREATH DONATION EVENT

 • ทีมงาน COLOUR SOUL จะดำเนินการสุ่มผู้โชคดีจำนวน 100 คน เพื่อเข้าร่วมงาน THE BREATH DONATION EVENT ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ GMM AUDITORIUM ตึก GMM GRAMMY (ทีมงานจะดำเนินการแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง)
 • สิทธิการสุ่มผู้โชคดี จะได้รับสิทธิตามจำนวนที่สั่งซื้อสินค้า เช่น สั่งซื้อ 2 ชิ้น จะได้รับสิทธิ 2 สิทธิ
 • สำหรับผู้ที่สั่งซื้อ COLOUR SOUL BREATH ทุก SET ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน จะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE BREATH DONATION EVENT จำนวน 1 สิทธิ ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
 • ในกรณีสั่งซื้อ COLOUR SOUL BREATH - BOXSET B COLLECTION (ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง) ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน จะได้รับสิทธิเป็นผู้โชคดีได้เข้าร่วมงาน THE BREATH DONATION EVENT จำนวน 4 สิทธิ ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE BREATH DONATION EVENT สามารถติดตามการประกาศผลได้ทาง FACEBOOK FANPAGE ของ THAITICKETMAJOR ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 • เงื่อนไขการจัดงานจะต้องเป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด โดยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน, เวลา, สถานที่ และจำนวนผู้เข้าร่วมงานในแต่ละรอบ
 • การประกาศผลผู้โชคดีเข้าร่วมงาน ถือเป็นการตัดสิน และสิทธิขาดของทางผู้จัดงานเท่านั้น
 • ทางบริษัท และผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง THAITICKETMAJOR เบอร์โทร 02 262 3456
 • ดูรายละเอียดของโครงการ COLOUR SOUL BREATH เพิ่มเติมได้ทาง เว็บไซต์ www.takemybreath.com