COLOUR SOUL SECRET - BOXSET C ผู้โชคดีเข้าร่วมงาน THE SECRET FANMEET วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ GMM Live House @ Central World Fl.8

ลำดับ BOXSET
Seat
ที่นั่ง THE SECRET FANMEET Name อ้างอิงหมายเลขสั่งซื้อ
Zone Row Seat
1 [2508] C1 CA 1 Praymisa  Apichartsaksakul 912067
2 [0942] C1 CA 2 ฝนทิพย์  คงวิจิตรพาณิชย์ 897576
3 [2055] C1 CA 3 ฐิติกาญจน์  ชื่นทองคำ 902564
4 [2164] C1 CA 4 วรารัตน์  อุดมยิ่งเจริญ 903432
5 [0672] C1 CA 5 อนุสรา  สาลี 896603
6 [2554] C1 CA 6 ชมภู่  เครือแวงมล 919512
7 [2020] C1 CA 7 วารีรัตน์  หงษ์อ่อน 902331
8 [2197] C1 CA 8 อรอนงค์  สหัสวาปี 903805
9 [2417] C1 CA 9 ธิติรัตน์  สง่าแสง 908608
10 [2550] C1 CA 10 ณหทัย  จางไววิทย์ 919237
11 [1904] C1 CA 11 สิริประภา  เพียสมนา 901634
12 [0213] C1 CA 12 ปิ่นรัตน์  จงกล 894631
13 [2342] C1 CA 13 ภคินี  อินจันทร์ต๊ะ 906978
14 [0038] C1 CA 14 สุวีรา  ธัญญวิบูลย์ 893618
15 [3378] C1 CA 15 พันทิวา  ตั้งกิจเชาวลิต 972999
16 [2682] C1 CA 16 สมิตรา  ผลภาษี 932520
17 [1478] C1 CA 17 Preawnapa  NimMA 899680
18 [1637] C1 CA 18 วิรัลพัชร  คงตระกูลพิทักษ์ 900395
19 [1643] C1 CB 1 Duangjai  Khrueangam 900439
20 [0754] C1 CB 2 สร้อยมาลี  เนียมพลอย 896905
21 [0018] C1 CB 3 Nipaporn  Samngamlek 893482
22 [1782] C1 CB 4 มณีวรรณ  แก้วสน 901039
23 [1022] C1 CB 5 ภนิดา  ริมชลา 897914
24 [0005] C1 CB 6 Wirawun  Luo 893346
25 [0998] C1 CB 7 อชิธิญา  เกษเนตร 897828
26 [0753] C1 CB 8 กมลรัตน์  ฟองการ 896901
27 [2684] C1 CB 9 วรรณวิภา  พงษ์ไพบูลย์ 932569
28 [2666] C1 CB 10 วินดา  จิระพจชพร 931185
29 [0901] C1 CB 11 ปฏิญญา  ปุญญ์ศรัทธา 897393
30 [0352] C1 CB 12 ทศพร  พิศาล 895229
31 [0993] C1 CB 13 ชุมาพร  ถามุลแสน 897800
32 [2314] C1 CB 14 Wannisa  Homtou 906325
33 [1597] C1 CB 15 Auragun  Poomkokruk 900157
34 [1833] C1 CB 16 มานิตา  จันทร์ผ่อง 901307
35 [3256] C1 CB 17 เทวิกา  โตสวน 952945
36 [2366] C1 CB 18 ธัญญลักษณ์  จิตธนาจารุกิตต์ 907583
37 [0221] C1 CC 1 ฐิติกานต์  ช่วยดำ 894663
38 [2283] C1 CC 2 ปวีณา  เปรมทวี 904691
39 [1153] C1 CC 3 สาลินี  พลสวัสดิ์ 898403
40 [2444] C1 CC 4 onuma  kwannet 908945
41 [1095] C1 CC 5 อย่างฝัน  พิทยานุคุณ 898215
42 [2191] C1 CC 6 ภาวิณี  มากวงศ์นาค 903716
43 [0796] C1 CC 7 ชนิสรา  จินะการ 897054
44 [1338] C1 CC 8 สรัญญา  ศรีเกื้อกูล 899021
45 [1999] C1 CC 9 มนัสนันท์  นาคประสิทธิ์ 902196
46 [1103] C1 CC 10 พิกุล  ภูสิงขร 898241
47 [0779] C1 CC 11 วราภรณ์  คำผง 896990
48 [0888] C1 CC 12 จันทรกานต์  ศรัณยพงศ์ 897354
49 [1100] C1 CC 13 Nontharat  Petkheo 898228
50 [1703] C1 CC 14 ศศินิภา  ปิ่นทอง 900727
51 [1366] C1 CC 15 ศิริญญา  ปาณะดิษ 899185
52 [0702] C1 CC 16 Wanwisa  Itthithammarat 896717
53 [1317] C1 CC 17 ธัญมน  นวเธียร 898959
54 [0821] C1 CC 18 ชลาลัย  คล้ายทอง 897118
55 [1163] C1 CD 1 มนธิรา  เริงวัย 898419
56 [0902] C1 CD 2 ธีรินทร์  ลิ้มโสภาธรรม 897394
57 [0910] C1 CD 3 ณัฐธยาน์  ดอกบัว 897456
58 [0512] C1 CD 4 อัครยา  วงศ์พัฒน์เสวก 895938
59 [2200] C1 CD 5 Chuleeporn  Prasert 903808
60 [3268] C1 CD 6 ชดาภร  อนันต์ประกฤติ 954611
61 [0520] C1 CD 7 โสภา  เฉยเมล์ 895963
62 [0186] C1 CD 8 Kanokpun  Pimolsiri 894479
63 [1826] C1 CD 9 ปิยะดา  ภูษิตกิตติคุณ 901285
64 [2106] C1 CD 10 เบญจภา  โตลำดับ 903015
65 [0951] C1 CD 11 นวมลลิ์  วงศ์วรกันต์ 897601
66 [1031] C1 CD 12 ปิยรัตน์  วงค์หนายโกฎ 897970
67 [3244] C1 CD 13 ศิริรักษ์  สีเมฆ 951532
68 [0763] C1 CD 14 พิชญา  อภิรมย์ 896943
69 [3316] C1 CD 15 อังค์วรา  สิงห์ศรี 962001
70 [1245] C1 CD 16 วีรินทร์พิมล  โกสุมาลย์ 898686
71 [0890] C1 CD 17 อรดา  จันทร์ธานี 897355
72 [2493] C1 CD 18 กิตติคุณ  ช่างประเสริฐ 911320
73 [3303] C1 CE 1 นาราภัทร
74 [1174] C1 CE 2 ทองรัตน์  บุบผาพวง 898460
75 [1462] C1 CE 3 กรรณิการ์  แซ่เล้า 899612
76 [2645] C1 CE 4 วิยาดา  นาเอก 926882
77 [2204] C1 CE 5 วิภารัตน์  นรสิงห์ 903855
78 [1864] C1 CE 6 รื่นฤดี  ปลื้มใจ 901453
79 [1002] C1 CE 7 ประทุม  มีระหันนอก 897839
80 [1040] C1 CE 8 บุษรา  เลื่อมใสธรรม 898019
81 [3355] C1 CE 9 ทาริกา  ผ่องศรี 972467
82 [1705] C1 CE 10 ธนัยพร  ทองนาค 900729
83 [1497] C1 CE 11 วีณา  พระแท่น 899757
84 [0403] C1 CE 12 วัทธ์ชญา  ขอพบสุข 895450
85 [1620] C1 CE 13 นงนุช  สาสังข์
86 [1188] C1 CE 14 Preawnapa  NimMA 898512
87 [1950] C1 CE 15 ปิยะดา  ภูษิตกิตติคุณ 901862
88 [1588] C1 CE 16 ปรนัสม์  นลินนิกานต์ญานน 900125
89 [0559] C1 CE 17 รณิดา  รุ่งโพธิ์กลาง 896119
90 [1385] C1 CE 18 จารุภา  บูรณะวงค์ 899282
91 [1318] C2 CA 41 Kach  Sovanbopha 898966
92 [0149] C2 CA 42 สุดาพร  สีวะสา 894324
93 [2109] C2 CA 43 กุลธิดา  ตุ่มทอง 903071
94 [1219] C2 CA 44 จงรัก  ข้องนอก 898628
95 [1429] C2 CA 45 ประภา  อ่วมเทศ
96 [1474] C2 CA 46 นันทิมา  งามดอกไม้ 899654
97 [0994] C2 CA 47 บุษรา  เรืองไทย 897821
98 [0402] C2 CA 48 รัตนา  ลอบวงค์ 895448
99 [1403] C2 CA 49 ดาวประกาย  สายเกต 899355
100 [1668] C2 CA 50 พิชามญชุ์  วิริยะวรางค์กูร 900550
101 [2702] C2 CA 51 ปราณี  นินขาว 935072
102 [1835] C2 CA 52 ปรียาภรณ์  ยศเคลื่อน 901311
103 [1791] C2 CA 53 ภานุวัฒน์  แซ่โง้ว 901074
104 [1541] C2 CA 54 Kalayanee  Likitpongtorn 899958
105 [1197] C2 CA 55 นรมน  ทรัพย์มาก 898565
106 [2230] C2 CA 56 จุนที  ตระกูลดิษฐ์
107 [2316] C2 CA 57 Arunee  Taweeamornrattana 906412
108 [0312] C2 CA 58 จินตวัฒน์  บุญกนิาฐ 895075
109 [1101] C2 CB 41 ภิญญาพัชญ์  ดุงโคกกรวด 898233
110 [2564] C2 CB 42 จิรนันท์  เลี้ยวพรประสาท 919997
111 [2066] C2 CB 43 ธัญญา  เหมวงศ์กุุล 902672
112 [0058] C2 CB 44 พิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์ 893760
113 [1254] C2 CB 45 Chatsathorn  Viboonsrisajja 898739
114 [2278] C2 CB 46 อารียา  เฝ้าทรัพย์ 904658
115 [0688] C2 CB 47 anchalee  roorob 896681
116 [2299] C2 CB 48 กาญจนา หลักทอง
117 [1431] C2 CB 49 รุจิรา  โจมทอง 899490
118 [2713] C2 CB 50 เกตวรินทร์  ชัยมณีวงค์ 938915
119 [3229] C2 CB 51 ณัฐชยา  พุฒซ้อน 948237
120 [0670] C2 CB 52 อรนุช  คงเหลี่ยม 896593
121 [2691] C2 CB 53 กนกอร  มุกดาลอย 934265
122 [2223] C2 CB 54 กษมา  อัมพนันท์ 904035
123 [3228] C2 CB 55 Aphimon  Detchanun 947030
124 [1892] C2 CB 56 ณัฐธิดา  ปิยเศรษฐ์ 901575
125 [1499] C2 CB 57 Thanaporn  Kochoy 899758
126 [2476] C2 CB 58 สาวิตรี  ร่วมสุข 910681
127 [0117] C2 CC 41 จีระพันธ์  ปิยจิตรไพรัช 894147
128 [0536] C2 CC 42 หทัยรัตน์  ไชยวัฒน์เธียรกุล 896022
129 [0897] C2 CC 43 จิติภัสร์  ทวีพัฒน์วงศกร 897386
130 [1674] C2 CC 44 กัญญาวีณ์  พิสิฐกุลชยังกูร 900593
131 [0592] C2 CC 45 กุลวาสณ์  ยอดประดู่ 896293
132 [0075] C2 CC 46 ฐิติมา  ชุติพงษ์ 893913
133 [1377] C2 CC 47 Preeyaluck  Sreechun 899218
134 [2336] C2 CC 48 Pattara  Noima 906877
135 [1827] C2 CC 49 ปิยะดา  ภูษิตกิตติคุณ 901285
136 [0160] C2 CC 50 รธิชา  ปรีดาหิรัญ 894361
137 [1419] C2 CC 51 นราภรณ์  อุ่นเมตตาอารี 899436
138 [1574] C2 CC 52 สุพรรลณา  จันทร์งาม ซื้อที่สาขา
139 [1376] C2 CC 53 Preeyaluck  Sreechun 899218
140 [2392] C2 CC 54 กรรณิกา  โคตรเเก้ว 908007
141 [2048] C2 CC 55 ศศิรดาภา  สารพวงเงิน 902523
142 [2089] C2 CC 56 มุกตาภา  สุขยืด 902880
143 [2525] C2 CC 57 นงลักษณ์  หินขาว 918005
144 [1421] C2 CC 58 anchalee  roorob 899437
145 [1058] C2 CD 41 หยาดฝน  อินกล่ำ 898068
146 [0807] C2 CD 42 ณัฎฐวี  ตนะดุลย์ 897076
147 [1971] C2 CD 43 Benyapha  Klayrim 901990
148 [1526] C2 CD 44 พัลลภา   ณ เชียงใหม่ 899883
149 [1021] C2 CD 45 ภนิดา  ริมชลา 897914
150 [2260] C2 CD 46 เรณู  น้ำเงิน 904440
151 [1848] C2 CD 47 ธีรพร  เสนพรหม 901384
152 [1382] C2 CD 48 Kach  Sovanbopha 899262
153 [2587] C2 CD 49 วิภาวรรณ  ทิฆัมพรวรรณ 922347
154 [1730] C2 CD 50 นิชดา  พูลแพ 900835
155 [1089] C2 CD 51 สมจิตร์  สอนดา 898194
156 [2486] C2 CD 52 Sasipun  Yanbenchawong 911218
157 [0028] C2 CD 53 พลอยนภัส  เพชรพรรัตนา 893551
158 [2596] C2 CD 54 Natthasasi   Makhathamjaroen 922692
159 [2673] C2 CD 55 จารุณี  แสงวงค์
160 [1430] C2 CD 56 ขนิษฐา  เนาวสัยศรี 899476
161 [2732] C2 CD 57 สุกัญญา  รักขิตเวชสกุล 942347
162 [1444] C2 CD 58 Kanjana  Danrak 899532
163 [1681] C2 CE 41 รสนา  รจนาศรีไพโรจน์ 900632
164 [0421] C2 CE 42 เมตตา  แสงด้วง 895544
165 [0039] C2 CE 43 สกลวรรณ  เฉลิมรุ่งโรจน์ 893620
166 [0579] C2 CE 44 มนกานต์  สุวรรณรักษ์ 896242
167 [2522] C2 CE 45 นิศานาถ  เตียบฉายพันธุ์ 917858
168 [1565] C2 CE 46 วราภรณ์  ราชเสม 900054
169 [1585] C2 CE 47 รัตติกาล  ตรีปัญญา 900112
170 [1994] C2 CE 48 อรอนงค์  อวดดี 902162
171 [1185] C2 CE 49 piyarat  chandracot 898507
172 [2672] C2 CE 50 Noppadon  Wuttikulprapan 931532
173 [1371] C2 CE 51 จีรภัทร  สุ่มมาตย์ 899193
174 [1724] C2 CE 52 ปารีณา  วงษ์มะเซาะ 900807
175 [0093] C2 CE 53 วราภรณ์  ตัณฑศรี 894025
176 [0977] C2 CE 54 จันทรา  เลิศจิตวุฒิกุล 897715
177 [0049] C2 CE 55 มธุรส  โอภาพงพันธ์ 893674
178 [0083] C2 CE 56 กรณ์พงษ์  มุ่งโตกลาง 893963
179 [1596] C2 CE 57 Auragun  Poomkokruk 900157
180 [1748] C2 CE 58 กรรณิการ์  สาราบรรณ์ 900888