การแสดง

Mongolia Tour 8 Days 7 Nights

  • calendar-white

    วันที่แสดง วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

  • pin-linear-white

    สถานที่แสดง Mongolia

  • clock-white

    ประตูเปิด โปรดตรวจสอบตารางเวลาการเดินทาง

แชร์
Mongolia Tour 8 Days 7 Nights

ผังการแสดง & รอบการแสดง

Mongolia

ราคาบัตร
69,990 บาท

วันที่แสดง
เวลา
วันอาทิตย์ที่ 10 - วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566
วันอาทิตย์ที่ 24 - วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 15 - วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566
วันอาทิตย์ที่ 22 - วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ
• อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไปในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัท ไอ บุ๊คกิ้ง มาสเตอร์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ
• การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต, บัตรเดบิต, True Wallet , Shopee Pay มีค่าธรรมเนียม convenience fee 3 % สำหรับการชำระเงินผ่าน BBL iBanking , K Pay+ มีค่าธรรมเนียม convenience fee 0.5 %
• ลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่าน www.thaiticketmajor.com จะได้รับอีเมลยืนยันการสั่งซื้อ หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ ลูกค้าที่ซื้อบัตรผ่าน 11 สาขาหลัก, เมเจอร์&อีจีวี, แฟรนไชส์ จะได้รับบัตรกระดาษ และลูกค้าที่ซื้อผ่าน  โลตัส, บิ๊กซี, ไปรษณีย์ จะได้เอกสารรับบัตร (ทดแทน) หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

รายละเอียด

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเจงกิสข่าน – อุทยานแห่งชาติโกรขิเตเรลจ์ – วิถีชีวิตชาว Nomad
โปรแกรมการเดินทาง

 -  23.30น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน VIETJET AIR โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน
 -  02:10น.     นำท่านเดินทางสู่สนามบินเจงกิสข่าน ประเทศมองโกเลีย โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ8310 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่อง)
 -  09:00น.     เดินทางถึงสนามบินเจงกิสข่าน ประเทศมองโกเลีย หลังจากนั้นนำผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าสัมภาระ ทำการแลกเงิน และออกเดินทางท่องเที่ยวตามรายการ
 

นำท่านเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติโกรขิเตเรลจ์ พาร์ค (GORKHTERELJ NATIONAL PARK) ชมทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศมองโกเลีย ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ และเป็นป่าสงวน พื้นที่ทั้งหมด 1ล้าน 2แสนเอเคอร์ ลักษณะพื้นที่คล้ายคลึงกับเทือกเขาแอลป์ มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดและมีหินที่มีรูปร่างแปลกตา 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันที่แคมป์ เช็คอินและพักผ่อนตามอัธยาศัย 

นำท่านเดินทางไปชมวิถีชีวิตครอบครัวชาว NOMAD ศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาในปัจจุบัน 
เย็น  กลับที่พัก รับประทานอาหารเย็นที่แคมป์
ที่พัก Lux Ger (Room) – Juulchin Terelj Resort หรือเทียบเท่า (ที่พักเป็นแบบกระโจม/เกอร์ (GER) สไตล์มองโกเลีย หรือห้องพัก มีห้องน้ำในตัว, ภายในที่พักมีเตียงและผ้าห่มหนานุ่ม มีฮีทเตอร์ไฟฟ้าให้ความร้อนภายในห้อง


วันที่ 2 หินรูปเต่าขนาดยักษ์  – Aryabal Meditation – นอนชมดาวที่เกอร์
โปรแกรมการเดินทาง

 

เช้า  บริการอาหารเช้าที่แคมป์ 
นำท่านไป เทอร์เทิลร็อค (TURTLE ROCK) หรือเมลขิขาด (MELKHII KHAD) หินเต่า มีลักษณะรูปทรงเหมือนเต่า ความสูงของหินนี้อยู่ที่ 24 เมตร และเคยเป็นที่รู้จักในชื่อ หินเงิน (MONEY ROCK) เป็นแลนด์มาร์กของอุทยานที่ทุกคนต้องมาเยือนและถ่ายรูป สามารถเลือกชมซื้อของที่ระลึกในเกอร์ข้างทางได้ที่นี่
นำท่านไป ARYABAL MEDITATION TEMPLE เป็นวัดที่อยู่กลางหุบเขาแห่งอุทยาน TELEJL NATIONAL PARK วัด ARYABAL MEDITATION ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1810 โดยชาวมองโกเลียและชาวทิเบตที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติ TELEJL มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆเดินทางมายังวัดแห่งนี้เพื่อการทำสมาธิและสวดมนต์ สถาปัตยกรรมของวัดนี้ได้รับอิทธิพลมาจากทิเบต ในปีพ.ศ. 2480-1939 คอมมิวนิสต์ชาวมองโกลได้ทำลายวัดและสังหารพระสงฆ์ในวัดไปบางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 พระสงฆ์ของวัด LAMIRAN ในอูลานบาตอร์ ได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูวิหารแห่งนี้และเสร็จสิ้นการบูรณะงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2550 
เที่ยง  บริการอาหารเที่ยงริมน้ำที่ Terelj Luxury Hotel เพื่อสัมผัสบรรยากาศริมน้ำวิวร้อยล้าน ตั้งอยู่ใกล้กับบ้านเกิดของเจงกิสข่าน ห่างจากอูลานบาตอร์เมืองหลวงของมองโกเลียไปทางเหนือ 70 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานแห่งชาติ Gorkhi-Terelj National Park ที่ได้รับการอนุรักษ์แห่งหนึ่งของประเทศ
บ่าย   เดินทางเข้าแคมป์ สัมผัสประสบการณ์ทดลองขี่ม้าทากิ หรือม้าแคระ ให้ท่านชมและสัมผัสความงามของอุทยานและธรรมชาติ ชาวมองโกลมีความผูกพันกับม้าตั้งแต่เด็ก จนมีคำกล่าวขานกันว่าเด็กชาวมองโกลขี่ม้าได้พร้อมกับการหัดเดิน ม้าสายพันธ์พื้นเมืองของมองโกลเลีย หรือม้าสายพันธ์ทากินี้ เป็นม้าที่มีลักษณะตัวเล็กเตี้ย ไม่สูงใหญ่ เป็นม้าประเภทเดียวหรือตระกูลเดียวกับม้าโพนี่ PONY หรือม้าแคระ เนื่องจากเป็นม้าเตี้ยทำให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำ เวลาม้าวิ่ง ม้าจึงไม่กระโดกกระเดกเหมือนม้าขนาดใหญ่ และเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้การเล็งและการยิงธนูของนักรบมองโกลบนหลังม้าเป็นไปอย่างแม่นยำ 
หมายเหตุ: ใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
เย็น  กลับที่พัก ทานอาหารเย็น และในช่วงเวลาค่ำ ท่านสามารถออกมานั่งชมดาวหน้าที่พัก


วันที่ 3  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – ขี่อูฐสองหนอก - ถ่ายรูปกับนกเหยี่ยว – ขี่ม้าทากิ – ทดลองสวมใส่ชุดประจำชาติมองโกเลีย
โปรแกรมการเดินทาง

 

เช้า  อาหารเช้าที่แคมป์ 
นำท่านออกเดินทางสู่ อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน (CHINGGIS KHAN STATUE) เป็นศูนย์การท่องเที่ยวและสันทนาการ มีพระบรมรูปทรงม้าเจงกิสข่าน ซึ่งเป็นรูปปั้นขี่ม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก นั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก (บ้านเกิดของเขา) และเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเจงกีสข่าน ครอบคลุมพื้นที่กว่า 212 เฮกเตอร์ ขนาดของรูปปั้นมีความสูง 40 เมตร ไม่รวมฐานซึ่งเป็นอาคารสองชั้นสูงสิบเมตร รูปปั้นถูกปกคลุมไปด้วยสแตนเลส มีน้ำหนักกว่า 250 ตัน
เที่ยง  ทานอาหารกลางวัน และอิสระให้ท่านถ่ายรูปด้วยชุดประจำชาติมองโกเลีย สนุกสนานกับการขี่อูฐสองหนอกสายพันธุ์แบกเทรียน (Wild Bactrian Camel) และ ถ่ายรูปกับนกเหยี่ยวตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการในทัวร์)
เย็น  กลับที่พัก ทานอาหารเย็น ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมที่แคมป์

วันที่ MONGOL NOMADIC SHOW
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า  อาหารเช้าที่แคมป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ้าท์
นำท่านออกเดินทางไป MONGOL NOMADIC SHOW เยี่ยมชมครอบครัวชาวมองโกเลียท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้คุณมีโอกาสสำรวจวัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมองโกเลียเร่ร่อนที่แท้จริง 
เที่ยง  ทานอาหารกลางวัน 
บ่าย  สนุกสนานกับกิจกรรมใน MONGOL NOMADIC SHOW ชมการแสดงม้า การใช้วัว จามรี ขี่อูฐ และม้า เป็นเกวียน และขี่อูฐและม้าตามอัธยาศัย
เย็น  กลับที่พัก ทานอาหารเย็น ดื่มดำบรรยากาศธรรมชาติ พร้อมสนุกสนานกับกิจกรรมที่แคมป์ 
ที่พัก Lux Ger (Room) – Mongol Nomadic Tourist Camp หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 กรุงอูลานบาตอร์ (ULAANBAATAR) – CASHMERE Factory Outlet
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า  อาหารเช้าที่แคมป์ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงอูลานบาตอร์ (ULAANBAATAR) เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย มีชื่อเรียกต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ ระหว่าง ค.ศ.1639 - ค.ศ.1706 มีชื่อว่า (URGA) และระหว่าง ค.ศ.1706 - ค.ศ. 1911 มีชื่อว่า คูเร (KHUREE) ในภายหลังเรียกว่า อิค คูเร (IKHKHUREE) และมีชื่อจีนว่า K'ULUN เมื่อได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1911 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเป็น นีสเล็ล คูเร (NIISLE KHUREE) จนกระทั่งเมื่อ ค.ศ. 1924 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ULAANBAATAR (วีรบรุษแดง) เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรบุรุษของมองโกเลีย แดมดิน ชุคบาตาร์ (DAMDIN SUHNAATAR) ผู้ชักนำกองทัพของสหภาพโซเวียตเข้ามาเพื่อปลดปล่อยมองโกเลียจากการยึดครองของจีน
เที่ยง  ทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
นำท่านเช็คอินที่ Holiday Inn หรือเทียบเท่า 
นำท่านเดินทางไปซ้อปปิ้งที่ GOBI Cashmere Factory Outlet โรงงานนี้ส่งออกสินค้าไปยุโรป มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้อ เช่นเสื้อผ้า และอุปกรณ์กันหนาว
เย็น  ทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก Holiday Inn หรือเทียบเท่า


วันที่ 6 วัดกานดาน– พระราชวังฤดูหนาว – Zaisan Hill – ช้อปปิ้ง
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า  ทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชม วัดกานดาน พระอารามพุทธมหายานทิเบต ซึ่งเป็นวัดสำคัญและใหญ่ที่สุดของประเทศ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง สร้างในปี ค.ศ.1835 แต่ในยุคหนึ่งถูกปิดเนื่องจากสตาลินสั่งให้ทำลายวัดทั่วประเทศ รวมถึงกำจัดลามะ แม้ที่นี่จะถูกทำลาย แต่ก็สร้างใหม่โดยใช้ต้นแบบเดิม ซึ่งภายในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระอวโลกิเตศวร สูงถึง 20 เมตร รอบๆ มีกงล้อมมนตราให้หมุนภาวนา ที่นี่เป็นที่เก็บรักษาร่างของ Dashi – Dorzho Itigilov หรือ Khambo Lama พระสงฆ์สัญชาติรัสเซีย ซึ่งร่างของท่านยังไม่เน่าเปื่อยและยังคงนั่งอยู่ในท่าสมาธิลักษณะดอกบัว ปัจจุบันท่านได้รับการขนานนามว่า “Hambo Lama” องค์ที่ 12 และเป็นผู้นำศาสนาพุทธในประเทศรัสเซีย ท่านมีบทบาทที่สำคัญในการให้ความช่วยเหลือทหารผู้บาดเจ็บจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ทั้งยังช่วยเหลือประเทศในเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค ต่อมาในปี ค.ศ. 1926 เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศรัสเซีย ท่านเกรงว่าอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ ท่านจึงให้บรรดาศิษย์อพยพไปอยู่ธิเบต แต่ตัวท่านยังอยู่ที่ไซบีเรีย จนปีค.ศ. 1927 ท่านจึงละสังขาร ในขณะที่มีอายุ 75 ปี สานุศิษย์ได้เก็บรักษาร่างท่านไว้ในโรงไม้ในท่านั่งตามคำสั่งของท่านก่อนมรณภาพ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชมพระราชวังฤดูหนาวโบกด์ข่าน Winter Palace of Bogd Khan เป็นพระราชวังของข่านองค์สุดท้ายแห่งมองโกเลียที่ไม่ถูกทำลายลงโดยรัสเซีย ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งล้ำค่าต่างๆ อาทิเครื่องราชบรรณาการที่ถูกส่งมาจากประเทศต่างๆ ในสมัยข่านเรืองอำนาจ พระพุทธรูป และงานศิลปะของศาสนาพุทธนิกายวัชรยาน พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1893-1903 ซึ่งโบกด์ ข่าน ประทับอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้เป็นเวลา 20 ปี ก่อนที่พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตในปี ค.ศ. 1924 จากนั้นพระราชวังแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1926 
นำท่านชมวิวพาโนรามาสุดสวยของเมืองที่ Zaisan Hill หรือ จุดชมวิว Zaisan Memorial เป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงถึงความสนิทสนมระหว่างอดีตสหภาพโซเวียตและมองโกเลีย ซึ่งสหภาพโซเวียตได้สร้างให้มองโกเลีย เพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีระหว่างสองประเทศนี้ ภาพเขียนด้านในมีเรื่องราวอทิเช่น นักบินอวกาศคนแรกของมองโกเลียที่ร่วมโครงการของสหภาพโซเวียตและขึ้นไปบนอวกาศปี1981 หรือตอนที่มองโกเลียได้รับอิทธิพลจากสหภาพโซเวียตในด้านต่างๆช่วง 70 ปี หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกกลับบ้านที่ซุปเปอร์
เย็น  ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เช้า  ทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 
วันที่ 7 จัตุรัสซัคบาทาร์ – อิสระช้อปปิ้ง
โปรแกรมการเดินทาง

นำท่านชมจัตุรัสซัคบาทาร์ (SUKHBAATAR SQUARE) มีชื่อเรียกในระหว่างปี ค.ศ. 2013-2016 ในนามว่า จตุรัสเจงกีสสแควร์ (Chinggis Square) เพื่อเป็นเกียรติแก่เจงกีสข่าน ผู้ก่อตั้งอาณาจักรมองโกล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ในใจกลางของเมือง พื้นที่ส่วนใหญ่ของจตุรัสซุคบาตาร์ เคยเป็นพื้นที่ของพระอารามหลวง
นำท่านชมอนุสาวรีย์สามข่าน MONUMENT OF THE THREE GREAT KHAN OF THE MONGOL EMPIRE
เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของ จตุรัสซุคบาตอร์ อาคารที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมงดงาม ไปด้วยเสาหินที่ถูกแกะสลักขนาดใหญ่ โดยในระหว่างช่องเสาเป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์ของสามข่านผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวรรดิมองโกล ซึ่งถูกสร้างขึ้นแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 2006 ในวาระครบรอบ 800 ปี ของพิธีราชาภิเษกของเจงกีสข่าน
เที่ยง  ทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ State Department Store หนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุด มีร้านแคชเมียร์หลายร้าน หนึ่งในร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุด ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร เครื่องสำอางและร้านแบรนด์ระดับโลก เช่น l'occitane ที่มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 30% รวมถึงผลิตภัณท์ครีมบำรุงผิวออร์แกนิคแบบท้องถิ่น แบรนด์ Lhamour ที่เหมาะกับผิวที่แพ้ง่าย และ เพลิดเพลินกับการซื้อช็อคโกแล็ตที่ผลิตจากประเทศรัสเซีย ราคาย่อมเยาว์ เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากอย่างยิ่ง 
เย็น  ทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 


วันที่ 8 สนามบินเจงกิสข่าน – สนามบินสุวรรณภูมิ
โปรแกรมการเดินทาง

08:00  เดินทางถึง สนามบินเจงกิสข่าน
10:00  ออกเดินทางโดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ8311 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 
14:35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
 เงื่อนไขการให้บริการ
1. กรุณายืนยันการจองโดยชําระเงินเต็มจํานวน ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินจองแล้วเท่าน้ัน
2. ส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่จะเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่ง
สําเนาหน้าพาสปอร์ต ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจาก
การเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
4. อัตราค่าบริการนี้ จําเป็นต้องมีผู้เดินทางจํานวน 15 ท่านขึ้นไปในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ)
5. ที่นั่ง Long Leg ที่ Exit Row (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 2,500 บาท/ท่าน/เที่ยว, 5,000 บาท/ท่าน/ไป-กลับ และต้องจองซื้อล่วงหน้าก่อน
เดินทางอย่างน้อย 7 วัน) โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่ง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เช่น ต้อง
เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอํานาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอิน
สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน เท่าน้ัน 
6. กรณีซื้อนํ้าหนักกระเป๋าโหลดเพิ่ม มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,200 บาทต่อ5กิโลกรัม สามารถซื้อได้ไม่เกินคนละ20กิโลกรัม และต้องจองซื้อ
ล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
7. ระหว่างท่องเที่ยวหากนักท่องเที่ยวได้รับการตรวจยืนยันว่ามีเชื้อโควิด ทางโรงแรมอาจมีค่าทําความสะอาดห้องพักเพิ่มเติม (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
8. ในกรณีที่ภาครัฐทั้งไทย และประเทศปลายทางมีข้อกําหนดในการกักตัว หรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุกประเภท ผู้เดินทางต้อง
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายส่วนนั้นด้วยตัวท่านเอง (ไม่รวมอยู่ในรายการทัวร์)
9. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนลดหรือเงินสดได้
10. เงื่อนไขกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันเป็นผู้พิจารณา
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
- ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมคณะ
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าโหลดนํ้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม + ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม + เซตอาหารบนเครื่อง
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า โดยพักได้ห้องละ 2-3 ท่าน
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
- ค่านํ้าดื่มระหว่างวัน วันละ1 ขวดต่อท่าน 
- ค่ารถรับส่งนําเที่ยวตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
- ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
*ค่ารักษาพยาบาลในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 2,000,000 บาท (อายุ 6เดือนถึง80ปี) เงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก ฯ
- ค่าดําเนินการอื่นๆ สําหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติไทย ค่าดําเนินการแจ้งเข้า-ออกประเทศ
- ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่รายการทัวร์กําหนด และรวมถึงการสั่งอาหารพิเศษเพิ่มเติม เช่น อาหารเจ มังสวิรัติ อาหารทะเล เป็นต้น
- ค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ เช่น ที่นั่ง อาหาร วีลแชร์ และ บริการเสริมอื่นๆ (ถ้ามี)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศน์ท้องถิ่น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. เมื่อบริษัทได้ทําการจองและส่งใบยืนยันการจองให้ท่านแล้ว กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่ายต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน
การเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมลล์เอกสาร(สําเนาหน้าพาสปอร์ต
ของผู้ที่จะเดินทาง พร้อมเซ็นกํากับการยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง) เพื่อเป็นการแจ้งยกเลิกกับทางบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร (ทาง
บริษัทไม่ขอรับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ) 
2. กรณีแจ้งเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน 3,000 บาท + ค่าส่วนต่างของราคา
แพ็คเกจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างในวันเดินทางใหม่
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 50% เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน 
4. กรณีแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. กรณีนักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน (50% เมื่อมีการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าก่อน 15 วัน) 
นักท่องเที่ยวหรือตัวแทนจําหน่าย (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องอีเมลล์เอกสารเพื่อทําเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน พร้อมหน้าสมุดบัญชี
ธนาคารที่ต้องการให้นําเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีระยะการคืนเงินภายใน 7วันทําการ นับจากวันที่ได้รับเอกสารการขอรับเงินคืน 
** การจ่ายเงินคืนแก่นักท่องเที่ยวตามข้อกําหนดข้างต้น เนี่องจากทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่ได้เกิดขึ้นจริงเพื่อการเตรียมการจัดนําเที่ยวไปแล้ว เช่น 
ค่าตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก และค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่นๆ เป็นต้น **
6. การยกเลิกเดินทางกับกรุ๊ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปีใหม่, สงกรานต์ เป็นต้น บริษัทมีการการันตีที่นั่งกับสายการบินและค่าที่พัก 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTERED FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมดที่ชําระแล้ว ไม่ว่าจะยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจ
เรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า