รายชื่อผู้โชคดี 40 ท่าน

 1. 1. เมษินีย์ ธรรมขันธ์
 2. 2. ฉัตรมงคล เปกรัมย์
 3. 3. ปิยนุช รักกิจ
 4. 4. ภัทรวดี หนูทิพย์
 5. 5. yada kaewphila
 6. 6. jiranan kunchatchai
 7. 7. พรประภา กฤษนาม
 8. 8. ศุภกร นะทีศรี
 9. 9. เจนวรรธน์ การะเกตุ
 10. 10. สิรพร คุรุวัชรพงศ์
 11. 11. ฉัตรชนก จิตรหมั่น
 12. 12. มิตรมงคล กิ่งทอง
 13. 13. ปุญณิศา โฆษิตพานิชย์
 14. 14. nuttawut charutula
 15. 15. อภิชาติ ศิริกุล
 16. 16. นนทิภา โพธิ์สอน
 17. 17. รัฏญ์ชวัลย์ ศรีราช
 18. 18. สุนทร แผนพุทธา
 19. 19. พัดชา สุวรรณภักดี
 20. 20. สุทธิชัย จินตพัฒนากิจ
 1. 21. Ploy Pojan
 2. 22. Chanutda Watavuit
 3. 23. สุพจน์ ไทยสุริยะ
 4. 24. ณัฐนันท์ เมฆวิลัย
 5. 25. มิ่งกมล ตันวัฒนะ
 6. 26. Jiraporn Supengkhum
 7. 27. อริสา บุญผิว
 8. 28. พัณณิดา แก้วแสงอ่อน
 9. 29. รัชนก พลเมืองดี
 10. 30. Rasa Pewklange
 11. 31. ฐาวิตา จิรภาณุโรจ
 12. 32. ณัฐพร ดวงรัตน์
 13. 33. เปรมกมล ช้างมูบ
 14. 34. พิชาวีร์ สุขกวี
 15. 35. สนิทพิมพ์ แสนทวี
 16. 36. ธนัท วรศักดิ์
 17. 37. วัลยารัตน์ อุปละ
 18. 38. ชญานิศ บุญศิริ
 19. 39. จุฑามณี สืบเสียง
 20. 40. โสภณ โสมณวัตร

กติกาและเงื่อนไขสำหรับการรับรางวัล

 1. ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นสมัครสมาชิก www.thaiticketmajor.com
 2. ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามจะต้องทำการตอบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 9-31 มกราคม 2563
 3. การคัดเลือกผู้โชคดี จะคัดเลือกจากผู้ที่กรอกคำแนะนำได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จำนวน 40 รางวัล
 4. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เพจ Facebook/Thaiticketmajor ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
 5. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัลมาทาง  marketing@thaiticketmajor.com ได้ตั้งแต่วันที่ 7-28 กุมภาพันธ์ 2563 หากไม่ติดต่อกลับภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับของรางวัล
 6. บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งของรางวัลตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
 7. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัลเท่านั้น
 8. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้ในทุกกรณี
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. **หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถส่งอีเมลมาที่ marketing@thaiticketmajor.com หรือติดต่อเบอร์ 02-262-3456 ต่อ 1841