EN
TH

โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว 6 วัน 4 คืน (คาวาสึ ซากุระ)

สายการบินไทย

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ
20.30
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 สายการบินไทย เคาว์เตอร์ D เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.15
ออกเดินทางสู่ สนามบินคันไซ โดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622
วันที่สอง : สนามบินคันไซ – นารา – วัดโทไดจิ – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ปราสาททองคินคาคูจิ – นาโงย่า
06.25
ถึง สนามบินคันไซ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.)

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ นารา นครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่นสร้างขึ้นเมื่อ ปีค.ศ. 710 ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นยังไม่มีเมืองหลวงเป็นหลักแหล่ง ตามความเชื่อของลัทธิชินโต จะย้ายเมืองหลวงทุกครั้งที่จักรพรรดิสิ้นพระชนม์ กระทั่งญี่ปุ่นรับความเชื่อทางพุทธศาสนาจากจีนมาเป็นศาสนาประจำชาติ จึงสร้างเมืองหลวงขึ้นที่นารา เมื่อสามารถกลมกลืนกับลัทธิชินโต ซึ่งเป็นความเชื่อ แบบเก่าได้ดี และแผ่กระจายไปทั่วประเทศ ต่อมาเมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีอิทธิพลด้านการเมือง-การปกครองเพิ่มขึ้นเรื่อย พระจักรพรรดิคัมมู จึงทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่เกียวโต เพราะต้องการ หลบหลีกอิทธิพลของพระเหล่านั้น นาราจึงเป็นเมืองหลวงอยู่เพียง 75 ปีเท่านั้น แต่ช่วงเวลาสั้นๆ นี้ => ศิลปะ วัฒนธรรม ความเชื่อ ระบบการปกครอง กลับหยั่งรากลึกเป็นรากฐานสำคัญของประเทศญี่ปุ่นตราบจนปัจจุบัน แต่เมื่อนารา หมดความสำคัญทางการเมือง กลับเป็นผลดีช่วยให้เมืองนี้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งสงครามกลางเมืองและสงครามโลก ทำให้เมืองนี้รักษาวัฒนธรรม ประเพณี และสถาปัตยกรรม ไว้ได้อย่างสมบูรณ์มาก เมืองเงียบสงบแห่งนี้ยังมีแหล่งมรดกโลกถึง 8 แห่ง  => วัดโทไดจิ  เป็น 1 ใน 8 มรดกโลก และเป็นวัดสำคัญที่สุดของเมืองนารา => ทางเข้าวัดสง่างามด้วยซุ้มประตูใหญ่ ที่มีเสาถึง 18 ต้น รองรับ หลังคาเป็น สถาปัตยกรรมชิ้นงาม–สมัยคามาคูระ วัดนี้สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 743 นมัสการขอพรพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ไวโรจนะพุทธ หล่อด้วยสัมฤทธิ์สูงถึง 16.2 เมตร และ หนัก 500 ตัน เป็น พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ประดิษฐานใน ไดบุตสึเต็ง หรือเรียกกันว่า วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งหลังเดิมถูกไฟไหม้ และสร้างขึ้นใหม่ถึง 2 ครั้ง วิหารปัจจุบันมีขนาด เพียง 2 ใน 3 ของหลังเดิม => แต่ยังได้ชื่อว่าเป็น วิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลก ด้านกว้าง 57 เมตร ความลึก 51 เมตร ความสูง 49 เมตร จุดเด่นอยู่ที่การใช้ซุงขนาดใหญ่มารวมกันเป็นเสาค้ำ ด้านหลังของวัดปลูกต้นเมเปิ้ลไว้เป็นจำนวนมาก => มหัศจรรย์ความงามเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  ความเขียวชอุ่มของไม้ใบทั่วบริเวณจะปรับใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง => ทอง => ส้ม => แดง => น้ำตาล ตามวาระ บริเวณสวนของวัดจะได้เพลินเพลินกับกวางแสนเชื่อง
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ เกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น นำท่านสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า เชิญดื่ม น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย อันเกิดจากธรรมชาติ ไหลมาจากเทือกเขา ณ วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงด้วยห้องโถงกลางของวัดที่ถูกจัดให้เป็นสมบัติแห่งชาติ ซึ่งมีระเบียงไม้ที่สร้างยื่นออกนอกตัว อาคารของวิหารโดยมีเสาค้ำถึง 139 ต้น เป็นจุดชมวิวของตัวเมืองได้อย่างกว้างไกลสุดตา

จากนั้นชม ปราสาททองคินคาคูจิ เดิมนั้นเป็นสถานที่พักตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ แห่งตระกูลอาชิคางะ ผู้โด่งดัง มาจากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซัง ปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1955 หลังจากที่ได้  ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14 ตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ก็คือ รูปหล่อนกฟีนิกซ์บนยอดปราสาท โดยรอบปราสาทมีลำธารใสสะอาดทำให้เกิดภาพสะท้อนผิวน้ำแสนสวยราวภาพวาดและภายในบริเวณปราสาทนั้นมีสวนญี่ปุ่นจัดแต่งไว้อย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาโงย่า เมืองที่เก่าแก่ของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจิ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศญี่ปุ่น
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม : นาโงย่า – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – จวนผู้ว่าทาคา ยาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – มัตซึโมโต้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติมุ่งหน้าสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1995 พบกับหมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระพุทธเจ้าหรือพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ทาคายาม่า สมญา ลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด

นำท่านสู่ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน แต่เดิมสร้างขึ้นปีค.ศ.1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัย  เอโดะ หรือกว่า 300 ปีมาแล้ว) จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง และสามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องเตรียมอาหาร ห้องโถงอเนกประสงค์แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน

จากนั้นเชิญท่านสัมผัสความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม และการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะประทับใจแน่นอน ณ ซันมาชิซูจิ พร้อมเลือกหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกมากมาย อิสระให้ท่านเก็บเกี่ยวบรรยากาศแสนคลาสสิคตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตซึโมโต้ ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะ เป็นเมืองที่สามารถเที่ยวได้ทุกฤดู พร้อมชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งเทือกเขา ทิวทัศน์ ท้องฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิวซากุระที่มีชื่อเสียงอีกด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก มัตซึโมโต้MATSUMOTO TOKYU INN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : มัตซึโมโต้ – ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเก็น – ลานสกีฟูจิเท็น – โอชิโนะ ฮัคไค – อาตามิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิ เซ็นเก็น ตั้งอยู่บริเวณ เชิงภูเขาไฟฟูจิ ศาลเจ้านี้นับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเคโคะในปี 110 ในส่วนของประตูทางเข้าศาลเจ้า เป็นประตูไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ความสูงกว่า 18 เมตร บริเวณด้านบนของประตูมีคำจารึกว่า ซันโกะโคะ ไดอิจิซัน ความหมายว่า ภูเขา (รูปทรง กรวย) ที่สูงที่สุดในบรรดากลุ่มประเทศทั้งสาม  นอกจากนี้ท่านยังจะได้เห็น โกะชินโบะคุ 1 ใน  3 ของ ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังคงเหลืออยู่ในประเทศญี่ปุ่นอายุกว่า 1,000 ปี วัดเส้นรอบวงได้ถึง 24 เมตร
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น ให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับลานสกีหิมะอันขาวโพลน ซึ่งเป็นลานสกีอันดับหนึ่งของจังหวัดยามานาชิ สนุกกับการเล่นหิมะด้วย สโนว์สเล็ต หรือ กระดานเลื่อนหิมะ ท่ามกลางทัศนียภาพธรรมชาติแสนคลาสสิค

จากนั้นนำท่านสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธาความเชื่อใน ภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจียาม่า กับเวลาแสนยาวนานจากการละลายของหิมะของบนภูเขาไฟฟูจีที่ไหลซึมลึกลงพื้นพิภพปฎิบัติการซึมซับบริเวณที่ลุ่มทำให้เกิดน้ำซึมขังขยายวงกว้างกลายเป็นบ่อขนาดย่อม น้ำในบ่อแต่ละบ่อใสสะอาดจนเกิดสะท้อนที่สวยงาม ต่อมาในปี ค.ศ.1985 สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน100 อันดับแหล่งน้ำจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ อาตามิATAMI HOTEL SANMI หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ในห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วย บุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติได้อย่างลงตัวหลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อท่านอิ่มอร่อยอย่างจุใจ สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ เสิร์ฟแบบไม่อั้น !

พักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี่เอง ทำให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !
วันที่ห้า : อาตามิ – เทศกาลชมดอกซากุระ ณ คาวาทสึ – สะพานวงกลม – ตึก TMG – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ คาวาทสึ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับความงามของดอกซากุระ ซึ่งซากุระของที่นี่มีชื่อเสียงมาก เนื่องจากผลิดอกเร็วที่สุดในเกาะฮอนชู ซากุระที่นี่เริ่มผลิดอกตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่ได้เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ในเมือง คาวาทสึ จะมีการจัดเทศกาลชมดอกซากุระนานแค่ 1 เดือนเท่านั้น

พาท่านผ่านชม สะพานวงกลม สะพานที่มีลักษณะเหมือนวงแหวนแต่เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาและมีการใช้งานจริงๆ สาเหตุที่ต้องออกแบบเป็นแบบนี้ เพราะว่าเป็นการสร้างขึ้นเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ซึ่งมีระยะทางความยาว 1.1 กิโลเมตร มีความสูง 45 เมตร และเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 80 เมตร เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1981 จนปัจจุบันสะพานแห่งนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกแห่งประจำเมืองคาวาทสึ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านขึ้นตึก TMG หรือ ตึก TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT  ตึกอาคารรัฐบาลญี่ปุ่นที่ตั้งอยู่ใจกลางชินจูกุ นำท่านขึ้นชมวิว มหานครโตเกียวอย่างสวยงาม บนชั้น OBSERVATORY
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งอย่างหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนั่นก็คือร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยนเท่ากันหมด มีทั้งเครื่องสำอางค์ กิ๊ฟช๊อปขนมและสินค้าพื้นเมือง ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากของขวัญกลับได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระให้ท่านเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมดัง กล้องดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น  กระเป๋า เครื่องสำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO, SK–II ในราคาถูก

***อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ  SHINJUKU WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก : โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – อีออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า นมัสการเจ้าแม่กวนอิมอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสูงเพียง 5.5 เซ็นติเมตร ซึ่งประดิษฐานในวิหารหลวงของวัดและเป็นที่เคารพสักการะของชาวญี่ปุ่น  รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น วัดอาซะกุซ่าเป็นวัดเก่าแก่ของมหานครโตเกียว ทางด้านหน้าประตูคามินาริมง  มีโคมไฟยักษ์สีแดงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีน้ำหนักถึง 130 กิโลกรัม ให้ท่านได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกและถัดจากโคมไฟยักษ์ ท่านจะได้เลือกซื้อของที่ระลึก อาทิเช่น แมวกวักแบบต่าง ๆ โคมไฟน้อยใหญ่ พวงกุญแจหรือเดินชิมขนมอร่อย ๆ ขึ้นชื่อของย่านนี้ เช่นขนมอบรูปทรงตุ๊กตา ซาลาเปาทอดร้อน ๆ เซมเบ้กรุ๊บกรอบหลากหลายรสชาติ เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ อีออนพลาซ่า ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระท่านได้เลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า-รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ ภายในอาคารยังมี ห้างจัสโก้ ให้ท่านช้อปปิ้งต่ออย่างเพลิดเพลินสนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าของร้าน 100 Yen ซึ่งสินค้าทุก ๆ อย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน ไม่ลืมแวะซื้อของฝากทางกรุงเทพฯ อาทิ ขนมโมจิ , เบนโตะ , ผลไม้สด และแห้ง , ลูกอมขนมขบเคี้ยว ฯลฯ

***อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า***

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30
ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
22.30
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินคันไซ
TG 622
เวลา :
23.30 น. - 06.25 น.
กลับ
:
สนามบินนาริตะ - กรุงเทพฯ
TG 677
เวลา :
17.30 น. - 22.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
-
ที่พักห้องละ 2 ท่าน/ ค่าพาหนะ/ ค่าอาหาร/ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
-
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
-
ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 1,500 เยน/ คน/ ทริป

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของ ประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
-
ปิดการขายวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม