EN
TH

อิตาลี 9 วัน 6 คืน

สายการบินไทย

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพ
22.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
วันที่สอง : เมืองมิลาน – ชมเมือง – เมืองโคโม่ – ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่
00.40
ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 940
07.35
เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

นำท่านชมเมืองมิลาน เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแฟชั่น ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า อาเขต สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์ วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ

นำท่านช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆ ว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพรานอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์วอล์ค คาเฟ่ ที่ท่านสามารถนั่งจิบคาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาวแต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย หรือหากท่านไม่ต้องการช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟ ก็ควรจะต้องเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารที่ได้รับการการันตรีความอร่อยโดยแมกกาซีนชั้นนำของโลกหลายเล่ม และได้รับการจัดอยู่ในระดับ 4 ดาว จาก TripAdvisor
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองโคโม่ (COMO) (20 กม.) เมืองริมน้ำสุดโรแมนติก นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ผ่านชมวิวทิวทัศน์ที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชอุ่ม หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่องเขาแคบ และหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ คือเทือกเขาแอลป์ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกำแพงธรรมชาติที่สร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี จึงทำให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา นี่คือจุดดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม GRAND HOTEL COMO ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สาม : เมืองโคโม่ เมืองเวนิซ – ล่องเรือกอนโดล่า – ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองเวนิช (VENICE) (315 กม.) เป็นเมืองที่แสนโรแมนติกที่ไม่เหมือนเมืองใดในโลก ไม่อนุญาตให้รื้อสิ่งก่อสร้างเก่าไม่มีรถยนต์ มีแต่เรือที่จำกัดไม่ให้เสียงดัง ดังนั้นทั่วโลกจึงหลงใหลมนต์เสน่ห์อันสุนทรีย์ของเวนิชตลอดมา

เดินทางถึง เมืองเวนิช
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่าน ล่องเรือยนต์ ไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค เพื่อนำท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค มหาวิหารซานมาร์โค ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่เก่าแก่มากกว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระซึ่งเคยร่ำรวย และมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโล เดินทางไปยังเมืองจีน

นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า (Gondola) สัญลักษณ์สำคัญอีกอย่างของเวนิซ จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเวนิช และช้อปปิ้งสินค้าที่มีให้เลือกมากมาย เวนิชเป็นเมืองที่มีซอกเล็กซอกน้อยมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินอย่างมากในการเดินเล่นในเมืองเวนิช

***รวมค่าบริการล่องเรือกอนโดล่าเรียบร้อยแล้ว***
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL VENEZIA MESTRE CASTELLANA ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ : เมืองเวนิซ – ช้อปปิ้งเอ้าท์เลท BARBERINO  DESIGNER – เมืองปิซ่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ BARBERINO DESIGNER OUTLET (230 กม.)
เที่ยง
*** อาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
บ่าย
อิสระช้อปปิ้ง ณ BARBERINO DESIGNER OUTLET แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมสุดชิคที่จะทำให้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งแบรนด์ชื่อดังมากมายที่พร้อมใจกันลดราคาให้ถูกกว่า 30-70% ตลอดทั้งปี อาทิ PRADA, D&G, HUGO BOSS, POLO RALPH LAUREN เป็นต้น

เดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (85 กม.) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นทัสคานีเหมือนกันแต่อยู่ห่างจากฟลอเรนส์ไปทางตะวันตกประมาณ 100 กม. อดีตเป็นเมืองท่าสำคัญ เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลใกล้ปากแม่น้ำอาร์โนที่ไหลมาจากเมืองฟลอเรนซ์ เมืองปิซ่ารุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษที่ 11-12 เมื่อประมาณหลายร้อยปีมาแล้ว
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Marriot Pisa ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : เมืองปิซ่า –  หอเอนเมืองปิซ่า – เมืองฟลอเร้นซ์ – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทาง ชมหอเอนเมืองปิซ่า ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญจนได้ชื่อว่า เป็น 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของอิตาลี
    
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเร้นซ์ (FLORENCE) (90 กม.) เมืองแห่งดอกไม้บาน ตำนานแห่งบ้านเกิดของศิลปินชื่อดังก้องโลก เช่น ลีโอนาร์โด ดาร์วินชี ไมเคิล แองเจโล และท่านศิลป์พีระศรี อดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของอิตาลีก่อนจะย้ายไปอยู่กรุงโรม เป็นเมืองที่มีความเจริญมั่งคั่งทางการค้า และเศรษฐกิจ เป็นเมืองที่มีความสวยงามจนท่านจะหลงใหล และถือเป็นเมืองต้นกำเนิดศิลปะแบบเรเนอซองส์อีกด้วย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมย่านเมืองเก่า ชมดูโอโม่ประจำเมืองฟลอเร้นซ์ ที่มีความงดงามตามแบบเรเนอซองส์ สะพานแวคคิโอ สัญลักษณ์ของเมืองฟลอเร้นซ์ เดินผ่านร้านค้าและสินค้าที่วางขายอยู่มากมายที่ล่อตาล่อใจ  จนท่านอดใจไม่ได้ จัตุรัสซิญญอเรีย และรูปปั้นของเดวิท ชายหนุ่มรูปงามที่สมบูรณ์แบบที่สุดในตำนานสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยเสรีภาพ ที่แวดล้อมไปด้วย สถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญต่างๆ  มากมายจนได้ฉายาว่าเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จัตุรัสซานตาโกรเช่ สถานที่ฝังศพของไมเคิลแองเจโล

นำท่าน ถ่ายภาพกับจอตโต แคมพานีลี (GIOTTO’S CAMPANILE) หรือจอตโต เบล ทาวเวอร์ (GIOTTO’S BELL TOWER) หอระฆังที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิหารฟลอเรนซ์ ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมโกธิค ด้วยความสูงประมาณ 84.7 เมตร (277.9 ฟุต) ตัวหอคอยถูกตกแต่งด้วยรูปปั้น รูปแกะสลักอย่างงดงาม และไม่ไกลจากกันนักจะเป็นที่ตั้งของหอทำพิธีศีลจุ่ม เป็นอาคารทางศาสนาที่มีสถานะเป็นโบสถ์ขนาดเล็กเป็นหนึ่งในอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง โดยหอแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1059 – 1128 อิสระให้ท่านชมเมือง และช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

ฟลอเรนซ์ (FLORENCE) เป็นเมืองที่น่าเดินเล่นชมเมืองที่สุดเมืองหนึ่งของอิตาลี เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะที่งดงาม อาคารทุกอาคารเต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ร้านค้าส่วนใหญ่ตกทอดกันมาหลายชั่วคน แนะนำให้ท่านลองชิม ไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Hotel Cosmopolitant ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่หก : กรุงโรม – น้ำพุเทรวี่ – บันไดเสปน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม (ROMA) (280 กม.) เมืองหลวงขนาดใหญ่ของประเทศอิตาลี ที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน ตั้งอยู่บนแคว้นลาซิโอ (LAZIO) ตรงช่วงกลางของประเทศมีแม่น้ำไทเบอร์ (TIBER) ไหลผ่านกลางเมือง จึงถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สถานที่สำคัญ และเมืองเก่าโรมันจะอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ ส่วนฝั่งซ้ายเป็นรัฐวาติกัน และเขตทราสเตเวเร (TRASTEVERE) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีฐานะ ปัจจุบันเป็นร้านอาหาร และคาเฟ่แบบเก๋ๆ ทันสมัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวี ที่มาของบทเพลง“ทรีคอยน์ อิน เดอะ ฟาวน์เทน” ที่เชื่อกันว่า หากโยนเหรียญลงในน้ำพุแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน  บนถนนคอนดอตติย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาลี เป็นบันไดที่กว้าง และยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีขั้นบันไดทั้งหมด 138 ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน Via Condotti ที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada, Gucci, Amarni, Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bulgari เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี

** กฏเกณฑ์ที่สำคัญ ** การมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือ ห้ามกินไอศครีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง (ปี 1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋กินไอติมกันอย่างมากมาย จนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรก และต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Sheraton Rome Conference & Congress Centre หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด : กรุงโรม – ชมมือง – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงวาติกัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมกรุงโรม เมืองแห่งประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของชนชาติโรมัน ผ่านถนนเวนิโตชื่อดังที่เต็มไปด้วยคาเฟ่บนฟุตบาทไว้นั่งดูผู้คนจากทั่วโลก ผ่านชมพระราชวังคริรีนาเล ที่พักของประธานาธิบดี ผ่านชมโรมันฟอรั่ม แหล่งชุมนุมของชาวโรมันในอดีต สนามแข่งรถม้าศึกเซอร์กัสแม็กซิมุส หรือที่รู้จักกันดีในภาพยนตร์เรื่อง เบนเฮอร์ ผ่านชมวังซีซาร์ อดีตที่ประทับของจักรพรรดิโรมัน และถ่ายภาพกับโคลอสเซี่ยม สนามประลองการต่อสู้ของคนกับสัตว์ ที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงวาติกัน นครรัฐอิสระ ศูนย์กลางศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก มหาวิหารแห่งนี้ได้สร้างทับวิหารเดิมที่มีชื่อ เดียวกัน และเชื่อกันว่าเป็นที่ฝังร่างของนักบุญปีเตอร์ ภายในมหาวิหารบริเวณศูนย์กลางของโบสถ์มีซุ้ม Baldacchino ซึ่งเป็นผลงานของแบร์นินี มีลักษณะเป็นพลับพลาศิลปะรูปแบบบาร็อกขนาดใหญ่มีลวดลายวิจิตรสวยงามสลับระหว่างสีดำและสีทอง ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งจุดฝังพระศพของนักบุญเซนต์ปีเตอร์ที่อยู่ใต้ พื้นดิน ณ สถานที่แห่งนี้ ท่ามกลางความงดงามของผลงานชิ้นเอกมากมาย ท่านไม่ควรพลาด ปิเอต้า (Pieta) ผลงานประติมากรรมชิ้นยอดเยี่ยมของไมเคิล แองเจโล (สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1498- 1499) บริเวณกลางห้องเป็นรูปปั้นทองสัมฤทธ์ ของนักบุญปีเตอร์ ผลงานของ Arnolfo di Cambio ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม นิยมลูบและจูบเท้าของรูปปั้นนักบุญเพื่อแสดงความเคารพ ให้ท่านชมความยิ่งใหญ่ของศิลปะการออกแบบผลงานอันล้ำค่า โดยปรมาจารย์บราเมนเต้ ราฟาเอล และไมเคิล แองเจโล ทั้งการตกแต่งภายในของมหาวิหารที่มีรูปแบบการจัดแสดงที่มีมิติ และมีสีสันสวยงาม พื้นของวิหารปูด้วยหินอ่อน งดงามโอ่อ่าครอบคลุมไปจนปลายสุดของทางเดิน บริเวณพลับพลาแท่นบูชานักบุญปีเตอร์ ผลงานของแบร์นินี ซึ่งทำด้วยทองแดงที่นำมาจากแพนธีออน เหนือแท่นบูชาเป็นที่นั่งสำหรับการทำพิธีของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาสามารถมองเห็นพระองค์ได้อย่างทั่วถึง อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พักโรงแรม Sheraton Rome Conference & Congress Centre หรือเทียบเท่า
วันที่แปด : กรุงโรม กรุงเทพฯ
เข้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
13.55 ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945
วันที่เก้า : กรุงเทพฯ
05.35
เดินทางถึง สนามบินสุวรรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - มิลาน
TG 940
เวลา :
00.40 น. - 07.35 น.
กลับ
:
โรม - กรุงเทพฯ
TG 945
เวลา :
13.55 น. - 05.35 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน ที่ระบุในรายการ
-
ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน / ค่าพาหนะ / ค่าอาหาร / ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท  กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท
-
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าทิป ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 กิโลกรัม

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
-
ค่าสินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ, หัวหน้าทัวร์ 1500  เยน/คน/ทริป

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม