EN
TH

กัวลาลัมเปอร์ เก็นติ้ง คาเมรอน อิโปห์ ปีนัง 4 วัน 3 คืน

ประเทศมาเลเซีย

รายละเอียด

วันแรก : สนามบินนานาชาติดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์ - ปุตราจาย่า - พระราชวังอีสตาน่า ไนการ่า - ตึกแฝดปิโตรนัส - เก็นติ้งไฮแลนด์
04.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
07.10
ออกเดินทางโดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 311
10.15
เดินทางถึง สนามบินกัวลาลัมเปอร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร

นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศสู่ ปุตราจาย่า ชม เมืองแห่งอนาคต เมืองที่วางผังเมือง และเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
 
ชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงาม และยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ วังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า นำท่านถ่ายรูป ย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด
 
เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ เดินทางถึงสถานีกระเช้าไฟฟ้า AWANA SKY WAY นำท่านนั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาเก็นติ้ง (กระเช้า 1 กระเช้านั่งได้ไม่เกิน 10 ท่าน ควรเตรียมกระเป๋าใส่เสื้อผ้าใบเล็กสำหรับพักค้างคืนบนเก็นติ้ง 1 คืน) เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยกับ CITY OF ENTERTAINMENT สนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ FIRST WORLD PLAZA และช้อปปิ้งมอลล์ที่เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุด SKY AVENUE แหล่งรวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลายๆ ร้านจากทั่วทุกมุมโลก เด็กๆ สามารถเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นต่างๆ ในบริเวณสวนสนุกในร่ม (ไม่รวมค่าบัตรสวนสนุก) หรือจะเข้าคาสิโนเสี่ยงโชค (เปิด 24 ชั่วโมง) ที่มีเครื่องเล่นที่ถูกกฎหมาย อาทิ สล็อตแมชชีน ไฮโล แบล็คแจ็ค  
 
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก
AWANA HOTEL / FIRST WORLD HOTEL, GENTING หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(กรณีที่ไม่ได้ห้องพักบนเก็นติ้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดห้องพักให้ที่กัวลาลัมเปอร์แทน)

(ที่พักบนเก็นติ้งจะไม่มีเตียงเสริม กรณีพัก 3 ท่าน จะมีแค่ 2 เตียงต่อห้อง หากไม่สะดวกพัก 3 ท่าน สามารถซื้อห้องพักเดี่ยวเฉพาะบนเก็นติ้งได้ ค่าพักเดี่ยวบนเก็นติ้ง ชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)
วันที่สอง : เก็นติ้งไฮแลนด์ - คาเมรอนไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา - ไร่ชาบารัต
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านลงจาก เก็นติ้งไฮแลนด์โดยกระเช้า เพื่อเดินทางสู่ คาเมรอนไฮแลนด์ สถานที่พักตากอากาศบนขาสูงของนักธุรกิจชาวอังกฤษอันโด่งดังในอดีต ปัจจุบันเป็นสถานที่พักตากอากาศบนยอดเขาสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ชื่นชมธรรมชาติของป่าเขาที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของประเทศมาเลเซีย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)

นำท่านชม น้ำตกอีสกันดา น้ำตกอีกแห่งบนเทือกเขาคาเมรอนที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ชม ไร่ชาบารัต ไร่ชาศรีลังกาขนาดใหญ่ ซึ่งมองดูคล้ายผืนสักหลาดขนาดยักษ์ ซึ่งเป็นชาที่นำมาจากศรีลังกามาปลูกเมื่อสมัยที่อังกฤษเข้าปกครองมาเลเซีย ทั้งยังนับเป็นชาสายพันธุ์ดีที่สุดอีกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูป เลือกชิมชาชัก (TEH TARIK) เครื่องดื่มยอดฮิตยามเช้าของคนมาเลเซีย หรือเลือกซื้อชาเป็นของฝาก
เย็น
บริการอาหารเย็น แบบสุกี้หม้อไฟ ชาบู ชาบู (มื้อที่ 4)
ที่พัก
HERITAGE HOTEL / NOVA HIGHLAND HOTEL, CAMERON HIGHLAND หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สาม : คาเมรอนไฮแลนด์ - ฟาร์มสตอเบอร์รี่ - ฟาร์มผึ้ง - เมืองอิโปห์ - สถานีรถไฟอิโปห์ - ปราสาทเคลลี่ - มัสยิดอูบูดียะห์ - เกาะปีนัง - ป้อมปืนควอริส
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)

เดินทางลงจาก คาเมรอน สัมผัสบรรยากาศอันแสนสดชื่นเย็นสบายบนยอดเขาในยามเช้า ระหว่างทางชมไร่พืชผักอันเขียวขจี นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มสตอเบอร์รี่ ผลไม้เมืองหนาวขึ้นชื่อที่นิยมปลูกกันมาก อิสระให้ท่านถ่ายรูป และเลือกชมเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสตอเบอร์รี่ตามอัธยาศัย

นำท่านเที่ยวชม ฟาร์มผึ้ง ซึ่งชาวคาเมรอนนิยมเลี้ยงกันเป็นจำนวนมาก ชมบรรยากาศสภาพ ระบบนิเวศภายในฟาร์ม พร้อมเลือกซื้อน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ จากผึ้งซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

จากนั้น นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิโปห์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 6)

นำท่านชมและถ่ายรูป สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กประจำเมืองที่ใครมาแล้วมักจะแวะมาถ่ายรูปกันเสมอ

ชม ปราสาทเคลลี่ ( KELLIE’S CASTLE) สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักในต่างแดนของ วิลเลี่ยม เคลลี่ สมิธ เจ้าของไร่ชาวสก๊อตแลนด์ ทำให้บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของสก๊อตแลนด์ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา อย่างไรก็ตามการก่อสร้างหยุดชะงักลงเมื่อเคลลี่เสียชีวิตอย่างกะทันหันในปี ค.ศ.1926 จึงกลายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพืชพันธุ์ไม้ป่าของรัฐเปรัคซึ่งให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ นอกเหนือจากความลึกลับแล้วยังเชื่อกันว่ายังมีห้องลับ และอุโมงค์ใต้ดินซ่อนอยู่ในปราสาทอีกด้วย 

ชม มัสยิดอูบูดียะห์ (Masjid Ubudiah) ตั้งอยู่ในเมืองกัวลาคังซาร์ สร้างขึ้นเมื่อช่วงเปลี่ยนของศตวรรษและมีชื่อเสียงในฐานะมัสยิดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สง่างามด้วยสถาปัตยกรรมอิสลาม ด้วยยอดโดมสีทองตระหง่าน และหออะซานที่มีลักษณะเฉพาะ การก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้เริ่มขึ้นสมัยสุลต่าน มูร์ชีดุล อัดซัม ชาห์ที่ 1 (Sultan Edris Murshidul Adzam Shah) ซึ่งเป็นสุลต่านองค์ที่ 28 ของรัฐเปรัค

นำท่านข้ามสะพานปีนัง 2 ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ และเกาะปีนัง มีความยาวทั้งสิ้น 24 กิโลเมตร ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 16.9 กิโลเมตร นับเป็นสะพานเชื่อมเกาะที่ยาวที่สุดในประเทศมาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนั้น นำท่านชม ป้อมปืนควอโนริส ที่ อังกฤษสร้างขึ้นไว้ต่อสู้กับสยามประเทศในสมัยก่อนที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลปีนัง
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
ที่พัก
NEO+ HOTEL หรือ ROYAL HOTEL, PENANG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สี่ : ปีนัง - PENANG STREET ART - วัดไทย - วัดพม่า - วัดเขาเต่า - กรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 8)

นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง PENANG STREET ART ชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้วาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารเก่าแก่ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

ชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยเก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์

ชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 9)

ชม วัดเขาเต่า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อหลายร้อยปีก่อน และพระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนัง

เลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิ เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ ขนมเปี๊ยะ ปูแผ่น ไก่แผ่น โดยเฉพาะ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครใช้แล้วจะต้องฝากซื้อซ้ำอีก

นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ ณ โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปเป็นของฝาก

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินปีนัง
18.55
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เชีย เที่ยวบินที่ FD 402
19.45 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

ไป
:
ดอนเมือง - กัวลาลัมเปอร์
FD 311
เวลา :
07.10 น. - 10.15 น.
กลับ
:
ปีนัง - ดอนเมือง
FD 402
เวลา :
18.55 น. - 19.45 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียชั้นประหยัด พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินเส้นทางตามระบุในรายการ
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-
โรงแรมที่พัก 3 คืน ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
-
รถปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว ตามเส้นทางระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
-
อาหารรวม 9 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 400,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เนท ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก. / 1 ใบ / ท่าน
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 500 บาท / ท่าน / ทริป
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 25 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย
รอบที่ 1 : 29 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62 / รอบที่ 2 : 29 พ.ค. - 29 มิ.ย. 62 / รอบที่ 3 : 29 พ.ค. - 12 ก.ค. 62 / รอบที่ 4 : 29 พ.ค. - 26 ก.ค. 62 / รอบที่ 5 : 29 พ.ค. - 9 ส.ค. 62 / รอบที่ 6 : 29 พ.ค. - 6 ก.ย. 62 / รอบที่ 7 : 29 พ.ค. - 27 ก.ย. 62 / รอบที่ 8 : 29 พ.ค. - 5 ต.ค. 62

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค 

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม