EN
TH

ฝรั่งเศส ปารีส 5 วัน 3 คืน

สายการบินแอร์แอสตาน่า

รายละเอียด

วันแรก : กรุงเทพฯ
04.00
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว U 17 สายการบินแอร์แอสตาน่า เจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับรอทำการเช็คอิน
06.30
ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบิน AIR ASTANA เที่ยวบินที่ KC 232 : 06.30-13.25 // KC 223 : 16.15-19.20 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอัลมาตี้
19.20
นำท่านถึงสนามบินชาร์ลเดอโกลล์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 
ค่ำ
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Alliance Hotel Paris Porte หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สอง : มหาวิหารนอร์เทอร์ดาม - ชมวิวทิวทัศน์รอบกรุงปารีส หอคอยมองปานาส ทาวเวอร์
06.05
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย หรือเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็นย่านศิลปินมากว่า 200 ปีแล้ว สัมผัสกับมนต์เสน่ห์และกลิ่นอายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุ่งเรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้าบันไดของวิหารสเกรเกอร์  (Basilica of Sacre Coeur) วิหารสีขาวที่เป็นสัญญาลักษณ์อันโดดเด่นของปารีส แล้วเชิญสำรวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปินที่วาดรูปอยู่ใกล้ๆ

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลุฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านหน้ามี ปิระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้องล่าง และทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ เดิมที่นี่เป็นพระราชวังยุคศตวรรษที่ 13 และเป็นที่ประทับของกษัตริย์มาจนถึงในปี 1793 จึงถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวบรวมสิ่งมี ค่าหลายยุคหลายสมัย โดยเฉพาะภาพเขียนผลงานชั้นยอดประมาณ 6,000 ภาพ นับได้ว่ามากที่สุดในโลก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านสัมผัสประสบการณ์ชมวิวทิวทัศน์รอบกรุงปารีส แบบ 360 องศา โดยนำท่านขึ้นสู่ชั้นดาดฟ้าของตึก Montparnasse tower (หรือหอคอยมองปานาส ทาวเวอร์) ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส และสูงเป็นอันดับที่ 13 ของยุโรป นำท่านสู่จุดสูงสุดของหอคอย ให้ท่านได้สามารถถ่ายรูปหอไอเฟลจากมุมสูง ตึกนี้เป็นหอคอยที่สามารถมองเห็นผังเมืองและกรุงปารีสได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปหอไอเฟล และ สถานที่สำคัญอีกมากมายในมุมสูงได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Alliance Hotel Paris Porte หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สามพระราชวังแวร์ซายน์ - ล่องเรือบาโตมูซแม่น้ำแซนต์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังแวร์ซายน์ (VERSAILLES) เพื่อเข้าชมพระราชวังที่ใหญ่โตโอ่อ่าที่สุด สิ่งก่อสร้างล้ำค่าของชาวปารีเชียงที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เรื่องราวของความยิ่งใหญ่แห่งราชวงศ์บูร์กต้องถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์จนถึงยุคมืดแห่งปารีส ที่พระราชวังแวร์ซายน์ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังต้นแบบของยุโรปในยุคที่รุ่งเรืองที่สุด ความโอ่อ่าหรูหราภายในซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ประกอบด้วยห้องต่างๆ ห้องอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า, และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเรอร์  แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วย  ภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศสควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงาม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นำท่าน “ล่องเรือบาโตมูซ” (Bateaux Mouches River Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนต์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคคาเดโร จัตุรัสแห่งเดียวที่สามารถเก็บภาพหอไอเฟิลทั้งหมด

นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอไอเฟิล สัญลักษณ์จากการจัดงาน UNIVERSE EXPO เมื่อปี ค.ศ. 1889 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี เสรีภาพของชาวฝรั่งเศส ซึ่งมีความสูงจริง 324 เมตร อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอไอเฟล
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Alliance Hotel Paris Porte หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สี่ : จัตุรัสคองคอร์ด - ถนนชองป์เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน - แกลเลอรี่ ลาฟาแยต - Outlet 
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม

นำชมมหานครปารีส ผ่านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส แล้วผ่านเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ประตูชัยนโปเลียนนำชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก  เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836  อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง แกลเลอรี่ ลาฟาแยต ฯลฯ และ ช้อปปิ้ง สินค้าดิวตี้ฟรีคุณภาพเยี่ยมจากร้านค้าปลอดภาษี เบนลักซ์ ร้านชื่อดังของปารีส ซึ่งคนไทยสามารถซื้อ สินค้าได้ในราคาพิเศษ และสามารถทดลองซื้อหรือเลือกกลิ่นของน้ำหอมนานาชนิดดั้งเดิมของประเทศ ฝรั่งเศสที่มีอยุ่มากมาย  รวมทั้งให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่โด่งดังของฝรั่งเศส และยังมีย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าปลอดภาษีมากมายอื่นๆ
เที่ยง
รับประทานอาหาร กลางวัน อิสระตามอัธยาศัย - เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช็อปเต็มที่

จากนั้นเดินทางสู่ Outlet La Vallee Village เพื่อช๊อปปิ้งที่ เอาท์เลตขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมให้เลือกมากมายอาทิ เช่น Coach, Calvin Klien, Amani, Burerry, Fred Perry, Versace, Diesel, Givenchy, Jimmy Choo, Longchamp, Michael Kors, Roberto Cavalli, Samsonite, Polo Ralph Lauren, Ted Baker, Superdry, Valentino, Salvator Ferragamo, Hugo Boss และอื่นๆ อีกมากมาย

เมื่อได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกลล์
19.20
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 224 19.20-05.25
วันที่ห้า : กรุงเทพฯ
05.25
เดินทางถึงสนามบินอัลมาตี้เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
07.30
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เที่ยวบินที่ KC 231 07.30-15.40
15.40
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์แอสตาน่า

ไป
:
กรุงเทพฯ - อัลมาตี้
อัลมาตี้ - ปารีส
KC 235
KC 223
เวลา :
06.30 น. - 07.05 น.
16.15 น. - 19.20 น.
กลับ
:
ปารีส - อัลมาตี้
อัลมาตี้ - กรุงเทพฯ
KC 224
KC 231
เวลา :
19:20 น. - 05:25 น.
07.30 น. - 15.40 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินแอร์แอสตาน่า เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
-
ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
-
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
-
ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
-
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
-
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า
-
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
-
ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่านต่อ 1 ใบ มากที่สุดไม่เกิน 23 กิโลกรัม) หากกรณีน้ำหนักเกินทั้งขาไปและกลับ ท่านจะต้องชำระค่าปรับน้ำหนักเกินแก่ทางสายการบิน โดยประมาณ 2,500 บาท ต่อใบสำหรับกระเป๋าชิ้นที่สอง โดยน้ำหนักมากสุดไม่เกิน 23 กิโลกรัม (หรือขึ้นอยู่กับการเรียกเก็บจากสายการบิน)
-
ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
-
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-
ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
-
สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
-
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม