EN
TH

ปีนัง อิโปห์ กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน

อิโปห์ มนต์เสน่ห์เมือง 4 วัฒนธรรม

รายละเอียด

วันแรก : สนามบินนานาชาติดอนเมือง - ปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมมิการาม
08.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
10.50
ออกเดินทางโดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 403 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
13.35
เดินทางถึง สนามบินปีนัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส

ชม วัดเขาเต่า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อหลายร้อยปีก่อน และพระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนัง

ชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยเก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์

ชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
ที่พัก
NEO+ HOTEL หรือ ROYAL HOTEL, PENANG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง : ปีนัง สตรีทอาร์ต - หมู่บ้านประมง CHEW JETTY - ป้อมปราการ FORT CORNWALLIS - อิโปห์ - ปราสาทเคลลี่ - ART OF OLD TOWN
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง PENANG STREET ART ชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้วาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารเก่าแก่ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (CHEW JETTY) ชุมชนเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรือนไม้ยกพื้นสูง และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล และร้านรวงขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง

ชม ป้อมปราการ FORT CORN WALLIS ป้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ที่สะท้อนเรื่องราวอันน่าทึ่งสมัยอาณานิคมของปีนัง ผู้ดูแลการก่อสร้างป้อมนี้ คือ เซอร์ฟรานซิส ไลท์ เขาสร้างป้อมนี้ขึ้นเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าของอังกฤษจากการโจมตี

สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ เมืองอิโปห์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)

ชม ปราสาทเคลลี่ (KELLIE’S CASTLE) สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักในต่างแดนของ วิลเลี่ยม เคลลี่ สมิธ เจ้าของไร่ชาวสก๊อตแลนด์ ทำให้บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของสก๊อตแลนด์ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา อย่างไรก็ตามการก่อสร้างหยุดชะงักลงเมื่อเคลลี่เสียชีวิตอย่างกะทันหันในปี ค.ศ.1926 จึงกลายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพืชพันธุ์ไม้ป่าของรัฐเปรัคซึ่งให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ นอกเหนือจากความลึกลับแล้วยังเชื่อกันว่ายังมีห้องลับ และอุโมงค์ใต้ดินซ่อนอยู่ในปราสาทอีกด้วย

ชม ART OF OLD TOWN ชมภาพวาดบนกำแพง ตึกเก่าในย่าน OLD TOWN ของเมืองอิโปห์ ซึ่งรูปทั้งหมดก็จะสื่อความหมายของวัฒนธรรม สังคม ทิวทัศน์ต่างๆ ของเมืองได้เป็นอย่างดี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 4)
ที่พัก
โรงแรมที่พัก เมืองอิโปห์ ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม : เมืองอิโปห์ - สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ - ศาลาว่าการเมือง - หอนาฬิกาประจำเมือง - ร้านสินค้า OTOP - กัวลาลัมเปอร์ - วังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า - อาคารสุลต่านอับดุล ซามัด - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองปุตราจาย่า - สนามบินนานาชาติดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านชมและถ่ายรูป สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กประจำเมืองที่ใครมาแล้วมักจะแวะมาถ่ายรูปกันเสมอ  ชม ศาลาว่าการ  IPOH TOWN HALL หรือ DEWAN BANDARAYA IPOH สร้างเสร็จในปี 1916 ออกแบบโดยสถาปนิกท่านเดียวกันกับสถานีรถไฟของเมืองอิโปห์ ในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่ตั้งของไปรษณีย์กลาง และถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานีตำรวจ ก่อนที่จะมาเป็น TOWN HALL  ปัจจุบันถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต งานราชการ งานแต่งงาน หรืองานสำคัญต่างๆ

ชม หอนาฬิกา ประจำเมืองอิโปห์ BIRCH MEMORIAL CLOCK TOWER ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดประจำเมืองอิโปห์ สร้างในปี 1909 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ J.W.W BIRCH ประชากรชาวอังกฤษคนแรกของรัฐเปรัค มีทั้งหมด 4 ด้านประดับด้วยภาพวาด และรูปปั้นต่างๆ และที่ด้านบนสุดของหอนาฬิกายังมีระฆังขนาดใหญ่อยู่ด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิ เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ ขนมเปี๊ยะ ปูแผ่น ไก่แผ่น โดยเฉพาะ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครใช้แล้วจะต้องฝากซื้อซ้ำอีก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 6

ชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงาม และยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ วังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า นำท่านถ่ายรูป ย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด

นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ ณ โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปเป็นของฝาก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจาย่า ชม เมืองแห่งอนาคต เมืองที่วางผังเมือง และเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
20.40
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เชีย เที่ยวบินที่ FD 316 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
21.55 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

ไป
:
ดอนเมือง - ปีนัง
FD 403
เวลา :
10.50 น. - 13.35 น.
กลับ
:
กัวลาลัมเปอร์ - ดอนเมือง
FD 316
เวลา :
20.40 น. - 21.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียชั้นประหยัด พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินเส้นทางตามระบุในรายการ
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-
โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
-
รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
-
อาหารรวม 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 400,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เนท ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท / ท่าน / ทริป
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 25 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย
รอบที่ 1 : 28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62 / รอบที่ 2 : 28 พ.ค. - 29 มิ.ย. 62 / รอบที่ 3 : 28 พ.ค. - 12 ก.ค. 62 / รอบที่ 4 : 28 พ.ค. - 25 ก.ค. 62 / รอบที่ 5 : 28 พ.ค. - 9 ส.ค. 62 / รอบที่ 6 : 28 พ.ค. - 30 ส.ค. 62 / รอบที่ 7 : 28 พ.ค. - 27 ก.ย. 62 / รอบที่ 8 : 28 พ.ค. - 28 ก.ย. 62 / รอบที่ 9 : 28 พ.ค. - 4 ต.ค. 62

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค 

ราคา

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม