EN
TH

Turkey in Ancient City 8 วัน 6 คืน

สายการบิน Ukraine International Airlines

รายละเอียด

วันที่ 1 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - สนามบินกรุงเคียฟ – สนามบินอิสตันบูล – กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี
08.30
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Ukraine International Airlines เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก
11.25 ออกเดินทางโดย สายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS272
18.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
19.30 ออกเดินทางโดย สายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS715
21.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอิสตันบูล ประเทศตุรกี (วลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
ผ่านพิธีการศุลกากร และรับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ที่พัก
           
โรงแรม GOLDEN WAY HOTEL ISTANBUL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 : อิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – พระราชวังทอปกาปี - สไปซ์บาซาร์ - เมืองชานัคคาเล่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชม สุเหร่าสีน้ำเงิน (BLUE MOSQUE) หรือ SULTAN AHMET MOSQUE เป็นสุเหร่าที่มีสถาปัตยกรรมเป็นสุดยอดของ 2 จักรวรรดิ คือ ออตโตมันและไบเซนไทน์ เพราะได้รวบรวมเอาองค์ประกอบจากวิหารเซนต์โซเฟียผนวกกับสถาปัตยกรรมแบบอิสลามดั้งเดิม ถือว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในตุรกี สามารถจุคนได้เรือนแสน ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี ระหว่าง ค.ศ.1609-1616

นำท่านสู่ จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม (HIPPODROME) สนามแข่งม้าของชาวโรมันจุดศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวเมืองเก่า สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิ เซปติมิอุสเซเวรุสเพื่อใช้เป็นที่แสดงกิจกรรมต่างๆ ของชาวเมือง ต่อมาในสมัยของจักรพรรดิคอนสแตนตินฮิปโปโดรมได้รับการขยายให้กว้างขึ้นตรงกลางเป็นที่ตั้งแสดงประติมากรรมต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปะในยุคกรีกโบราณในสมัยออตโตมัน สถานที่แห่งนี้ใช้เป็นที่จัดงานพิธีแต่ในปัจจุบันเหลือเพียงพื้นที่ลานด้านหน้ามัสยิดสุลต่านอะห์เมตซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาโอเบลิกส์ 3 ต้น คือเสาที่สร้างในประเทศอียิปต์เพื่อถวายแก่ฟาโรห์ทุตโมซิสที่ 3 ถูกนำกลับมาไว้ที่อิสตันบูล เสาต้นที่สอง คือ เสางู และเสาต้นที่สาม คือ เสาคอนสแตนตินที่ 7 

นำท่านชม พระราชวังทอปกาปี(TOPKAPI PALACE) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่าซึ่งถือเป็นเขตประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 พระราชวังทอปกาปีสร้างขึ้นโดยสุลต่านเมห์เมตที่ 2 ในปี ค.ศ.1459 บนพื้นที่กว้างใหญ่ถึง 4 ลานกว้าง และมีอาคารขนาดเล็กอีกจำนวนมาก ณ จุดที่สร้างพระราชวังแห่งนี้ สามารถมองเห็นช่องแคบบอสฟอรัสโกลเดนฮอร์น และทะเลมาร์มาร่าได้อย่างชัดเจน ในช่วงที่เจริญสูงสุดของอาณาจักรออตโตมัน พระราชวังแห่งนี้ มีราชวงศ์และข้าราชบริพารอาศัยอยู่รวมกันมากถึงสี่พันกว่าคน นำท่านเข้าชมส่วนของท้องพระโรงที่เป็นที่จัดแสดงทรัพย์สมบัติข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เครื่องเงินต่างๆ มากมาย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ สไปซ์บาซาร์ (Spice Bazaar) หรือตลาดเครื่องเทศตั้งอยู่ใกล้กับสะพานกาลาตา ที่นี่ถือเป็นตลาดในร่ม และเป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1660 โดยเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การค้าเยนีคามี สินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่คือเครื่องเทศเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีถั่วคุณภาพดีชนิดต่างๆ รังผึ้ง น้ำมันมะกอก ไปจนถึงเสื้อผ้าเครื่องประดับอีกด้วย

นำท่านสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.)
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                       
ที่พัก โรงแรม IDAKALE CANAKKALE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองเปอร์กามัม – วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ - ร้านขนม TURKISH DELIGHT - เมืองคูซาดาซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านแวะถ่ายรูป ม้าไม้จำลองเมืองทรอย (Troy Wooden House) สงครามม้าไม้เป็นสงครามที่สำคัญตำนานของกรีกและเป็นสงครามระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกรุงทรอยหลังจากสู้รบกันเป็นเวลาสิบปี กองทัพกรีกได้คิดแผนการที่จะตีกรุงทรอย โดยทหารกรีกได้เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในม้าโทรจันแล้วเข็นไปไว้หน้ากรุงทรอยเหมือนเป็นของขวัญและสัญลักษณ์ว่าชาวกรีกยอมแพ้สงครามและได้ถอยทัพออกห่างจากเมืองทรอย ชาวทรอยเมื่อเห็นม้าโทรจันก็ต่างยินดีว่ากองทัพกรีกได้ถอยทัพไปแล้วก็ทำการเข็นม้าโทรจันเข้ามาในเมืองแล้วทำการเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่เมื่อชาวทรอยนอนหลับกันหมด ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ก็ออกมาจากม้าโทรจันแล้วทำการเปิดประตูเมืองให้กองทัพกรีกเข้ามาในเมืองแล้วก็สามารถยึดเมืองทรอยได้ก่อนที่จะทำการเผาเมืองทรอยทิ้ง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี(KUSADASI) (ระยะทางประมาณ 199 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชม.) เป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าอีกเมืองหนึ่งของตุรกี ที่เป็นสถานที่ตั้งของโบราณสถานที่สำคัญ ชม วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ (THE TEMPLE OF ARTEMIS) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ยุคโบราณ ที่ปัจจุบันเหลือเพียงซากปรักหักพัง แต่ยังสามารถมองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ในอดีต แวะถ่ายรูป โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (ST. JOHN CASTLE) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน จากนั้นแวะถ่ายรูป มัสยิดอิสอิสเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีและสำคัญที่สุด นอกจากนี้ มัสยิดแห่งนี้ยังเป็นที่ประทับของมัสยิดเมยยาดในดามัสกัส มัสยิด Isa bey ก่อตั้งขึ้นบนเนินเขาตะวันตกของเขา Ayasuluk ที่มองเห็นพื้นที่และมี harem ขนาดใหญ่ที่มีสอง naves และประกอบด้วยลานขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านซื้อขอฝากตามอัธยาศัย ร้านขนม (TURKIST DELIGHT) ของฝากขึ้นชื่อของประเทศตุรกี
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

ที่พัก โรงแรม GRAN SAHIN KUSADASI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 4 : เมืองคูซาดาซี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องหนังคุณภาพดี ให้ท่านได้ทดลองเป็นนายแบบและนางแบบเสื้อหนังต่างๆ ตามอัธยาศัย เดินทางสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส (EPHESUS) เมืองโบราณที่มีการบำรุงรักษาไว้เป็นอย่างดีเมืองหนึ่ง เคยเป็นที่อยู่ของชาวโยนก (Ionia) จากกรีก ซึ่งอพยพมาปักหลักสร้างเมือง ซึ่งรุ่งเรืองขึ้นในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสต์กาล ต่อมาถูกรุกรานเข้ายึดครองโดยพวกเปอร์เซีย และกษัตริย์อเล็กซานเดอร์มหาราชได้สถาปนาเอฟฟิซุส ขึ้นเป็นเมืองหลวงต่างจังหวัดของโรมัน นำท่านเดินบนถนนหินอ่อนผ่านใจกลางเมืองเก่าที่สองข้างทางเต็มไปด้วยซากสิ่งก่อสร้างเมื่อสมัย 2,000 ปี ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นโรงละครกลางแจ้งที่สามารถจุผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ซึ่งยังคงใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ ชม ห้องอาบน้ำ แบบโรมันโบราณ (ROMAN BATH) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำ ให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ห้องสมุดโบราณที่มีวิธีการเก็บรักษาหนังสือไว้ได้เป็นอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นศิลปะแบบเฮเลนนิสติคที่มีความอ่อนหวานและฝีมือประณีต

นำท่านชม บ้านพระแม่มารี (HOUSE OF VIRGIN MARY) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้างหลังนี้ ซึ่งถูกค้นพบอย่าปาฏิหาริย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนาแคเทอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich เมื่อปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตปาปาโป๊ป เบเนดิกส์ที่ 6 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อก ที่ มีความเชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่าหากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้ายแล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน

นำท่าน ชมโรงงานทอพรม สิ่งทอขึ้นชื่อของประเทศตุรกี เป็นพรมทอมือ เลือกชมเลือกซื้อตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                       
เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (PAMUKKALE) (ระยะทางประมาณ 189 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีกก่อนที่จะไหลลงสู่หน้าผา ชม ปราสาทปุยฝ้าย ที่เกิดจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และเกิดการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ชม เมืองเฮียราโพลิส HIERAPOLIS เมืองโรมันโบราณที่สร้างล้อมรอบบริเวณที่เป็นน้ำพุเกลือแร่ร้อนซึ่งเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเมื่อเวลาผ่านไปภัยธรรมชาติได้ทำให้เมืองนี้เกิดการพังทลายลงเหลือเพียงซากปรักหักพังกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนยังพอมองออกว่าเดิมเคยเป็นอะไร เช่น โรงละครแอมฟเธียร์เตอร์ วิหารอพอลโล สุสานโรมันโบราณ เป็นต้น
                       
ชม โรงงานคอตตอน เลือกซื้อ ผ้าพันคอ ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตด้วยคอตตอน100%
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                       
พัก TRIPOLIS PAMUKKALE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 5 : เมืองปามุคคาเล่ – เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – คัปปาโดเกีย - ระบำหน้าท้อง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคอนย่า (KONYA) (ระยะทางประมาณ 387 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                       
นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า (MEVLANA MUSEUM) เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิโดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาลุคดิน รูมี่ อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลดิน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตามสานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่าด้วย จากนั้นเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (CAPPADOCIA) (ระยะทางประมาณ 215 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ระหว่างทางแวะถ่ายรูป CARAVANSARAI ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ สถานที่พักแรมของกองคาราวานตามเส้นทางสายไหม และชาวเติร์กสมัยออตโตมัน
เย็น
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมการแสดงพื้นเมือง ระบำหน้าท้อง หรือ Belly Dance เป็นการเต้นรำที่เก่าแก่อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 6000 ปี ในดินแดนแถบอียิปต์ และเมดิเตอร์เรเนียน เป็นศิลปะที่โดดเด่น สวยงามจนกลายมาเป็นระบำหน้าท้องตุรกีในปัจจุบัน (บริการเครื่องดื่มฟรีตลอดการแสดง)
                       
พัก STONE CONCEPT CAPPADOCIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 : คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – หุบเขาอุซิซาร์ - เมืองอังการ่า
05.30
สำหรับท่านที่สนใจขึ้นบอลลูน เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเจียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง  (ค่าขึ้นบอลลูน ประมาณ 240-250 USD ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
           
นำท่านสู่ นครใต้ดิน (UNDERGROUND CITY) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลก เมืองใต้ดินของตุรกีมีหลายแห่ง แต่ละแห่งมีอุโมงค์เชื่อมต่อถึงกัน เป็นสถานที่ที่ผู้นับถือศาสนาคริสต์ใช้หลบภัยจากชาวโรมันที่ต้องการทำลายร้างพวกนับถือศาสนาคริสต์ เมืองใต้ดินที่มีขนาดใหญ่แต่ละชั้นมีความกว้างและสูงขนาดเท่าเรายืนได้ ทำเป็นห้องๆ มีทั้งห้องครัว ห้องหมักไวน์ โบสถ์ ห้องโถงสำหรับใช้ประชุม บ่อน้ำ และระบบระบายอากาศที่ดี แต่อากาศค่อนข้างบางเบาเพราะอยู่ลึกและทางเดินบางช่วงค่อนข้างแคบจนเดินสวนกันไม่ได้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                       
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เมืองเกอเรเม (GOREME MUSEUM) ซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานของชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
           
ชม หุบเขาอุซิซาร์ (UCHISAR VALLEY) หุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อใช้เป็นที่อาศัย และถ้ามองดีๆ อุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ในอดีตอุซิซาร์ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช้สอดส่องข้าศึกยามมีภัย นำท่านแวะชม โรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค อิสระเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึก จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอังการ่า (ANKARA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) ระหว่างทางนำท่านชมวิวของ ทะเลสาบเกลือ (SALT LAKE) เมืองอังการ่า (ANKARA) หรือที่มีชื่อตามประวัติศาสตร์ว่า ANGORA เป็นเมืองหลวงของตุรกีในปัจจุบันและเป็นเมืองใหญ่อันดับ ๒ รองจากนครอิสตันบูล กรุงอังการาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ส่วนราชการต่าง ๆ และสถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในตุรกี
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
           
พัก ROYAL ANKARA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
วันที่ 7 : กรุงอังการ่า - สุสานอตาเติร์ก - สนามบินอังการ่า - เมืองเคียฟ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
           
เดินทางสู่ สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) เป็นอนุสรณ์สถาน และสุสานของ Mustafa Kemal Ataturk ซึ่งเป็นผู้นำในสงครามกู้อิสรภาพของตุรกีหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ผู้ก่อตั้งสาธารณรัฐตุรกี และเป็นประธานาธิบดีคนแรก  และเป็นสุสานของ Ismet Innonu ประธานาธิบดีคนที่ 2 ของตุรกีด้วย สุสานออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี สร้างระหว่างปี ค.ศ. 1944-1953 ในธนบัตรตุรกีที่พิมพ์ระหว่างปี 1966-1987 และ 1999-2009 จะเป็นรูป Anitkabir ด้วย
16.15 ออกเดินทางโดย สายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS 724
18.20 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
19.25 ออกเดินทางโดย สายการบิน Ukraine International Airlines เที่ยวบินที่ PS 271
วันที่ 8 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
09.45 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน สายการบิน Ukraine International Airlines

ไป
:
สุวรรณภูมิ - สนามบินกรุงเคียฟ, ยูเครน
สนามบินกรุงเคียฟ, ยูเครน - สนามบินอิสตันบูล, ตุรกี
PS 272
PS 715  
เวลา :
11.25 น. - 18.30 น.
19.30 น. - 21.30 น.
กลับ
:
สนามบินอังการ่า, ตุรกี - สนามบินกรุงเคียฟ, ยูเครน
สนามบินกรุงเคียฟ, ยูเครน - สุวรรณภูมิ  
PS 715 
PS 271  
เวลา :
16.15 น. - 18.20 น.
19.25 น. - 09.45 น.+1

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสาร สายการบิน Ukraine International Airlines ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ (ยกเว้นหากมีการประกาศ ปรับขึ้นจากสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง)
-
ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน23 กิโลกรัม 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
- โรงแรมที่พัก 6 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
-
รถโค้ชปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว หรือหัวหน้าทัวร์ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-
อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ และค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
-
ประกันอุบัติเหตุขึ้นบอลลูน
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม หรือสัมภาระใหญ่กว่ามาตรฐาน
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
-
สินน้ำใจพนักงานขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 80 USD/ท่าน/ทริป
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 15,000 บาท ต่อท่านภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 35 วัน ก่อนวันเดินทาง  มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนค่ามัดจำโดยท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ คืนได้ อันเนื่องมาจากบริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องสำรองจ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนของที่พัก และตั๋วเครื่องบินไปก่อนหน้านั้นแล้ว
- กรณีสำรองที่นั่งน้อยกว่า 35 วัน ทางบริษัทฯ​ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บยอดเต็มจำนวนทันทีหลังจากทำการสำรองที่นั่ง
-
ระยะเวลาจำหน่าย :
รอบที่ 1:
วันที่ 16 ส.ค - 5 ก.ย 62 รอบที่ 2: วันที่ 16 ส.ค - 12 ก.ย 62 รอบที่ 3: วันที่ 16 ส.ค- 26 ก.ย 62 รอบที่ 4: วันที่ 16 ส.ค - 15 ต.ค 62

กรณียกเลิกการเดินทาง
-
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้  แต่สามารถแจ้งเปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินก่อนการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทางหากมีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งทำให้กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 7-10 วันก่อนออกเดินทาง และทางบริษัทฯ ยินดีที่จะคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือจัดหาทัวร์อื่นให้ท่านหากท่านต้องการ
-
เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
-
หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างไม่น้อยกว่า 5 หน้ากระดาษ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ของท่านด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งการตรวจคนเข้าเมืองนั้นถือเป็นสิทธิ์และขึ้นกับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้นๆ บริษัทฯ และมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ อนึ่ง ทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ทำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้า-ออกประเทศอย่างผิดกฎหมาย
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- กรณีผู้เดินทางงดเว้นการร่วมทริปในรายการใด พร้อมคณะผู้เดินทางอื่น ท่านมิสามารถเรียกร้องค่าบริการหรือการทดแทนอื่นใดคืนได้ บริษัทฯ ถือว่าท่านประสงค์ที่จะสละสิทธิ์ และไม่ร่วมเดินทางพร้อมคณะ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัว และยารักษาโรค
- หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการ การดูแลเป็นพิเศษ  เช่น นั่งรถเข็น (Wheelchair),  เด็ก,  ผู้สูงอายุ,  มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด


 

ราคา

25 ต.ค. - 1 พ.ย. 62
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 34,788 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 28,888 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 28,888 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,888 บาท
เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม ราคาท่านละ 28,888 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว