EN
TH

ตามรอยพญานาค คำชะโนด ถ้ำนาคา พระธาตุเชิงชุม

รายละเอียด

ตามรอยพญานาค คำชะโนด ถ้ำนาคา
สักการะ พระธาตุเชิงชุม
 
วันแรก กรุงเทพฯ - จ. อุดรธานี
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท  ถนนวิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน
พร้อมบริการที่สะดวกสบายจากทีมงาน / พักค้างคืนบนรถ
วันที่สอง อุดรธานี – วัดคำชะโนด - ถ้ำนาคา - ถนนผ้าคราม - สกลนคร
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบ้านครูบล
วัดคำชะโนด  หรือวังนาคินทร์ เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน คำชะโนดมีลักษณะเป็น เกาะลอยน้ำ ที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด  ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่าง ๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ถ้ำนาคา ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ และอยู่ใกล้กับวัดถ้ำชัยมงคล การขึ้นไปเที่ยวถ้ำต้องเดินขึ้นบันไดสูงชันที่ทางอุทยานฯ  จัดสร้างขึ้นกว่า 1,400 ขั้น ใช้เวลาเดินราว 1-1.30 ชั่วโมง เหตุที่ถ้ำแห่งนี้ได้ชื่อว่า “ถ้ำนาคา” หรือ “ถ้ำพญานาค” เนื่องจากมีกองหินที่มีรูปทรงคล้ายพญานาค หรืองูขนาดใหญ่นอนขดตัว โดยมีส่วนสำคัญ ๆ ทั้งส่วนหัว ลำตัว และเกล็ดพญานาค (ตามจินตนาการ และความเชื่อของชาวบ้าน)
ค่ำ เดินทางสู่ จังหวัดสกลนคร  เที่ยวย่านเมืองเก่า ถนนผ้าคราม @สกลนคร ล่ะเบ๋อ
อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เดินเล่นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
เดินทางสู่ โรงแรม Vince Sakon หรือเทียบเท่า
วันที่สาม         สกลนคร –พระธาตุเชิงชุม -  กรุงเทพฯ
06:00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บริการเมนูไข่กระทะ
พระธาตุเชิงชุม   นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร รวมไปถึงการนมัสการหลวงพ่อ พระองค์แสน ที่เชื่อกันว่าให้พรในด้านโชคลาภ ให้มีเงินทองนับหมื่นนับแสน มีความมั่งมีศรีสุขในชีวิต
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2564
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,994 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2564
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ท่านละ 4,554 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท

อัตรารวม
 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว พร้อมทีมงานดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
 2. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 3. โรมแรมที่พัก 1 คืน หรือเทียบเท่า
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุนประกัน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (ชำระวันแรกของการเดินทาง)
 2. อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การยกเลิก
ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้

เงื่อนไข

 • ราคานี้สำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือหากประสงค์เดินทาง บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ราคา

ราคา 3,993 บาท

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม