EN
TH

เที่ยวกาญจนบุรี นั่งรถไฟคลาสสิคระดับเฟิร์สคลาส หนึ่งเดียวในไทย

รายละเอียดสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับรถไฟ
“SRT PRESTIGE”
รถไฟคลาสสิคระดับเฟิร์สคลาส (First Class) หนึ่งเดียวในไทย
ทริปรถไฟท่องเที่ยวกาญจนบุรี

รอบที่ 1:  วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564
รอบที่ 2:  วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

 
 • นั่งรถไฟ “SRT PRESTIGE” รถไฟคลาสสิกระดับเฟิร์สคลาส (First Class) ขบวนเดียวในประเทศไทย
 • ชมและถ่ายภาพ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว”
 • “ถ้ำกระแซ” ชมเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เป็นเส้นทางที่สวยที่สุด ที่ลัดเลาะไปตามหน้าผา
 • ชม “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔” เมืองย้อนยุค ที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปยังสมัย ร.5
 
06:00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ชานชาลาที่ 5 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ตรวจวัดอุณหภูมิ และอำนวยความสะดวก
06:30 น. ออกเดินทางโดยนั่งรถไฟสุดหรูระดับเฟิร์สคลาส “SRT PRESTIGE” สัมผัสเสน่ห์แห่งการเดินทาง
07:00 น. รับประทานอาหารเช้าบนรถไฟ
07:40 น. เดินทางถึง “สถานีนครปฐม” แวะชม “ตลาดเช้าพระปฐมเจดีย์”
08:20 น. ออกเดินทางจากสถานีนครปฐม มุ่งหน้าสู่ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” จังหวัดกาญจนบุรี
09:35 น. ชมและถ่ายภาพ “สะพานข้ามแม่น้ำแคว” สะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะ ที่สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันมีการยกย่องให้สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจนเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของกาญจนบุรี
10:00 น. ออกเดินทางจากสะพานข้ามแม่น้ำแคว มุ่งหน้าสู่ “สถานีถ้ำกระแซ”
11:00 น. เดินทางถึง “ถ้ำกระแซ” ตั้งอยู่ติดกับเส้นทางรถไฟสายมรณะ ซึ่งเป็นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นถ้ำที่เคยเป็นที่พักของเชลยศึก เมื่อครั้งสร้างเส้นทางรถไฟสายมรณะจากไทยไปพม่า ภายในถ้ำโปร่ง และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มองจากปากถ้ำมาที่บริเวณทางรถไฟจะเห็นทิวทัศน์ที่งดงาม และมองเห็นแม่น้ำแควน้อยอยู่เบื้องล่าง บริเวณนี้เป็นจุดที่สร้างทางรถไฟยากที่สุด เนื่องจากเส้นทางโค้งเลียบเขา
12:00 น. เดินทางสู่ “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔”
13:00 น. อิ่มอร่อยกับ อาหารไทย ภายในเมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔ (จัดเป็นเซ็ทสำหรับ 1 ท่าน)
14:00 น. ชม “เมืองมัลลิกา ร.ศ.๑๒๔” เป็นเมืองย้อนยุค โดยที่จะพาเราย้อนเวลากลับไปสมัย ร.5 ภายในมีการจำลองวิถีชีวิตแบบโบราณ ลักษณะความเป็นอยู่ของชาวสยามในอดีต ทั้งบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ริมทุ่งนา เรือนไม้ที่มีศาลาริมน้ำ รวมถึงการเดินทางด้วยเรือของพ่อค้าแม่ค้าที่แต่งชุดไทยมาขายอาหารไทย ขนมไทย ผลไม้ต่างๆ ที่นี่มีบริการเช่าชุดไทยสวยๆ ให้ท่านได้สวมใส่ถ่ายรูปและเดินเล่นรอบๆเมืองมัลลิกา บอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศไทยๆ แบบสุดๆ (รวมค่าเช่าชุดไทยแล้ว หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะไม่ใส่ชุดไทย ทางบริษัทฯ คืนเงินให้ท่านละ 150 บาท กรุณาแจ้งล่วงหน้า)
16:00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีกาญจนบุรี
17:00 น. ออกเดินทางสู่ สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ด้วยรถไฟ SRT PRESTIGE
18:00 น. บริการอาหารค่ำบนรถไฟแบบ Fine Dining
19:25 น. เดินทางถึง สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมภาพความประทับใจ


อัตรารวม
 1. ค่ารถไฟ SRT PRESTIGE และรถบัสปรับอากาศ เดินทางเส้นทางตามระบุในรายการ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว และเจ้าหน้าที่ดูแลคณะ
 2. อาหาร 3 มื้อ พร้อมน้ำดื่ม
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ตามระบุในรายการ
 4. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข

 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตามข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
 2. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
 3. การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน  18 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 18 ท่าน หรือเลื่อน/ยกเลิกการเดินทางโดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
 4. หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะตามกำหนดนัดหมายหรือออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการใดก็ตามระหว่างทัวร์ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการใด ๆ คืน ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใดก็ตาม

ราคา

6,499 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม