EN
TH

หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

หาดใหญ่ - เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน
วันแรก  สนามบินหาดใหญ่ – ท่าเทียบเรือปากบารา จ. สตูล – เกาะตะรุเตา – ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา -  เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น. ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ โดย รถตู้ปรับอากาศ
10.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือปากบารา จังหวัด สตูล
11.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะตะรุเตา โดย เรือสปีดโบ้ท
ศาลเจ้าพ่อตะรุเตา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของผู้คนในแถบนี้ ที่ใครเมื่อมาถึงเกาะควรมาสักการบูชาท่านเพื่อความเป็นสิริมงคล
เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหิน หรือ ซุ้มประตูแห่งรัก ซึ่งมีลักษณะคล้ายงวงช้าง และน้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล
13.00 น. เดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรมชารีน่า บีช ไซต์ รีสอร์ท หรือ ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท (หาดพัทยา)
วันที่สอง เกาะจาบัง – เกาะหินงาม –  เกาะราวี – เกาะยาง – อ่าวสอง – เกาะหลีเป๊ะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
นำท่านออกเดินทางโดย เรือหางยาว เพื่อดำน้ำชมความงดงามทางธรรมชาติ
  เกาะจาบัง ประตูสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ดำน้ำชมฝูงปลานานาชนิด และปะการัง 7 สี  ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในท้องทะเลอันดามัน
เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ เมื่อคลื่นกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด และคลื่นทะเลที่สวยงาม
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารแบบกล่อง ณ หาดทรายขาว เกาะราวี
เกาะราวี สัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนดุจแป้ง และน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนสีจนเป็นสีเขียวมรกต ดำน้ำชมปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด หรือพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
บ่าย เกาะยาง ดำน้ำชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ฝูงปลาเสือ ปลาการ์ตูนที่แหวกว่ายอยู่ในหมู่ดอกไม้ทะเล และปลาสวยงามอีกหลากชนิด แหล่งปะการังน้ำตื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
อ่าวสอง จุดดำน้ำตื้นฝั่งตะวันตกของเกาะอาดัง ซึ่งมีความหลาหลายทางชีวภาพ ชม หอยมือเสือ, ปะการังดอกไม้ทะเล และฝูงปลานานาชนิด ที่แหวกว่ายเล่นกับปะการังดอกไม้ทะเล เช่น ปลาการ์ตูน ปลาปากแตร
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
โรงแรมชารีน่า บีช ไซต์ รีสอร์ท หรือ ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท หาดพัทยา
วันที่สาม เกาะหลีเป๊ะ -  ท่าเรือปากบารา -  สนามบินหาดใหญ่
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
09.30 น. เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ้ท
11.30 น. เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดย รถตู้ปรับอากาศ
14.00 น. เดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ โดยสวัสดิภาพ (เวลาโดยประมาณ)

 

โรงแรม
3 วัน 2 คืน

 
ผู้ใหญ่
ราคา ท่านละ
เด็กอายุ 7-9 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ราคา ท่านละ
เด็กอายุ 3-6 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ราคา ท่านละ
ชารีน่า บีช ไซต์ รีสอร์ท (หาดพัทยา) 3,800 บาท 2,660 บาท 1,900 บาท
ชารีน่า ฮิลล์ บีช รีสอร์ท (หาดพัทยา) 4,500 บาท 3,150 บาท 2,250 บาท


อัตรารวม

 1. รถตู้ปรับอากาศ รับส่งจากสนามบินหาดใหญ่
 2. เรือสปีดโบ้ท รับส่ง
 3. ที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
 4. อาหารกลางวันแบบกล่อง ณ เกาะราวี  1 มื้อ
 5. เรือนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแล 1 วัน
 6. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น พร้อมเสื้อชูชีพ
 7. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 8. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท, ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ 200 บาท
 3. สินน้ำใจมัคคุเทศก์
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข

 • บัตรสามารถใช้เดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 พฤษภาคม 2566
 • เข้าพักขั้นต่ำ 2 ผู้ใหญ่ต่อห้อง
 • เด็กอายุ 0-2 ปี ไม่เสริมเตียง เข้าพักฟรี
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนรับบริการ โทร (074) 721-968 หรือ 089-876-2383
 • กรณีเข้าพักวันที่ 20 ธ.ค. 64 - 10 ม.ค. 65 / 26 - 28 ก.พ. 65 / 10 - 18 เม.ย. 65 / 1 - 4 พ.ค. 65 / 3 – 4 มิ.ย. 65 / 24 - 28 ก.ค. 65 / 12 - 15 ส.ค. 65 / 20 ธ.ค. 65 - 10 ม.ค. 66 / 26 - 28 ก.พ. 66 / 10 -18 เม.ย. 66 / 01 - 04 พ.ค. 66  ชำระเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสด เครดิตหรืออื่นใด
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ

ราคา

3,800 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม