EN
TH

เกาะหลีเป๊ะ วันเดียวก็เที่ยวได้

รายละเอียด

เกาะหลีเป๊ะ วันเดียวก็เที่ยวได้
เดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท
 

ท่าเทียบเรือปากบารา – เกาะไข่ – เกาะจาบัง – เกาะราวี – เกาะยาง – เกาะหินงาม – เกาะอาดัง – เกาะหลีเป๊ะ
08.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัด สตูล
09.00 น. ออกเดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท
10.00 น. เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหิน หรือ ซุ้มประตูแห่งรัก ซึ่งมีลักษณะคล้ายงวงช้าง และน้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล
เกาะจาบัง ประตูสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ดำน้ำชมฝูงปลานานาชนิด และปะการัง 7 สี  ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในท้องทะเลอันดามัน
เกาะราวี สัมผัสหาดทรายที่ขาวเนียนดุจแป้ง และน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนสีจนเป็นสีเขียวมรกต ดำน้ำชมปะการัง และสัมผัสโลกใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด หรือพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ บริการอาหารแบบกล่อง
13.00 น. เกาะยาง ดำน้ำชมปะการังผักกาด ปะการังเขากวาง ฝูงปลาเสือ ปลาการ์ตูนที่แหวกว่ายอยู่ในหมู่ดอกไม้ทะเล และปลาสวยงามอีกหลากชนิด แหล่งปะการังน้ำตื้นที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก               
เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์ เมื่อคลื่นกระทบหินจะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดด และคลื่นทะเลที่สวยงาม
เกาะอาดัง  เกาะที่มีหาดทรายขาวละเอียดสวยงาม  และมีแนวปะการังอยู่รอบๆ เกาะ เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้น ให้ท่านพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย สามารถเล่นน้ำที่หน้าหาด ดำน้ำดูปะการัง และปลาชนิดต่างๆ               
เกาะหลีเป๊ะ นำท่านท่องเที่ยวและชมบรรยากาศของเกาะหลีเป๊ะ
17.00 น. เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ


อัตรารวม
 1. อาหารกลางวัน 1 มื้อ (บริการอาหารแบบกล่อง พร้อมน้ำดื่ม)
 2. เรือสปีดโบ้ท รับส่ง
 3. เรือหางยาวนำเที่ยวดำน้ำ พร้อมมัคคุเทศก์ดูแลตลอดการเดินทาง
 4. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น พร้อมเสื้อชูชีพ
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับคนไทย
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ณ อุทยาน 200 บาท
 3. สินน้ำใจมัคคุเทศก์
 4. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไข

 • บัตรมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ซื้อ
 • สำรองที่นั่งล่วงหน้า 7 วัน ก่อนรับบริการ โทร (074) 721-968 / 089-876-2383
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสด  เครดิต หรืออื่นใด
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค

ราคา

1,450 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม