EN
TH

เยือนถิ่นแดนอีสาน นครพนม มุกดาหาร

รายละเอียด

เยือนถิ่น ดินแดนอีสาน นครพนม มุกดาหาร
พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คอันศักดิ์สิทธิ์ จ.นครพนม
สักการะ พระธาตุพนม และพระธาตุเรณูนคร  ชมความสวยงามของภูผาเทิบ
วัดภูมโนรมย์ แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ. มุกดาหาร ช้อปปิ้งตลาดอินโดจีน
 
วันแรก กรุงเทพฯ - จ. นครพนม
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท  ถนนวิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดนครพนม  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน
พร้อมบริการที่สะดวกสบายจากทีมงาน / พักค้างคืนบนรถ
วันที่สอง พญาศรีสัตตนาคราช - พระธาตุพนม - พระธาตุเรณูนคร – วัดภูมโนรมย์ – จุดชมวิวสะพานไทย-ลาว
เช้า รับประทานอาหารเช้า บริการอาหารเช้าแบบท้องถิ่น เมนู ไข่กระทะ
พญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน มีความสวยงามโดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม  9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ สร้างเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่อเรื่องพญานาคของชาวไท และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง
พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง  เป็นพระธาตุประจำปีวอก และคนเกิดวันอาทิตย์ เชื่อกันว่า ถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” ได้รับอานิสงค์บุญบารมี มีคนเคารพนับถือ ชีวิตดี เจริญรุ่งเรือง
พระธาตุเรณูนคร จำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิมแต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ ที่ชาวบ้านบริจาค เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส เหมือนแสงจันทร์ ซึ่งตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
ภูผาเทิบ  เป็นประติมากรรมกลุ่มหิน ที่ประกอบด้วยหินรูปร่างลักษณะต่างๆ วางซ้อนกันอย่างวิจิตรพิสดาร บนลานหินกว้างและยาวกลายเป็นสวนหิน หินบางก้อนมีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไอพ่น รองเท้าบู้ท เก๋งจีน มงกุฎ และคล้ายสถูป บริเวณลานหินมีป่าเต็งรังที่มีลักษณะแคระแกร็นสวยงาม
วัดภูมโนรมย์ หรือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะขอพรอีกด้วย  เดินทางสู่ จุดชมวิวสะพาน ไทยลาว
18.00 น. อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เดินเล่น ณ จุดชมวิวสะพานไทยลาว เรียบริมน้ำโขง
เดินทางสู่ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ หรือเทียบเท่า
วันที่สาม มุกดาหาร - กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     
เดินทางสู่ ตลาดอินโดจีน แหล่งรวมสินค้านำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และสินค้าท้องถิ่น จำหน่ายทั้งราคาส่ง และปลีก ส่วนมากจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เซรามิค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอุปโภคและบริโภคต่างๆ นอกจากสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศแล้ว ยังมีสินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารมาจำหน่ายอีกด้วย เช่น ผ้าไหม ผ้ามัดหมี่ และสินค้าท้องถิ่นอื่นๆ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2564
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2564
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2564
ท่านละ 4,994 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ท่านละ 4,554 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท


อัตรารวม
 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว พร้อมทีมงานดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
 2. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 3. โรมแรมที่พัก 1 คืน หรือเทียบเท่า
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุนประกัน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (ชำระวันแรกของการเดินทาง)
 2. อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การยกเลิก
ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้

เงื่อนไข

 • ราคานี้สำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือหากประสงค์เดินทาง บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ราคา

ราคา 3,993 บาท

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม