EN
TH

มนต์เสน่ห์แดนอีสาน หนองคาย-อุดรธานี-เชียงคาน

รายละเอียด

มนต์เสน่ห์แดนอีสาน หนองคาย-อุดรธานี-เชียงคาน
วัดผาตากเสื้อ สกายวอล์เมืองไทย - วัดป่าภูก้อน  - แก่งคุดคู้ สุดแดนสยาม
 
วันแรก กรุงเทพฯ - จ. หนองคาย
19.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊ม ปตท  ถนนวิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
19.30 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย  ระหว่างการเดินทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความสนุกสนาน
พร้อมบริการที่สะดวกสบายจากทีมงาน / พักค้างคืนบนรถ
วันที่สอง จ. หนองคาย – วัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ค – จ. อุดรธานี – วัดป่าภูก้อน – จ. เลย – แก่งคุดคู้ – เชียงคาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น บริการเมนูไข่กระทะ
เดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ ขึ้นจุดชมวิวบนหน้าผาสูง  “สกายวอล์ค” สะพานกระจกใสที่ยื่นออกไปจากหน้าผาถึง 6 เมตร รองรับนักท่องเที่ยวบนสะพานได้ครั้งละ 20 ท่าน  นับเป็นสะพานกระจกใสแห่งแรกของประเทศไทย มูลค่าการก่อสร้างเกือบ 20 ล้านบาท ให้ท่านได้ชมทัศนีย์ภาพจากเบื้องสูงแบบพาโนรามาวิว สองฝั่งโขงกว้างไกล
วัดป่าภูก้อน จ. อุดรธานี ชมพระวิหารที่สวยงามสะดุดตาของวัดป่าภูก้อน โดยพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในถูกตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวคำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายในวิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วย ภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติ ตกแต่งเป็นภาพปั้นนูนต่ำหล่อด้วยทองแดงจำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
แก่งคุดคู้ จ. เลย เป็นแก่งหินใหญ่อยู่กลางลำน้ำโขง บริเวณช่วงโค้งของลำน้ำโขงพอดี ทำให้เกิดกระแสน้ำเชี่ยวไหลผ่านแก่ง ในหน้าน้ำ ปริมาณน้ำจะท่วมจนไม่สามารถมองเห็น
ถนนคนเดินเชียงคาน ที่เต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าแก่ ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านค้าเก๋ๆ มากมาย รวมถึงยังมีอาหารท้องถิ่นให้เลือกลิ้มชิมรสมากมาย อาทิ ไข่กระทะ ข้าวเปียก เมี่ยงคำ เป็นต้น
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ให้ท่านได้เดินเล่น ณ ย่านเมืองเก่าเชียงคาน
เดินทางสู่ เชียงคาน ฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
วันที่สาม จ. เลย - ภูทอก - กรุงเทพฯ
05:00 น. เดินทางสู่ ภูทอกเชียงคาน (เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่เหมาะที่สุดในการชมเมืองเชียงคาน และชมทะเลหมอกยามเช้า ตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของเมฆหมอกหนาบนยอดเขา ราวกับท้องทะเลสีขาวที่เคลื่อนตัวไปตามลม สมควรแก่เวลาเดินทางกลับที่พัก
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ

 

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
ชำระเพิ่ม
วันที่ 11 - 13 เมษายน 2564
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2564
ท่านละ 4,994 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2564
วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2564
วันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2564
วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2564
วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2564 ท่านละ 4,554 บาท ท่านละ 500 บาท
วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564
วันที่ 17 - 19 กันยายน 2564
ท่านละ 3,993 บาท ท่านละ 500 บาท

อัตรารวม
 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว พร้อมทีมงานดูแลคณะตลอดการเดินทาง 
 2. อาหารและเครื่องดื่ม ตามที่ระบุในรายการ
 3. โรมแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ทุนประกัน 1 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. สินน้ำใจมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท (ชำระวันแรกของการเดินทาง)
 2. อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
การยกเลิก
ไม่สามารถยกเลิกได้ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางแทนได้

เงื่อนไข

 • ราคานี้สำหรับคณะเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน กรณีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง โดยจะคืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือหากประสงค์เดินทาง บริษัทฯ ขออนุญาตคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ

ราคา

ราคา 3,993 บาท

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม