EN
TH

รถบัสรับ-ส่ง งาน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand 2017

อนุสรณ์สถาน สหประชาชาติ (สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียด

บัตรจำหน่ายถึงวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

รถบัสรับ-ส่ง งาน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2017
สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน FB Battery River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2017

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
23.30
ลงทะเบียนขึ้นรถ ณ SHOW DC Bangkok Tourist Lounge
23.50
ออกเดินทางสู่จังหวัดกาญจนบุรี
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
04.00
เดินทางถึง อนุสรณ์สถาน สหประชาชาติ (สุสานทหารสัมพันธมิตร ดอนรัก) อ.เมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หลังจบพิธีมอบรางวัล พบกัน ณ จุดนัดพบ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
หมายเหตุ : เวลานัดพบขากลับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับกำหนดการของการจัดงาน

เงื่อนไข

-
ราคานี้เป็นราคา สำหรับบริการ รถไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุ
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
-
ลูกค้าไม่สามารถขอคืนเงินในส่วนของบัตรร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่งานบริการรับส่งยกเลิก แต่จะสามารถขอคืนเงินได้ในเฉพาะส่วนของรถรับส่งเท่านั้น
-
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทางตามความเหมาะสม

สิทธิประโยชน์
-
บริการที่จอดรถฟรี 24 ชั่วโมง ที่โชว์ ดีซี เพียงโชว์ป้ายเบอร์วิ่งหรือเหรียญ ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 เพื่อประทับตราบัตรจอดรถ
-
บริการห้องอาบน้ำฟรี ที่โชว์ ดีซี กรณีต้องการผ้าเช็ดตัวและสบู่แชมพู เสียค่าบริการเช่าเพิ่ม ชุดละ 240 บาท

ราคา

ราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน 490 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม