EN
TH

ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด

โปรแกรมล่องแก่งน้ำตกทีลอซู
(3 วัน 2 คืน พักรีสอร์ท 2 คืน)
วันแรก กรุงเทพฯ - บิ๊กซีสะพานควาย
20:00 น. พบกัน ณ จุดนัดพบ ลานจอดรถห้าง Big C สาขาสะพานควาย
ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP พร้อมคนขับรถผู้ชำนาญส้นทาง
วันที่สอง อุ้งผาง จ. ตาก – วัดหนองหลวง - บ้านครูซัน – น้ำตกปะหละทะ – ถนนคนเดินอุ้งผาง
เช้า บริการอาหารเช้า ข้าวต้มเห็ดหอม พร้อมกาแฟ และขนมปัง (มื้อที่ 1)
10:30 น. นำท่านสู่ วัดหนองหลวง ชม โบสถ์ไม้สักทอง ทั้งหลังที่มีความสวยงามมาก สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 เป็นวัดที่ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมา ที่ฐานของพระประธาน และลูกนิมิตรโดยรอบมีการนำมูลสาร (ดิน) จากประเทศอินเดีย โดยนำมาจากสถานที่ที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน สถานที่ประทับแสดงโอวาทปฏิโมกข์ และดินที่สร้างกุฏิของท่านพระสาลีบุตร พระโมคคัลลานะ พระสีวลี สถานที่สร้างบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมาบรรจุไว้ที่นี่บางส่วน
ร้านบ้านครูซัน อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก และถ่ายรูปเชคอินกับมุมเก๋ๆ มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน บริการอาหารกล่อง (มื้อที่ 2)
บ่าย ชม น้ำตกปะหละทะ ซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความสวยไม่แพ้น้ำตกทีลอซูมีทั้งหมด 5 ชั้นพร้อม­­ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก และเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
เดินทางเข้าสู่ที่พัก เสียงซึงรีสอร์ท  พักผ่อนตามอัธยาศัย และท่านสามารถเล่นน้ำริมห้วยภายในรีสอร์ทได้
ถนนคนเดินอุ้มผาง ถนนสายเล็กๆ เดินเที่ยวได้แบบชิลล์ๆ แหล่งรวมร้านค้าของชาวบ้านที่นำอาหาร ผลไม้ ของสด ขนมโบราณ และของกินอื่นๆ มาจำหน่าย (เปิดเฉพาะวันศุกร์ และวันเสาร์)
18:30 น. บริการอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 3)
วันที่สาม ล่องแก่ง – ชมน้ำตกทีลอจ่อ – น้ำพุร้อน – ชมน้ำตกทีลอซู (นั่งรถเข้าทีลอซู)
07:30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
08:30 น. เตรียมตัวล่องแก่งโดยเรือยาง ใช้เวลาล่องประมาณ 2.30 ชั่วโมง
ผ่านน้ำตกทีลอจ่อ – น้ำพุร้อน  ผาผึ้ง  ผาบ่อง และผาโหว่
บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน  บริการอาหารกล่อง ณ ผาเลือด  (มื้อที่ 5)
สมควรแก่เวลานำท่านสู่ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า
ถึงเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า นำท่านเดินเท้าเข้า ทีลอซู ระยะทางประมาณ 1.5 กม.
น้ำตกทีลอซู ได้ชื่อว่าเป็นราชินีน้ำตก อิสระให้ท่านชื่นชมและเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางโดยรถเพื่อกลับสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ รีสอร์ท (มื้อที่ 6)
วันที่สี่ ชมทะเลหมอก ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ – ถ้ำสีฟ้า - ตลาดดอยมูเซอ – กรุงเทพฯ
05.30 น. นำท่านสู่ ดอยหัวหมด ชมทะเลหมอก และชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7)
หลังอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
11.00 น. เดินทางถึง น้ำตกพาเจริญ ชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น 
ชมความสวยงาม และมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ถ้ำสีฟ้า Unseen จังหวัดตาก เป็นถ้ำหินขนาดใหญ่ เป็นถ้ำที่มีหินสีฟ้า และเนื้อหินยังมีลวดลายที่สวยงาม ผนังหินสีฟ้านั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสสารในพื้นผนัง
เที่ยง อิสระให้ท่านรับประทานอาหารกลางวัน ที่ อ.แม่สอด
เที่ยว ตลาดดอยมูเซอ ตลาดขายของป่า ผักและผลไม้เมืองหนาวจากชาวเขา
19.00 น. เดินทางถึง จังหวัดนครสวรรค์ แวะร้านโมจิ อิสระให้ท่านรับประทานอาหารค่ำ
21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

กำหนดวันเดินทาง
วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2563 วันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 24 – 27 ธันวาคม 2563 วันที่ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 07 – 10 มกราคม 2564 วันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 14 – 17 มกราคม 2564 วันที่ 04 – 07 มีนาคม 2564
วันที่ 21 – 24 มกราคม 2564 วันที่ 11 – 14 มีนาคม 2564
วันที่ 28 – 31 มกราคม 2564 วันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564
วันที่ 04 – 07 กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2564


อัตรารวม
 1. ที่พัก 2 คืน ณ เสียงซึงรีสอร์ท  
 2. รถตู้ VIP ปรับอากาศ และมักคุเทศก์นำเที่ยว ตามเส้นทางระบุในรายการ
 3. กิจกรรมต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 5. อาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 6. ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)
 
 อัตราไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ ชำระเพิ่ม ณ อุทยาน
 3.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 1. ชำระเต็มจำนวน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทาง มากกว่า 35 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินเต็มจำนวนของค่าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 35 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 25 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธคืนเงินทุกกรณี
 
เงื่อนไขการเดินทาง
 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 8 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทาง
 2. กรณีคณะส่วนตัวเดินทาง 9-10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
 3. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 4. เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพการจราจร, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 7. การเดินทางท่องเที่ยวจะเป็นไปตามรายการที่กำหนดไว้ หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นๆ ในทันทีที่เกิดรายการ ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บย้อนหลังสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษนั้นๆ
 8. ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค

ราคา

4,500 บาท

ปิดการขาย
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว

เว็บไซต์นี้มีการเก็บข้อมูลการใช้งานของคุณเพื่อนำมาใช้วางแผนและบริหารเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม