เพื่อคนใจร้อน! ‘พาสปอร์ตเล่มด่วน’ เริ่มให้บริการ 8 เม.ย. 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
เพื่อคนใจร้อน! ‘พาสปอร์ตเล่มด่วน’ เริ่มให้บริการ 8 เม.ย. 2558

ก.ต่างประเทศ เริ่มบริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนให้แก่ผู้มีความจำเป็นเดินทางเร่งด่วนแล้ว


ก.ต่างประเทศ เริ่มบริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนให้แก่ผู้มีความจำเป็นเดินทางเร่งด่วนแล้ว หลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา บริการได้ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 58 ทำด่วน รับเล่มภายในวันเดียว เก็บ 3 เท่า 3,000 บาท และรับเล่มวันถัดไป เก็บ 2,000 บาท

นายธงชัย ชาสวัสดิ์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 58 ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง “การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง” ฉบับที่ 3 ลงนามประกาศโดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2558

พร้อมกันนี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ได้มอบหมายให้ชี้แจงกับประชาชนเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวว่า เป็นการดำเนินการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน ให้แก่ประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทาง และมาขอทำหนังสือเดินทางเร่งด่วน เพื่อให้บริการประชาชนอย่างเข้าถึงและเท่าเทียมกัน

สำหรับการบริการออกหนังสือเดินทางเล่มด่วน ตามประกาศฉบับนี้ นายธงชัย เปิดเผยว่า มีกำหนดเวลายื่นและรับเล่มด่วน ดังนี้ 1. กรณียื่นคำร้องพร้อมแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลา 12.00 น. และขอรับเล่มภายในเวลา 16.30 น. ของวันเดียวกัน ให้ยื่นคำร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และขอรับเล่มได้เฉพาะที่กรมการกงสุล เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 3 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปกติ 1,000 บาท เป็น 3,000 บาท

2. กรณียื่นคำร้องพร้อมแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างเวลาเปิดทำการ ถึงเวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 12.00 น. ถึงเวลาปิดทำการ ที่สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ทุกแห่ง ยกเว้นสำนักงานศูนย์ราชการฯ กระทรวงแรงงาน และหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ โดยขอรับเล่มได้เฉพาะที่กรมการกงสุล ในเวลา 12.00 น. ของวันทำการถัดไป (วันรุ่งขึ้น) เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 2 เท่า ของอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางปกติ 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท

อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวต่อว่า การให้บริการหนังสือเดินทางเล่มด่วนตามประกาศนี้ ดำเนินการได้ในวันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 8 เม.ย.2558 และจะให้บริการรวมกันไม่เกินวันละ 400 เล่ม โดยการขอรับบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมที่ผู้ยื่นคำร้องได้ชำระให้แก่ทางราชการไปแล้วนั้น ไม่สามารถเรียกคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

นายธงชัย กล่าวอีกว่า ส่วนขั้นตอนการยื่นทำหนังสือเดินทางเล่มด่วนน้ัน ให้ผู้มาทำหนังสือเดินทางเข้าคิวทำตามช่องทางปกติ เมื่อทำเสร็จก็แจ้งความจำนงต่อเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการเล่มด่วนอย่างไร เจ้าหน้าที่ก็จะพาไปที่ช่องดำเนินการเล่มด่วนที่จัดแยกไว้ต่างหาก เพื่อไม่ให้ไปกระทบยอดบริการประชาชนตามระบบปกติ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศสามารถใช้ดุลยพินิจยกเว้นการเรียกค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทางเล่มด่วนได้ ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม หรือเหตุผลทางราชการ

“การเก็บค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางเล่มด่วนนี้ เก็บทั้งหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาและหนังสือเดินทางราชการ ที่ต้องเก็บเพราะเราต้องจัดระบบบริการและเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้ไปกระทบระบบบริการปกติ จะทำให้ประชาชนที่มาทำในช่องทางปกติเสียประโยชน์ ดังนั้น หากใครไม่อยากเสียค่าบริการเล่มด่วน ก็ต้องเตรียมตัวในการเดินทาง และตรวจสอบหนังสือเดินทางให้ดี หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน จึงจะใช้เดินทางได้ ส่วนการจะยกเว้นค่าธรรมเนียมด้วยเหตุผลทางมนุษยธรรมนั้น เป็นการให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นจริงๆ เช่น เรื่องภัยพิบัติ หรือทุกข์ร้อนปัจจุบันทันด่วน สำหรับเหตุผลทางราชการ ก็เป็นเรื่องของทางราชการที่ขอมา” อธิบดีกรมการกงสุล กล่าว.


ที่มา :