การรถไฟฯจัดขบวนรถรองรับผู้โดยสารออกหัวลำโพงเพิ่มอีก ๔ ขบวน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) บรรยากาศเริ่มคึกคัก ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงวันหยุดสงกรานต์

           สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง)  บรรยากาศเริ่มคึกคัก ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงวันหยุดสงกรานต์
นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯ แจ้งว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นวันหยุดยาว วันนี้ (๑๒ เมษายน ๕๔) การรถไฟฯได้เตรียมแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางโดยรถไฟของประชาชน จำนวน ๒๕๐ ขบวนต่อวัน พร้อมทั้งพ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ๔ ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้นับ ๑๒๐,๐๐๐ คน โดยมีขบวนรถที่จัดพิเศษที่จัดพิเศษ ดังนี้

  1. ขบวนรถด่วนที่ ๙๕๙  ออกกรุงเทพ เวลา ๒๒.๓๐ น.  ถึงศิลาอาสน์ เวลา ๐๗.๑๕ น.
  2. ขบวนรถด่วนที่ ๙๗๗  ออกกรุงเทพ เวลา ๒๒.๓๐ น. ถึงอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๑๐ น.
  3. ขบวนรถด่วนที่ ๙๖๗  ออกกรุงเทพ เวลา  ๒๑.๑๕ น. ถึงอุดรธานี เวลา ๐๙.๐๕ น.
  4. ขบวนรถด่วนที่ ๙๔๕ ออกกรุงเทพ เวลา  ๒๓.๐๐ น. ถึงอุบลราชธานี เวลา ๑๐.๐๕ น.

          ตามแผนความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ขอให้ประชาชนได้ใช้ความระมัดระวัง ห้ามขึ้นรถในขณะที่ขบวนกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารเพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถได้ นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์(ทางตัดถนนรถยนต์-รถไฟ) ได้โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษและขอให้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ อย่างเคร่งครัด “มาตรา ๖๓ ในทางเดินรถตอนใดที่มีทางรถไฟผ่าน ไม่ว่าจะมีเครื่องหมายระวังรถไฟหรือไม่ ถ้าทางรถไฟนั้นไม่มีสัญญาณระวังรถไฟ หรือ สิ่งปิดกั้น ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถและหยุดรถ ห่างจากทางรถไฟในระยะไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะขับรถผ่านไปได้” เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านและบุคคลที่รัก จะได้เที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์และอยู่กับครอบครัวในครอบครัวอย่างมีความสุขตลอดปี

ที่มา : www.railway.co.th