ทำ "ใบขับขี่สากล" ง่ายและไวกว่าที่คิด

กินเที่ยว
ทำ "ใบขับขี่สากล" ง่ายและไวกว่าที่คิด

ใครชอบขับรถเที่ยวบ้าง? แล้วถ้าจะไปขับรถเที่ยวที่ต่างประเทศล่ะ ต้องทำอย่างไร?

ใบอนุญาตขับขี่สากล (International Driving Permit : IDP) เป็นเอกสารที่ยอมรับในหลายประเทศที่อนุญาตให้ผู้ถือขับรถยนต์ได้ ใบอนุญาตขับขี่สากลต้องใช้ร่วมกับใบอนุญาตขับขี่จากประเทศบ้านเกิดเท่านั้น ใบอนุญาตขับขี่สากลมีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทางเล็กน้อยและมีคำแปลหลายภาษา มีภาพผู้ถือใบอนุญาต และสถิติที่สำคัญ

การทำใบอนุญาตขับขี่สากลของคนไทยในประเทศไทย อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพเท่านั้น หากเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว จะไม่สามารถทำใบอนุญาตขับขี่สากลได้ ทั้งนี้ จะไม่มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย อบรม ทดสอบข้อเขียน หรือทดสอบขับรถใดๆ ทั้งสิ้น
 
หลักฐานประกอบคำขอ
 
1. สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว (พร้อมฉบับจริง) แล้วแต่กรณี
4. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป
5. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
6. ค่าธรรมเนียม 505 บาท 
 

 
ขั้นตอนการดำเนินการ
 
1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
2. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.) / จัดทำต้นขั้วใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่
 
กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐาน ดังนี้
 
1. ใบมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
2. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
3. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 
สถานที่ติดต่อ
 
- ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
- ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม : DLT Call Center 1584