บ้านดินสอ คลอเคล้าบรรยากาศบ้านไทยสไตล์โคโลเนียล

กินเที่ยว
บ้านดินสอ คลอเคล้าบรรยากาศบ้านไทยสไตล์โคโลเนียล

ด้วยที่บ้านดินสอเป็นอาคารเก่าแก่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ อีกทั้งผู้ที่ได้เข้ามาพักทุกคนก็จะได้เรียนรู้ขนมธรรมเนียมพื้นฐานแบบไทยๆ เช่น การถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การไม่เดินลงส้นเสียงดังบนบ้านไม้ เป็นต้น นอกจากนี้ที่ตั้งของบ้านดินสอ ยังอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่