Paragon Cineplex โรงที่ 10

Paragon Cineplex โรงที่ 10

โรงภาพยนตร์ที่ 10, พารากอนซีนีเพล็กซ์, ชั้น 5 สยามพารากอน, 991 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330