Paragon Cineplex โรงที่ 14

Paragon Cineplex โรงที่ 14

โรงภาพยนตร์ที่ 14, พารากอนซีนีเพล็กซ์, ชั้น 5 สยามพารากอน, 991 ถนน พระรามที่ ๑ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330