EN
TH

Austria-Switzerland 8 Days 5 Nights

Thai Airways

Itinerary

วันที่ 28 มี.ค. 61 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
22.30
คณะพร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที ผู้โดยสารทุกท่านพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 30 นาที
วันที่ 29 มี.ค. 61 : กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา (ประเทศออสเตรีย) - พระราชวังเชินบรุนน์ - อนุสาวรีย์โยฮันสเตร้าท์ - ช้อปปิ้งคาร์ทเนอร์ - มหาวิหารเซ็นต์สตีเฟ่นส์ - หมู่บ้านกรินซิ่ง
01.20
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 936
07.15
เดินทางถึงประเทศออสเตรีย กรุงเวียนนา ภายหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและทำการตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
           
นำท่านชม “พระราชวังเชินบรุนน์” (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปส์บูร์ก เริ่มมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ต่อมาได้มีการปรับปรุงและสร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้อง 1,441 ห้อง ซึ่งรวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ในระหว่างปีค.ศ.1744-1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ให้ท่านชมความงามของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตร มีการจัดทำสวนดอกไม้สวยมากมายใช้เป็นสวนพักผ่อนเดินเล่นที่ออกแบบได้อย่างลงตัว รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
นำท่านชม “สตาร์ดพาร์ค” สวนสาธารณะชื่อดังใจกลางกรุงเวียนนา ด้วยพื้นที่ประมาณ 65,000 ตรม. สร้างขึ้นปี 1862 สไตล์การตกแต่งสวนแบบอังกฤษ เป็นที่นิยมมาพักผ่อนสำหรับผู้คนในเวียนนา มีบริเวณสำหรับแสดงดนตรีและร้านอาหารบริการ มีรูปปั้นคีตกวี ราชาเพลงวอลล์ “โจฮานน์สเตราท์ จูเนียร์” เป็นรูปปั้นสีทองอร่าม “The Blue Danube” ที่เลื่องชื่อมาจนปัจจุบัน 

จากนั้นนำท่านเดินชม เมืองบนถนนสายวงแหวน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชมโรงละครโอเปร่าและพระราชวังฮอฟเบิร์ก ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20
                       
นำชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์ สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา จากนั้นเลือกซื้อสินค้าอิสระย่านถนนคารน์ทเนอร์ เช่น แก้วสวารอฟสกี้และร้านค้าแบรนด์เนม Louis Vitton, Gucci, มากมาย หรือจะแวะชิมเค้กชื่อดังที่ Kafe Sacher ตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารพื้นเมืองกรีนซิ่ง เมนูขาหมูเยอรมันและไส้กรอกเยอรมัน, ซุปและของหวาน (ซัคเกอร์เค้ก)
                       
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก COURTYARD MARRIOTT PRATER MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 30 มี.ค. 61 : กรุงเวียนนา - เมืองลินซ์ - ซาลซ์บวร์ก (มรดกโลก) - บ้านหมายเลข 9 โมสาร์ทเฮ้าส์ - สวนมิราเบลล์ - ฮัลล์ชตัทท์ (มรดกโลก)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองลินซ์” (184 กม.) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิคหรือบาร็อคทั่วเมือง ภูมิประเทศมีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน อีกทั้งเคยมีผู้นำคนสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างเผด็จการฮิตเลอร์มาพำนักในลินซ์อยู่ถึง 9 ปี
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย
เดินทางสู่ “เมืองซาลส์บวร์ก Salzburg” (135 กม.) เป็นเมืองมรดกโลกแสนน่ารักตั้งอยู่ในประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ มีวิวธรรมชาติของเทือกเขา หิมะ ทุ่งหญ้าตามเนินเขารวมไปถึงแม่น้ำซาลสอัคซ์ที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองนี้เต็มไปด้วยศิลปะแบบบาโรกจนได้ชื่อว่าเป็นนครหลวงแห่งศิลปะบาโรกและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

 
                       
นำท่านเดินทางเข้าชมย่าน “ถนนเกไทรเดร้” (Getreidegasse) เป็นถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงของเมือง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้ง มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายและมีสถานที่ที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ พิพิธภัณฑ์โมสาร์ท ร้านขาย Chocolate โมสาร์ทคูเกิล์น บ้านเรือนที่ตั้งอยู่เรียงรายบนถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 มีหลังคาอันสวยงาม ป้ายชื่อร้านเป็นงานเหล็กทำมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก

นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบ้านหมายเลข 9 ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ คีตกวีที่มีชื่อเสียงของโลก วูลฟ์กัง อมาดิอุส โมสาร์ทที่เพิ่งฉลอง ครบรอบ 250 ปี เมื่อปี 2006 จากนั้นนำท่านเดินสู่จัตุรัสกลางเมือง เพื่อถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์โมสาร์ต

นำท่านชม “สวนมิราเบลล์” เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดในซาลส์บวร์ก ในสวนประกอบไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบาร็อค อีกทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์คลาสสิกเรื่อง “The Sound of Music”
                       
นำท่านเดินทางสู่ฮอลล์สตัท (73 กม.) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในโลกด้วยทัศนีภาพที่โรเเมนติก เพื่อเข้าสู่โรงแรมที่พัก VILLA BRANDAUER STROBL HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ในโรงแรมที่พัก
วันที่ 31 มี.ค. 61 : ฮัลล์ชตัทท์ - อินส์บรูค - ชมหลังคาทองคำ - ช้อปปิ้งคริสตัลชวาลอฟสกี้ - เมืองดาวอส (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “เมืองอินส์บรูค” (Innsbruck) (248 กม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล Tyrol เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่า “อินส์บรูค” นั้น แปลว่า สะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆ แทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน
บ่าย
นำท่านชมย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยรรมที่งดงาม “หลังคาทองคำ Golden Roof” เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิกผสมบาโร๊คโดยส่วนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงก่อสร้างด้วยทองคำแท้ จำนวน 2,738 แผ่น ทำให้ดูโดดเด่นและหรูหรายิ่งขึ้นจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีเสน่ห์ของเมืองนี้

เดินทางสู่ “เมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์” (179 กม.) ถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีอากาศดีที่สุดอีกแห่งตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงประมาณ 1,560 เมตร สามารถมองเห็นวิวเมืองธรรมชาติและภูเขา สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดู ในฤดูหนาวคือการเล่นสกี มีลิฟท์ กระเช้าไฟฟ้าที่จะผู้เล่นขึ้นไปบนยอดเขา ฤดูอื่น ๆ สามารถเดินป่า ขี่จักรยานภูเขา ชมธรรมชาติลำธารและดอกไม้ป่าอันอุดมสมบูรณ์

เดินทางเข้าสู่ที่พัก CLUB HOTEL DAVOS หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
วันที่ 1 เม.ย. 61 : เมืองดาวอส - สถานีเอ็นเกิ้ลเบิร์ก - กระเช้าโรแตร์ขึ้นยอดเขาทิตลิส - เมืองอินเทอร์ลาเก้น - เดินเล่นชมเมือง - ช็อปปิ้ง  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่ “สถานีเอ็นเกิ้ลเบริ์ก” “ENGELBERG” (204กม.) เมืองตากอากาศและสกีรีสอร์ทที่ขึ้นชื่อของสวิตเซอร์แลนด์

จากนั้น “ขึ้นกระเช้าโรแตร์” สู่ยอดเขาทิตลิส ท่านสามารถชมวิว 360 องศาโดยกระเช้าที่หมุนได้รอบ ไต่ขึ้นที่ความสูงถึง 3,238 เมตร พร้อมชมทิวทัศน์เบื้องล่างอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ซึ่งมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ให้ทุกท่านได้สนุกสนานเต็มอิ่มกับกิจกรรมมากมายบนยอดเขา (กิจกรรมไม่รวมในรายการทัวร์ โปรดสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ท้องถิ่น) อาทิ เดินชมถ้ำใต้ธารน้ำแข็ง Glacier Cave ยาว 150 เมตรที่ประดับประดาด้วยรูปสลักน้ำแข็งสวยงาม ถ่ายภาพบน Titlis Cliff Walk ขึ้นชมทิวทัศน์ยอดเขาหิมะ  จากมุมสูง หรือสัมผัสความหนาวเย็นจากบนกระเช้าสกี Ice Flyer

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส ท่ามกลางทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์อันงดงาม
บ่าย
นำท่านลงจากยอดเขาทิตลิส เพื่อเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองที่มีทิวทัศน์ทะเลสาบงดงามอีกเมืองหนึ่ง เนื่องจากที่ตั้งของเมืองอยู่ตรงกลางระหว่างสองทะเลสาบคือ ทะเลสาบธูน (THUNER SEE)  และทะเลสาบเบรียนส์ (BRIENZER SEE) เสมือนประหนึ่งเมืองนี้ถูกโอบล้อมอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและทะเลสาบสายน้ำสีฟ้าครามสดใสจะทำให้ท่านรู้สึกสดชื่นเหมือนได้รับพลังบวกจากธรรมชาติ

อิสระให้ท่านเดินเล่น สูดอากาศบริสุทธิ์ ถ่ายรูป และช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (บริการท่านด้วยฟองดู อาหารขึ้นชื่อของสวิส)

เดินทางเข้าสู่ที่พัก METROPOLE HOTEL INTERLAKEN หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เม.ย. 61 : เมืองอินเทอร์ลาเก้น - กรินเดอวาลด์ กรุน - ขึ้นเขาจุงเฟรา Top of Europe - เลาเทอร์บรุนเนน - เมืองลูเซริ์น - สะพานไม้ Chapel - ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง - นาฬิกาแบรนด์ดัง - ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตร้องไห้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม

เดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ กรุน “GRINDELWALD GRUND” เพื่อ ”ขึ้นรถไฟฟ้า Cog Wheel” สู่ ”ยอดเขาจุงเฟรง Top of Europe” มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รับรองโดยองค์การยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.2001 รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาตินี้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร  


ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่และแนวป่าสนจนถึง “สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป จนได้รับสมญานามว่าเป็น TOP OF EUROPE สามารถมองพาโนราม่าวิวได้ เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักอย่างสวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตรหรือเดินชมลานสฟิงซ์เป็นสถานีตรวจวัดอากาศ เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป กว้างไกลถึงชายแดนสวิส ชมธารน้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
                       
ให้ท่านอิสระสนุกสนานกับการถ่ายรูปหิมะบนยอดเขาหรือส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันลงมาถึงสถานีเลาเทอร์บรุนเนน ”LAUTERBRUNNEN” เมืองตากอากาศที่สวยงาม

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” (69 กม.)เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งทะเลสาบเวียวาลด์ สตั๊ทเตอร์” ท่ามกลางทิวทัศน์ของภูเขาพิลาทุสและริกิในเทือกเขาแอลป์ ลูเซิร์นจึงเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน ให้ท่านชมเมืองที่ทุกท่านใฝ่ฝัน


นำชม “สะพานไม้ชาเพล” (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของลูเซิร์น โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตลอดแนวสะพาน เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แวะถ่ายรูปกับ”อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก“ ริมหน้าผามีอายุเกือบ 200 ปีสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญที่ต้องห้ามพลาด

อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองชื่อดังตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกาหลากหลายแบรนด์ Rolex, Panerai, Patek Philippe นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ Victorinox เครื่องหนัง Bally นาฬิกากุ๊กกรู ช็อคโกแลตแสนอร่อย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน
                       
เดินทางเข้าสู่ที่พัก FLORA AMERON LUZERN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 เม.ย. 61 : เมืองลูเซิร์น - สนามบินนานาชาติซูริค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
                       
เดินทางสู่สนามบินนานาชาติซูริค (52 กม.) เพื่อทำการเช็คอิน และให้ท่านมีเวลาดำเนินการทำ Tax Refund
13.30 เดินทางจากสนามบินนานาชาติซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันที่ 4 เม.ย. 61 : ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)
05.30 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย
TG 936
เวลา :
01.20 น. - 07.15 น. 
กลับ
:
สนามบินนานาชาติซูริค - กรุงเทพฯ
TG 971
เวลา :
13.30 น. - 05.30 น. 

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินโดยสารระหว่างประเทศชั้นประหยัด (ไป-กลับ) โดยสายการบินไทย
-
ค่าธรรมเนียมเชื้อแพลิง และภาษีสนามบิน ตามเงื่อนไขแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
-
ค่าขนย้ายสัมภาระและกระเป๋าเดินทางตามเงื่อนไขสายการบิน กระเป๋าเดินทางต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม หากกระเป๋าเดินทางใบใดใบหนึ่งมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสารต้องชำระค่าธรรมเนียมปรับตามกฎของสายการบินนั้นๆ
-
ห้องพักโรงแรม ค่าอาหาร และค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่กำหนด
-
มัคคุเทศก์ และรถโค้ชปรับอากาศ ตามรายการพร้อมพนักงานขับชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ชม./วัน)
-
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เงื่อนไขตามกรมธรรม์ วงเงินสูงสุด 3,000,000 บาท
-
ทิปคนขับรถในยุโรป และมัคคุเทศก์ (หากลูกค้าประทับใจในบริการสามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
-
น้ำแร่วันละ 1 ขวด
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่ากลุ่มเชงเก้น (เฉพาะเส้นทางตามแต่ละรายการ)
-
พนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมที่พัก (1 ท่านต่อ 1 ใบ)
-
ของสมนาคุณ : กระเป๋าไฟเบอร์ล้อลาก, สายรัดกระเป๋าสีสวยสด และ Universal Adapter ท่านละ 1 ชุด

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
-
ค่าธรรมเนียมผ่านด่านเข้า-ออกเมืองจากประเทศอื่น (ถ้ามี)

การชำระเงิน
-
มัดจำ 30,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน

การยกเลิก
-
กรณีแจ้งยกเลิกมากกว่า 60 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 46 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ หักเงินมัดจำ 50% ไม่ว่าจากกรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 31-45 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินมัดจำ ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการจอง 21-30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคารวมทั้งหมด
-
กรณียกเลิกน้อยกว่า 21 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ คิดค่าบริการเต็มจำนวนของราคารวมทั้งหมด

เงื่อนไข และรายละเอียดการเดินทาง (กรุณาศึกษารายละเอียดทุกข้อ)
-
บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อเป็นตัวแทนในการนำเที่ยว ทุกเส้นทางทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่นำเสนอในรายการทัวร์ได้วางเส้นทางไว้ล่วงหน้าตามฤดูกาลและความเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสถิติของปีก่อนๆ และข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวมาอ้างอิง แต่จะไม่สามารถชี้วัดได้ว่าสภาพภูมิอากาศแต่ละปีจะเหมือนเดิมหรือเปลี่ยนแปลง บ้างเกิดสภาวะความแปรปรวนทางธรรมชาติขึ้นในแต่ละภูมิภาคส่งผลโดยตรงต่อผลิตผลของไม้ดอก ไม้ใบและไม้ผล เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ พยายามนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ หมุนเวียนสลับกันไปทุกรายการ
-
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายทัวร์ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ ณ วันเดินทางจริง โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัย และประโยชน์สูงสุดของท่านลูกค้าโดยส่วนใหญ่เป็นหลัก
-
เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้กับทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการเดินทางที่ระบุไว้ทั้งหมด
-
การเดินทางในแต่ละคณะจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง หากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ำกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนวันเดินทาง
-
ในกรณีที่ลูกค้าต้องการจองและซื้อตั๋วโดยสารการบินภายในประเทศ(ไทย)หรือใช้เส้นทางบินมาจากประเทศอื่น เพื่อร่วมทัวร์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางก่อนหรือหลังจากคณะทัวร์นั้นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (กรณีที่ท่านออกตั๋วโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ)
-
กรณีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางเข้า/ออกเมือง บริษัทฯ ไม่คืนค่าทัวร์ในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้เดินทางได้ เนื่องมาจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย ภัยธรรมชาติ การประท้วง การก่อจลาจล ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
-
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้วงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 12 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561Prices

Close sale.