EN
TH

ฟุกุโอกะ เฮ้าส์เทนบอซ 7 วัน 5 คืน

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

วันที่ 11 เม.ย. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
17.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.00
ออกเดินทางโดย สายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 981
วันที่ 12 เม.ย. 61 : สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - หมู่บ้านยุฟุอิน - อาบทรายร้อน - เบปปุ
00.25
ถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
01.20
ออกเดินทางโดย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 656
08.35 ถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
           
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ จะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่น และเลือกซื้อของที่ระลึก ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลาที่หายากนานาชนิด หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติงดงามซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการทำเกษตรกรรมในเมือง และเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น
                       
นำท่านสัมผัสการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
 
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เบปปุ KAMENOI HOTEL  หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของรีสอร์ท

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 13 เม.ย. 61 : เบปปุ - จิโกกุเมงูริ บ่อนรก (2 บ่อ) - น้ำตกฮะระจิริ - CUDDLY DOMINION ZOO - คุมาโมโต้
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
           
นำท่านสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวของเบปปุที่ท่านไม่ควรพลาด ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ่อนรก เนื่องด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งบ่อนรกของที่นี่มีอยู่ทั้งหมด 8 บ่อ ด้วยกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ น้ำตกฮะระจิริ กำเนิดเมื่อ 90,000 ปีที่แล้ว น้ำตกมีขนาด กว้าง 120เมตร สูง 20 เมตร โดยกำเนิดจากภูเขาไฟอาโสะระเบิด ปรากฎการณ์นี้คนญี่ปุ่นถือว่าแปลกมาก เพราะปกติน้ำตกจะอยู่บนเขาแต่น้ำแห่งนี้กลับอยู่ในผืนนา ข้างๆ น้ำตกยังมีถนนให้เดินเล่นอีกด้วย
 
เดินทางสู่ CUDDLY DOMINION ZOO สวนสัตว์ของคุณมิยาซาว่า เจ้าของลิงชิมแปนซีแสนรู้ และสุนัขแสนซน ปังคุงและเจมส์ จากรายการ ขำกลิ้งลิงกับหมา ให้ท่านได้เก็บภาพแบบความน่ารักใกล้ชิด ชมการแข่งขันวิ่งเร็วของหมูน้อยแสนน่ารัก เพนกวินโชว์ที่ท่านจะต้องประทับใจกับความน่ารักแสนรู้ของพวกเขาเหล่านั้น และการแสดงของสัตว์แสนรู้อีกมากมายที่มาให้ความบันเทิง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก คุมาโมโต้ RIVERSIDE HOTEL KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
วันที่ 14 เม.ย. 61 : คุมาโมโต้ - นั่งเฟอร์รี่ - อะตอมมิคบอมบ์ โดม - สวนสันติภาพ - ภูเขาอินาซะ (กระเช้าไฟฟ้า) - นางาซากิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ท่าเรือคุมาโมโต้ นำรถลง เฟอร์รี่ เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ ระหว่างทางเพลิดเพลินกับการให้อาหารฝูงนกนางนวลจำนวนมาก และบินตามมาส่งท่านจนถึงบริเวณ ท่าเรือชิมาบาร่า => ขึ้นจากเรือ เดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองท่าทางการค้าจุดแรกเริ่มที่อารยะธรรมตะวันตกสมัยใหม่ได้แพร่เข้าสู่ญี่ปุ่นเมื่ออดีต
 
นำท่านสู่ อะตอมมิค บอมบ์ โดม ชมอาคาร พิพิธภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ถูกระเบิดในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 และคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์ เข้าชมภาพเหตุการณ์ภายหลังสงครามที่ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศญี่ปุ่น จากนั้นชมความงามของ สวนสันติภาพ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมีอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงความโหดร้ายของสงคราม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเปลี่ยนนั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอด ภูเขาอินาซะ ใช้เวลาประมาณ  5 นาที สู่ที่ความสูง 333 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับตัวเมืองนางาซากิ ที่จุดชมวิวจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามของเมืองได้กว้างไกลสุดสายตา อีกทั้งที่นี่ยังติด 1 ใน 3 จุดชมวิวกลางคืนที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วยด้วย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เดินทางเข้าสู่ที่พัก นางาซากิ HOTEL NEW NAGASAKI หรือเทียบเท่า
วันที่ 15 เม.ย. 61 : นางาซากิ - เฮ้าส์ เทน บอซ - ซาเซโบะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ซาเซโบะ เมืองตากอากาศริมทะเลที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่ง เดินทางสู่ เฮ้าส์ เทน บอซ เต็มอิ่ม กับวันพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศฮอลแลนด์แบบเต็มรูปแบบใน หมู่บ้านฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวดัชท์ สนุกสนานตื่นเต้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, โรงภาพยนตร์แบบซีมูเลชั่น3มิติ สวนสนุกแบบตะวันตกอย่าง HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน้ำท่วมใหญ่ – ฟ้าฝ่าทำได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง, FUTURE CAST THEATER / GRAND ODYSSEY ร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสู้สุดยิ่งใหญ่นอกอวกาศที่ท่านร่วมเป็นดารานำแสดงด้วย รับรองว่าต้องประทับใจไปอีกนานอย่างแน่นอน เครื่องเล่นไฮเทคนานาชนิด พร้อมบันทึกภาพความประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามเหล่ามวลไม้ดอกที่บานสะพรั่งอวดสีสันตลอดทั้งปี อาทิ ทุ่งดอกทิวลิป, เบญจมาศ, กุหลาบ, กังหันลมขนาดยักษ์ อาคารก่อด้วยอิฐที่มีสง่างามเรียงรายสลับสีเป็นทิวแถวตามอัธยาศัย อิสระให้ท่านสนุกที่ เฮ้าส์ เทน บอซ แบบเต็มอิ่มจุใจทั้งวันตามอัธยาศัย

**อาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ซาเซโบะ HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า
วันที่ 16 เม.ย. 61 : ซาเซโบะ - ตลาดเช้าโยบุโกะ - ปราสาทคาราสึ - ช้อปปิ้งย่านเท็นจิน - ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ ตลาดเช้าโยบุโกะ ตลาดสดขายอาหารทะเลนานาชนิด ขึ้นชื่อในเรื่องปลาหมึกซึ่งมีอยู่ 4-5 ประเภท เนื้อปลาหมึกจะใสมากจน ลองชิมซาชิมิปลาหมึกท่านจะรู้สึกถึงเนื้อที่เหนียวนุ่มและความหวานที่กระจายไปทั่วปาก อิสระให้ท่านได้เดินชมตลาดตามอัธยาศัยหรือแวะทานอาหารทะเลสดๆ
                       
นำท่านสู่ ปราสาทคาระซึ สร้างในปีค.ศ 1608 ช่วงตอนต้นยุคสมัยเอะโดะ โดยไดเมียวรุ่นแรก ใช้เวลาสร้างนานถึง 7 ปี เนื่องจากตัวปราสาทหันหน้าสู่ทะเลในขณะที่มีป่าสนเรียงรายอยู่ทั้งทางฝั่งตะวันออกและตะวันตก ทำให้ปราสาทถูกมองเห็นเหมือนกับว่าเป็นนกกระเรียนที่กำลังบิน จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ปราสาทไมซึรุ" เป็นที่รู้จักกันดีว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดในเรื่องความงามของดอกซากุระและดอกฟูจิที่บานในแต่ละฤดู
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ และร้านค้าใต้ดิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกับแบรนด์เนมมากมาย, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, นาฬิกา, เครื่องเล่นเกมส์, กระเป๋า, รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

เดินทางเข้าสู่ที่พัก ฟุกุโอกะ HOTEL RESOL HAKATA หรือเทียบเท่า
วันที่ 17 เม.ย. 61 : ฟุกุโอกะ - สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ
10.00 ออกเดินทางสู่โดย สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 655
15.25 ถึง สนามบินชางฮี เปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
17.30 ออกเดินทางโดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 982
19.00 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

ไป
:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี (สิงคโปร์)
สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) - สนามบินฟุกุโอกะ
SQ 981
SQ 656
เวลา :
21.00 น. - 00.25 น.
01.20 น. - 08.35 น.
กลับ
:
สนามบินฟุกุโอกะ - สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) 
สนามบินชางฮี (สิงคโปร์) - สนามบินสุวรรณภูมิ
SQ 655
SQ 982
เวลา :
10.00 น. - 15.25 น.
17.30 น. - 19.00 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 5 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 28 มีนาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

ราคา

-
ปิดการขาย