EN
TH

แกรนด์โครเอเชีย 9 วัน 6 คืน

ออสเตรียนแอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

วันที่ 27 ต.ค. 61 : สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
23.45 ออกเดินทางโดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 26 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.30 ชั่วโมง)
วันที่ 28 ต.ค. 61 : กรุงเวียนนา - เมืองกราซ - ประเทศสโลวิเนีย เมืองมาริเบอร์
05.25
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า ประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
เช้า นำท่านชม พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงเวียนนา ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก จุดเด่นของพระราชวังเชินบรุนน์ คือ ตัวอาคารใหญ่ สไตล์โรโคโค (Rococo) ที่มีสีเหลืองอร่ามสะดุดตา ประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง อดีตเคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก โดยพระเจ้าโยเซฟที่ 1 เป็นผู้ดำริในการสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นมา ต่อมาจักรพรรดิเลโอโปลด์ที่ 1 ได้มีการปรับปรุงขึ้นใหม่ และแล้วเสร็จในสมัยจักรพรรดินีมาเรีย เทเรซา

ชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephens Cathedral) เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่เก่าแก่อีกแห่งในออสเตรีย ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเวียนนา โดดเด่นสะดุดตาด้วยหอคอยแหลมสูง และหลังคาที่ได้รับการตกแต่งลวดลายสุดวิจิตรงดงาม มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างเพื่ออุทิศให้กับนักบุญสตีเฟน ตั้งแต่ปี 1147 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

เดินทางสู่ เมืองกราซ Graz เมืองใหญ่อันดับ2ขอบประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เมืองกราซ เมืองเก่าแก่ที่ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในปี 1999 ชมเมืองเก่า ที่เคยเป็นป้อมปราการและปราสาทในสมัยโบราณ โดยนำท่าน นั่งรถราง Funicular สายสั้นๆ ขึ้นสู่เนินเขา เพื่อชม หอนาฬิกา Uhrturm ที่เป็นสัญลักษณ์เก่าแก่ของเมือง อิสระชมวิวเมืองกราซบนยอดเขา เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านสู่จัตุรัสกลางเมืองที่มีอาคารสถานที่ราชการสำคัญ และมีตลาดนัดเล็กๆ อิสระเดินเล่นในเมืองหรืออิสระช็อปปิ้ง

เมื่อได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาริเบอร์ Maribour ประเทศสโลวิเนีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเก่าตั้งแต่ในปี ค.ศ 1515 อยู่ท่ามกลางเทือกเขาและมีแม่น้ำ Drava Glavni Trg กลางเมืองจึงทำให้เมืองนี้สามารถปลูกองุ่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่มาว่าไวน์เมืองนี้รสชาติดี
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าพัก โรงแรม ณ เมืองมาริเบอร์ ประเทศสโลวิเนีย
วันที่ 29 ต.ค. 61 : เมือง Ptuj ประเทศสโลวาเนีย - เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมือง Ptuj เมืองที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศสโลวาเนียที่มีคนอาศัยอยู่ตั้งแต่ปลายยุคหิน และหลังจากนั้นมีการก่อสร้างคล้ายป้อมที่มีกำแพงล้อมรอบ นำท่านชม หอคอยกลางเมือง Ptuj เป็นที่รวมตัวของสถาปัตยการในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 18 ตั้งตระหง่านนั่งอยู่บนเนินเขาสูงเหนือเนินเขาที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของบ้านเมืองเก่าหลังคาสีแดงของเมือง Ptuj และ แม่น้ำ Drava

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
ชม เมืองซาเกรบ ชม สะพานสีเลือด (Bloody Bridge) แม้จะเรียกว่าสะพานแต่จริงๆ สถานที่แห่งนี้คือถนนสายหนึ่ง ที่เมื่อสมัยก่อนเคยเป็นสะพานแต่เมื่อได้ทำการถมที่หมด จึงเปลี่ยนเป็นเส้นทางถนนแทน แต่ยังคงชื่อว่า สะพานสีเลือด ถนนสายสั้นๆ ที่ขนาบข้างด้วยอาคารสไตล์โครเอเชียแห่งนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารให้เดินชมและเลือกซื้อได้ อาคารรัฐสภา (Parliament Building) ศูนย์กลางการปกครองของโครเอเชีย ด้วยอาคารที่สวยแบบเรียบง่ายแต่สง่างาม ประดับด้วยธงชาติทำให้มองเห็นได้ไม่ยาก เป็นอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จัตุรัสเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Square) ที่นอกจากเป็นจุดนัดพบและท่องเที่ยวสุดฮิตแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของ โบสถ์เซนต์มาร์ค (St. Mark’s Church) โบสถ์โรมันคาทอลิกเก่าแก่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ที่แม้จะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่หรูหราเหมือนโบสถ์ใหญ่ทั้งหลาย แต่โบสถ์เซนต์มาร์คแห่งนี้ก็งดงาม และโดดเด่นด้วยหลังคาที่มุงด้วยโมเสกสีสันสวยงามพร้อมด้วยลวดลายของตราสัญลักษณ์ของเมือง
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม

นำท่านเข้าพัก โรงแรม ณ เมืองซาเกรบ ประเทศโครเอเชีย
วันที่ 30 ต.ค. 61 : เมืองซาเกรบ - เมืองโอพาเทีย - เมืองพูล่า - เมืองโอพาเทีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เดินทางสู่ภาคตะวันตกของประเทศโครเอเชีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) สู่แคว้น “อิสเตรีย” นำท่านชม เมืองโอพาเทีย เมืองที่มีสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก” เป็นเมืองที่มีธรรมชาติอันบริสุทธิ์ จึงทำให้โอพาเทียเป็นเมืองท่องเที่ยว

นำท่านชมเมือง แวะถ่ายรูปกับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล ซึ่งเป็นรูปปั้นสตรีงดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอพาเทีย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองพูล่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองพูล่าเคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย เคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลีมาก่อน ผู้คนจึงใช้ภาษาอิตาเลียนกันแพร่หลาย 

นำท่านเข้าชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมัน สนามพูล่า อารีน่า หรือ AMPHITHEATER สนามกีฬากลางแจ้งที่มีอายุช่วงเดียวกันกับโคลอสเซียมที่กรุงโรง เป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหก ที่สร้างขึ้นในยุคโรมัน สามารถจุคนได้ถึง 22,000 คน ประตูเข้าออกมี 20 ช่องทาง ปัจจุบันนี้ยังคงใช้งานต่างๆ เช่น งานภาพยนตร์ประจำปี

จากนั้นเมื่อได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอพาเทีย
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรม บริการอาหารบุฟเฟ่ต์

นำท่านเข้าพัก โรงแรม ณ เมืองโอพาเทีย ประเทศโครเอเชีย
วันที่ 31 ต.ค. 61 : เมืองโอพาเทีย - อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
           
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ (Plitvice Lakes National Park) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง) หนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่งดงามแห่งหนึ่งของยุโรป และเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของโครเอเชีย และได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศปี ค.ศ 1949 และยังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1979 ในอุทยานประกอบไปด้วยทะเลสาบใหญ่น้อยมากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านเดินเท้าเข้าชมภายใน อุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ ชมความงดงามของธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ประกอบไปด้วยน้ำตก ทะเลสาบมากมายหมายแห่ง และอุดมไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดประมาณ 1,266 สายพันธุ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด

นำท่าน นั่งเรือล่องทะเลสาบ Jezero Kozjak ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชม น้ำตก Veliki Slap น้ำตกที่สูงที่สุดในอุทยาน สูงถึง 70 เมตร จากนั้น อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าพัก โรงแรมในอุทยานแห่งชาติพลิทวิทเช่ ประเทศโครเอเชีย
วันที่ 1 พ.ย. 61 : เมืองซิบีนิค - เมืองโทเกอร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
             
เดินทางสู่ เมืองซิบีนิค (SIBENIK) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกประกอบไปด้วยอ่าวซิบีนิค ซึ่งมีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้างประมาณ 300-1,200 เมตร เมืองเก่าริมฝั่งทะเลเอเดรียติก ที่ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมจากเวนิส และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจจอง Dalmatia เป็นที่รวมศิลปะโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์

ชม โบสถ์เซนต์เจมส์ อันงดงามที่สร้างสมัยเรอเนสซองต์ในปี ค.ศ 1431 โบสถ์นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 2000
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโทเกอร์ (TROGIR) เป็นเมืองโบราณอีกเมืองของยุคกรีกและโรมัน เนื่องจากเมืองนี้คงรักษาสถาปัตยกรรมได้อย่างสมบูรณ์ มีการอนุรักษ์ความเป็นเมืองเก่า ไม่ว่าจะเป็นจตุรัสกลางเมือง กำแพงเมืองและป้อมปราการ เมืองนี้ได้เป็นมรดกโลกโลกทางวัฒณธรรมจากองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ 1997 ชมประตูเมืองโทรเกอร์ ที่ได้บูรณะในศตวรรษที่ 16 ผ่านชม หอนาฬิกา สร้างในศตวรรษที่ 14 ชมหาวิหารเซนต์ลอเรนซ์ สร้างในปี 1193 และใช้เวลาหลายสิบปีต่อมากว่าจะสร้างเสร็จในปี 1500 งดงามด้วยกรอบบานประตูหินแกะสลัก
     
นำท่านสู่ เมืองสปลิท (SPLIT) เมืองในแคว้นดัลเมเชีย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสนัขพันธ์ดัลเมเชียน มีประชากรประมาณ 3 แสนคน ตัวเมืองโบราณสร้างล้อมพระราชวังดิโอคลีเธี่ยน ทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าพัก โรงแรม ณ เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย
วันที่ 2 พ.ย. 61 : เมืองโทเกอร์ - เมืองดูบรอฟนิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเข้าชม พระราชวังโอคลีเธี่ยน Diocletian Palance ที่สร้างขึ้นจากพระประสงค์ของจักรพรรดิ์ดิโอคลีเธี่ยนแห่งเวนิส (จักรพรรดิโรมันที่ครองราชย์ระหว่างปี ค.ศ 243-316) ที่ต้องการสร้างพระราชวังสำหรับบั้นปลายชีวิตของพระองค์ในปี 295 ใช้เวลาในการก่อสร้าง 10 ปี พระราชวังนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

เดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิค DUBROVNIK (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ ที่พรหมแดนติดต่อกับประเทศบอสเนีย เฮอร์เซโกวีน่า นำท่านลัดเลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเลเดรียติค  ชมบรรยากาศริมชายฝั่งทะเล ที่มีบ้านเรือนหลังคากระเบื้องสีแสด ชม น้ำพุโอโนฟริโอ Big Onofrio’s Fountain เดิมเป็นแหล่งน้ำที่ทดน้ำจากบ่อน้ำในริเตก้าดูบรอฟกา ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 20 ก.ม เข้ามาใช้ในเมืองมีทั้งสิ้น 16 จุดเรียงรายเป็นวงกลม อิสระเดินเล่นในเมืองเก่า หรือช้อปปิ้ง KONZUM ซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ แบรนด์โครเอเชีย เพื่อซื้อสิ้นค้าของฝากในราคย่อมเยาว์
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น 
 
นำท่านเข้าพัก โรงแรม ณ เมืองดูบรอฟนิค ประเทศโครเอเชีย
วันที่ 3 พ.ย. 61 : เมืองดูบรอฟนิค - สนามบินดูบรอฟนิก
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

เดินทางสู่สถานีเพื่อ ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ซึ่งมีความสูง 400 เมตร ชมวิวทิวทัศน์ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเมืองหลังคาสีส้ม และความงามของทะเลเอเดรียติก นำท่านเข้าทางประตูปิเล Pile Gate ซึ่งเป็นทางเข้าหลักเพื่อขึ้นกำแพงเมืองแห่งนี้ ประตูปิเลเชื่อมอยู่กับสะพานหินที่มีอายุย้อนไปถึงปี ค.ศ 1537 เหนือประตูปิเลมีรูปปั้นนักบุญเบลส St. Blaise ซึ่งเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของเมืองดูบรอฟนิก
           
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินดูบรอฟนิก
14.55 ออกเดินทางโดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 732
16.25 เดินทางถึง สนามบินเวียนนา ประเทศออสเตรีย
23.20 ออกเดินทางโดย สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 25
วันที่ 4 พ.ย. 61 : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
15.30 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - กรุงเวียนนา
OS 26
เวลา :
23.45 น. - 05.25 น.
กลับ
:
สนามบินดูบรอฟนิก - กรุงเวียนนา
กรุงเวียนนา - กรุงเทพฯ
OS 732
OS 25
เวลา :
22.45 น. - 12.35 น. 
23.20 น. - 15.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไปกลับเส้นทางตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
-
โรงแรมที่พักระดับ 3-4 ดาว จำนวน 6 คืน ตามที่ระบุรายการหรือเทียบเท่า
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ พร้อมน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ และน้ำดื่มระหว่างวัน 1 ขวด/ท่าน
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น กรณีมีวีซ่าแล้วลด 3,000 บาท
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ อาทิ น้ำส้ม เบียร์ วิสกี้ น้ำอัดลม ฯลฯ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
สินน้ำใจพนักงานขับรถ 2 ยูโร/ท่าน/ วัน และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทย (ขั้นต่ำวันละ100 บาท) X 8 วัน
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จในนามบริษัท)

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 30 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 10 สิงหาคม - 2 ตุลาคม 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 45 วันก่อนเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย หากท่านสละสิทธิ์ใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง


 

ราคา

-
ปิดการขาย