EN
TH

Hokkaido 6 Days 4 Nights

Thai Airways

 1. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 2. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 3. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 4. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 5. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 6. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 1. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 2. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 3. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 4. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 5. Hokkaido 6 Days 4 Nights

 6. Hokkaido 6 Days 4 Nights

Itinerary

วันแรกของการเดินทาง : สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
20.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
23.45
ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670
วันที่สอง : สนามบินนานาชาติชินชิโตเซ่ - สวนสัตว์อาซาฮียาม่า - ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่าไอซ์พาวิลเลี่ยน - น้ำตกกินกะ ริวเซอิ - โซอุนเคียว
08.30
ถึง สนามบินนานาชาติชินชิโตเซ่ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านสู่ สวนสัตว์อาซาฮียาม่า ที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของญี่ปุ่น เป็นสวนสัตว์ที่แตกต่างจากสวนสัตว์อื่นๆ จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้คือแทงค์รูปกระบอกที่ยื่นเข้าไปในบ่อของแมวน้ำซึ่งท่านสามารถเห็นการเคลื่อนไหวการว่ายน้ำอย่างคล่องแคล่วของแมวน้ำได้อย่างใกล้ชิดที่สุด อิสระให้ท่านชมความน่ารักแสนรู้ของสัตว์แปลกมากมายหลายพันธุ์  รวมถึงสัตว์จากขั้วโลกเหนือ ไม่ว่าจะเป็นหมีขาวขั้วโลก นกเพนกวินในอุโมงค์ใต้น้ำแหวกว่ายน้ำโชว์ผู้มาเยือนอย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา, การแสดงของเจ้าลิงตัวน้อย ฯลฯ  
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
ชม ถ้ำน้ำแข็งคามิคาว่า ไอซ์ พาวิลเลี่ยน ในตัวอาคารจะรักษาอุณหภูมิเอาไว้ ที่ -20องศา จัดแสดงหินงอก หินย้อยซึ่งเกิดจากน้ำแข็ง และกว่าจะจับตัวเป็นหินย้อยดั่งที่เห็นจะใช้เวลากว่าสิบปี และจุดที่น่าชมที่จุดก็คือ มุมที่จะสามารถทดสอบการใช้ชีวิตในห้องลบ 41องศา และเป็นห้องที่หนาวที่สุดที่เปิดให้เข้าชมได้ในญี่ปุ่น ที่นี่มีบริการให้ยืมเสื้อหนาวฟรี ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลว่าจะหนาวเกินไป
 
เดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว เมืองเล็กในโอบล้อมของหุบเขาท่ามกลางธรรมชาติ ชม น้ำตกกินกะ สมญา น้ำตกเส้นด้าย ที่มีความงดงามตามธรรมชาติ ด้วยความสูง 120 เมตร ทำให้สายน้ำไหลบ่าตกลงสู่เบื้องล่างมีความแรงกระจายเป็นเส้นบางใสคล้ายเส้นด้าย ช่วงฤดูหนาวน้ำจะกลายเป็นน้ำแข็ง Frozen Waterfall มีความสวยงามมหัศจรรย์ยิ่งนัก บริเวณใกล้กัน ชม น้ำตกริวเซอิ สมญา น้ำตกดาว อีกความงดงามตามธรรมชาติที่ไม่แพ้กันความสูง 90 เมตร สายน้ำที่ไหลออกจากซอกผาตกลงเบื้องล่างกระทบแสงอาทิตย์ดูวาววับจับตางามราวกับดวงดาวที่ตกลงมาจากฝากฟ้า น้ำตกสองแห่งนี้ได้รับสมญา น้ำตกคู่สามี–ภรรยา
 
เข้าสู่ที่พัก โซอุนเคียว SOUNKYO KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม บริการเมนูบุฟเฟ่ต์หลากหลายเมนูคัดสรรเพื่อท่านอิ่มอร่อยอย่างจุใจ!! พร้อมทานบุฟเฟ่ต์ขาปู!!

หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการอาบน้ำแร่จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย 
วันที่สาม : โซอุนเคียว - เมืองบิเอะ - PATCHWORK HILLS - ชิคิไซ โนะ โอกะ - สวนโชเอะลาเวนเดอร์ - ชิโรกาเนะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
เมืองบิเอะ เมืองแห่งท้องทุ่งที่มีเนินเขาเล็กๆ สูงต่ำสลับกันไปมาในฤดูร้อนเกษตรกรจะทำการเพาะปลูกพืชผักนานาชนิด เมื่อชมจากที่สูงจะมีสีสันสลับกันตามชนิดของพืชผักจนได้รับการขนานนามว่าศิลปะแห่งการต่อผ้านั่นเอง หมู่บ้านบิเอะยังได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย ถ่ายรูปกับเนินเขา บิเอะ PATCHWORK HILLS ในฤดูหนาวจะถูกหิมะที่ขาวสะอาดปกคลุมเนินเขาต่างๆ กลายเป็นโลกสีขาวบริสุทธิ์ที่หมดจดงดงาม เก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
ชิคิไซ โนะ โอกะ ชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกันอวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด
 
สวนโชเอะ ลาเวนเดอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา นำท่านนั่งเก้าอี้ลิฟท์ขึ้นสู่ยอดเนินชมทิวทัศน์ของเมืองนากะฟุราโนะจากมุมสูง สูดกลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกลาเวนเดอร์พร้อมกับชื่นชมภาพของเมืองชนบทเล็กๆ ที่มีทุ่งนาสีเขียว ทุ่งข้าวบาร์เล่ย์สีเหลืองทองตัดกัน บ้านหลังเล็กขนาดไม่เกินสองชั้นที่ปลูกเรียงราย พร้อมเก็บภาพท่ามกลางทุ่งลาเวนเดอร์ และดอกไม้สีสันสดใส
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม

เข้าสู่ที่พัก ชิโรกาเนะ SHIROGANE PARK HILL HOTEL หรือเทียบเท่า

หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าการอาบน้ำแร่จะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย 
วันที่สี่ : ชิโรกาเนะ - โทมิตะฟาร์ม - สวนผลไม้ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โอตารุ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
โทมิตะฟาร์ม ชมความงามของ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  ไฮไลท์ในฤดูร้อนของเกาะฮอกไกโด ที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมากมายมาเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่มท่ามกลางพรมสีม่วงขนาดใหญ่ที่ปูด้วยดอกวาเลนเดอร์และดอกไม้หลากสีสัน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นยอดที่สกัดจากกลิ่นและสารอันเป็นประโยชน์จากดอกไม้ทั้งหลายให้ท่านได้เลือกชื้อ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
สวนผลไม้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกชมและชิมผลเชอรี่จากไร่ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลเชอรี่นั้นมีสีแดงสดและรสชาติหวาน และสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้อีกด้วย
 
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองโคแมนติคที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ในสมัยที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
             
ชม นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด !!

เข้าสู่ที่พัก โอตารุ GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า : โอตารุ - พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ทำเนียบรัฐบาลเก่า - ย่านทานูกิโคจิ - ซัปโปโร  
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ช็อคโกแลต ซึ่งเป็นโรงงานผลิตช็อคโกแลตชื่อดังของญี่ปุ่น ลิ้มลองรสชาติช็อคโกแลตขาวที่ขึ้นชื่อที่สุด และศึกษาประวัติอันยาวนานของช็อคโกแลตชื่อดังของญี่ปุ่นที่จะทำให้คุณประทับใจในรสชาติอย่างมิรู้ลืม

เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาชาวเกาะฮอกไกโดให้มีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
ชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า อาคารสไตล์นีโอบาร๊อคที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512
 
นำท่านสู่ ย่านทานูกิโคจิ ถนนช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร อายุกว่า 140 ปีมีร้านค้าเรียงรายตลอดสองข้างทาง ทั้งร้านขายของสด ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึกกว่า 200 ร้าน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้ามากมายตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา เกมส์ กล้องถ่ายรูป เสื้อผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ เป็นต้น

*** อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า ***

เข้าสู่ที่พัก ณ APA HOTEL & RESORT SAPPORO หรือเทียบเท่า
วันที่หก : ซัปโปโร - สนามบินนานาชาติชินชิโตเซ่ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติชินชิโตเซ่
10.30
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
15.30
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซ่
TG 670
เวลา :
23.45 น. - 08.30 น.
กลับ
:
สนามบินชิโตเซ่ - กรุงเทพฯ
TG  671 
เวลา :
10.30 น. - 15.30 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบิน รวมค่าภาษีสนามบินที่ระบุในรายการ
-
อาหารพร้อมเครื่องดื่มบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ
-
ห้องพัก/ ค่าพาหนะ/ อาหาร/ ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองท่านละ 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
ค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราวเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์ คนขับรถ 1,500 เยน/ คน/ ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ภายใน 3 วัน หลังจากสำรองที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำท่านละ 5,000 บาท
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนตามราคาทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

Prices

Close sale.