EN
TH

Penang - Ipoh - Kuala Lumpur 3 Days 2 Nights

อิโปห์ มนต์เสน่ห์เมือง 4 วัฒนธรรม

Itinerary

วันแรก : สนามบินนานาชาติดอนเมือง - ปีนัง - วัดเขาเต่า - วัดไชยมังคลาราม - วัดธรรมมิการาม
08.00
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย
10.50
ออกเดินทางโดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 403 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
13.35
เดินทางถึง สนามบินปีนัง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร นำท่านออกเดินทางโดยรถปรับอากาศ ผ่านชมอาคารบ้านเรือนชาวปีนัง ซึ่งสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส

ชม วัดเขาเต่า ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานบนยอดเขา ชม เจดีย์หมื่นพระ ซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อหลายร้อยปีก่อน และพระองค์ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ให้กับวัด เดิมทีวัดได้สร้างองค์เจดีย์แบบจีนทั้งองค์ มีเจ็ดชั้น ทางวัดได้ซาบซึ้งถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ จึงได้แก้ไขให้ชั้นที่สามถึงชั้นที่ห้า เป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้ บนวัดเขาเต่าเราสามารถชมทิวทัศน์ของเมืองปีนัง

ชม วัดไชยมังคราราม วัดไทยเก่าแก่ในเมืองปีนัง สร้างเมื่อ พ.ศ. 2388 เป็นวัดไทยที่มีพระพุทธไสยาสน์ ยาวอันดับ 3 ของโลก และมีรูปหล่อหลวงปู่ทวดอยู่ด้านในโบสถ์

ชม วัดพม่าธรรมมิการาม ซึ่งก่อสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบพม่า ด้านในมีพระพุทธรูปหินอ่อน และเจดีย์แบบพม่าที่งดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
ที่พัก
NEO+ HOTEL หรือ ROYAL HOTEL, PENANG หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วันที่สอง : ปีนัง สตรีทอาร์ต - หมู่บ้านประมง CHEW JETTY - ป้อมปราการ FORT CORNWALLIS - อิโปห์ - ปราสาทเคลลี่ - ART OF OLD TOWN
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านสู่ย่านเก่าแก่ของปีนัง PENANG STREET ART ชมอาคารชิโนโปรตุกีสอันเก่าแก่ สนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ศิลปินชื่อดัง นายเออร์เนสต์ ซาคาเรวิก (Ernest Zacharevic) ศิลปินชาวลิทัวเนียที่จบการศึกษาทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยมิดเดิลเซ็กที่ลอนดอน ได้วาดภาพอันสะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชาวปีนังไว้ตามอาคารเก่าแก่ เพื่อให้อาคารเหล่านี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง

เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมง (CHEW JETTY) ชุมชนเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยเรือนไม้ยกพื้นสูง และเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเล และร้านรวงขายของที่ระลึกตลอดสองข้างทาง

ชม ป้อมปราการ FORT CORN WALLIS ป้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และเป็นหนึ่งในป้อมที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย ที่สะท้อนเรื่องราวอันน่าทึ่งสมัยอาณานิคมของปีนัง ผู้ดูแลการก่อสร้างป้อมนี้ คือ เซอร์ฟรานซิส ไลท์ เขาสร้างป้อมนี้ขึ้นเพื่อปกป้องเส้นทางการค้าของอังกฤษจากการโจมตี

สมควรแก่เวลานำท่าน เดินทางสู่ เมืองอิโปห์
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)

ชม ปราสาทเคลลี่ (KELLIE’S CASTLE) สร้างขึ้นเพื่อเป็นบ้านพักในต่างแดนของ วิลเลี่ยม เคลลี่ สมิธ เจ้าของไร่ชาวสก๊อตแลนด์ ทำให้บ้านหลังนี้มีกลิ่นอายของสก๊อตแลนด์ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา อย่างไรก็ตามการก่อสร้างหยุดชะงักลงเมื่อเคลลี่เสียชีวิตอย่างกะทันหันในปี ค.ศ.1926 จึงกลายเป็นปราสาทที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางพืชพันธุ์ไม้ป่าของรัฐเปรัคซึ่งให้ความรู้สึกถึงความลึกลับ นอกเหนือจากความลึกลับแล้วยังเชื่อกันว่ายังมีห้องลับ และอุโมงค์ใต้ดินซ่อนอยู่ในปราสาทอีกด้วย

ชม ART OF OLD TOWN ชมภาพวาดบนกำแพง ตึกเก่าในย่าน OLD TOWN ของเมืองอิโปห์ ซึ่งรูปทั้งหมดก็จะสื่อความหมายของวัฒนธรรม สังคม ทิวทัศน์ต่างๆ ของเมืองได้เป็นอย่างดี
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 4)
ที่พัก
โรงแรมที่พัก เมืองอิโปห์ ระดับ 3 ดาว
วันที่สาม : เมืองอิโปห์ - สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ - ศาลาว่าการเมือง - หอนาฬิกาประจำเมือง - ร้านสินค้า OTOP - กัวลาลัมเปอร์ - วังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า - อาคารสุลต่านอับดุล ซามัด - ตึกแฝดปิโตรนัส - โรงงานช็อคโกแลต - เมืองปุตราจาย่า - สนามบินนานาชาติดอนเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านชมและถ่ายรูป สถานีรถไฟเมืองอิโปห์ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กประจำเมืองที่ใครมาแล้วมักจะแวะมาถ่ายรูปกันเสมอ  ชม ศาลาว่าการ  IPOH TOWN HALL หรือ DEWAN BANDARAYA IPOH สร้างเสร็จในปี 1916 ออกแบบโดยสถาปนิกท่านเดียวกันกับสถานีรถไฟของเมืองอิโปห์ ในอดีตที่นี่เคยถูกใช้เป็นที่ตั้งของไปรษณีย์กลาง และถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานีตำรวจ ก่อนที่จะมาเป็น TOWN HALL  ปัจจุบันถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ต งานราชการ งานแต่งงาน หรืองานสำคัญต่างๆ

ชม หอนาฬิกา ประจำเมืองอิโปห์ BIRCH MEMORIAL CLOCK TOWER ตั้งอยู่ตรงข้ามกับมัสยิดประจำเมืองอิโปห์ สร้างในปี 1909 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้แก่ J.W.W BIRCH ประชากรชาวอังกฤษคนแรกของรัฐเปรัค มีทั้งหมด 4 ด้านประดับด้วยภาพวาด และรูปปั้นต่างๆ และที่ด้านบนสุดของหอนาฬิกายังมีระฆังขนาดใหญ่อยู่ด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ กรุงกัวลาลัมเปอร์

เลือกซื้อสินค้า OTOP ชื่อดังของมาเลเซีย ณ ร้านสินค้า OTOP อาทิ เครื่องตุ๋นยาจีน บะกุ๊ดเต๋ ขนมเปี๊ยะ ปูแผ่น ไก่แผ่น โดยเฉพาะ ยาทาประคบแก้ปวดเมื่อย ปวดตามข้อ ที่ใครใช้แล้วจะต้องฝากซื้อซ้ำอีก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น มื้อที่ 6

ชม กรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ชมความงดงาม และยิ่งใหญ่พระราชวังของประมุขแห่งประเทศ วังสุลต่าน อีสตาน่า ไนการ่า นำท่านถ่ายรูป ย่าน DATARAN MERDEKA สถานที่เฉลิมฉลองเอกราช ชมความงดงามของอาคารต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ อาทิ อาคาร SULTAN ABDUL SMAD ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ทำการของศาลสูง นับเป็นอาคารที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซีย และเสาธงที่สูงที่สุดในโลก จากนั้น นำท่านถ่ายรูปกับ ตึกแฝดปิโตรนัส ณ จุดที่มองเห็นตึกได้สวยงามที่สุด

นำท่านเลือกซื้อช็อคโกแลตแท้ๆ ณ โรงงานช็อคโกแลต COCOA BOUTIQUE ซึ่งช็อคโกแลตนั้นนับเป็นสินค้าของฝากชื่อดังอีกอย่างของมาเลเซียที่นักท่องเที่ยวต่างหาซื้อเพื่อลิ้มลองและนำกลับไปเป็นของฝาก จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ปุตราจาย่า ชม เมืองแห่งอนาคต เมืองที่วางผังเมือง และเนรมิตอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ได้อย่างสวยสดงดงาม ที่สำคัญยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาดเป็นอันดับ 1 อีกด้วย นำท่านชมและถ่ายรูปทำเนียบรัฐบาล และมัสยิดประจำเมือง ที่สร้างจากหินอ่อนสีชมพูอันงดงามยิ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ
ค่ำ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
20.40
ออกเดินทางโดย สายการบินแอร์เชีย เที่ยวบินที่ FD 316 (ไม่มีอาหารบริการบนเครื่อง)
21.55 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย

ไป
:
ดอนเมือง - ปีนัง
FD 403
เวลา :
10.50 น. - 13.35 น.
กลับ
:
กัวลาลัมเปอร์ - ดอนเมือง
FD 316
เวลา :
20.40 น. - 21.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินแอร์เอเชียชั้นประหยัด พร้อมค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินเส้นทางตามระบุในรายการ
- ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
-
โรงแรมที่พัก ระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศมาเลเซีย
-
รถปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์
- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
-
อาหารรวม 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 400,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เนท ฯลฯ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด 20 กก./1ใบ/ท่าน
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ และพนักงานขับรถ 400 บาท / ท่าน / ทริป
- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท ต่อที่นั่ง ภายใน 3 วัน หลังจากได้รับการยืนยันที่นั่ง
-
ชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด อย่างน้อย 25 วัน ก่อนวันเดินทาง
-
ระยะเวลาจำหน่าย
รอบที่ 1 : 28 พ.ค. - 28 มิ.ย. 62 / รอบที่ 2 : 28 พ.ค. - 29 มิ.ย. 62 / รอบที่ 3 : 28 พ.ค. - 12 ก.ค. 62 / รอบที่ 4 : 28 พ.ค. - 25 ก.ค. 62 / รอบที่ 5 : 28 พ.ค. - 9 ส.ค. 62 / รอบที่ 6 : 28 พ.ค. - 30 ส.ค. 62 / รอบที่ 7 : 28 พ.ค. - 27 ก.ย. 62 / รอบที่ 8 : 28 พ.ค. - 28 ก.ย. 62 / รอบที่ 9 : 28 พ.ค. - 4 ต.ค. 62

เงื่อนไขการยกเลิก
-
กรณียกเลิกการจองมากกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่ามัดจำทั้งหมด
-
กรณียกเลิกการจองน้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำไม่ว่ากรณีใด
- กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 25 วัน ก่อนวันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 10 วัน ก่อนการเดินทาง
-
เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่าย เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีๆ ทั้งสิ้น
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล, สภาวะการเมือง หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- ผู้เดินทางทุกท่านควรเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางทั้งในด้านเครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค 

Prices

12 - 14 Oct 2019
Adult (Single) 16,400 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
Child with Adult 13,900 Baht
Child without Extra Bed 12,900 Baht
Child with Extra bed 13,900 Baht
13 - 15 Oct 2019
Adult (Single) 16,400 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
Child with Adult 13,900 Baht
Child without Extra Bed 12,900 Baht
Child with Extra bed 13,900 Baht
19 - 21 Oct 2019
Adult (Single) 16,400 Baht
Adult (Twin) 13,900 Baht
Child with Adult 13,900 Baht
Child without Extra Bed 12,900 Baht
Child with Extra bed 13,900 Baht

Close sale.
แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยว