EN
TH

Jordan In Dream 8 วัน 5 คืน

สายการบินอียิปต์แอร์ / สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน

แผนการเดินทาง

วันที่ 10 เม.ย. 61 : สนามบินสุวรรณภูมิ
21.00
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ สายการบินอียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับทำการเช็คอิน
วันที่ 11 เม.ย. 61 : อัมมาน - อคาบา - ทะเลทรายวาดิรัม
00.55
ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 961
05.05
ถึง สนามบินไคโร
06.45
ออกเดินทางโดย สายการบินอียิปต์แอร์ เที่ยวบินที่ MS 719
09.05
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่า ประเทศไทย 4 ชั่วโมง) 

เดินทางสู่เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองท่า และเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประ เทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี

นำท่าน ลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด
เที่ยง
รับประทานอาหารบนเรือ
บ่าย เดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ.1916-1918 ทะเลทรายแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมาเป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA”
ค่ำ
รับประทานอาหาร ในแค้มป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน
           
อิสระพักผ่อนในแค้มป์กลางทะเลทราย Sun City Camp Wadi Rum หรือเทียบเท่า

วันที่ 12 เม.ย. 61 : ตะลุยทะเลทรายสีชมพูวาดิรัม - เพตราน้อย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
           
นำท่านเดินทางโดยรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัม ที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลก ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
เดินทางสู่ เมืองเพตรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ชม ลิตเต้อร์เพตรา Little Petra เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเพตราและ เมือง Wadi Musa เป็นการแกะสลักเขาหินทรายให้เป็นอาคารโดยชนเผ่าเนบาเทียน โดยมีความเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนโรงแรม หรือที่พักกลางทางของกลุ่มคาราวานในอดีต เนื่องจากเมืองเพตราเป็นทางผ่านของเส้นทางสายไหม
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
           
เข้าพัก ณ เมืองเพตรา โรงแรม PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

วันที่ 13 เม.ย. 61 : เพตรา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม เมืองเพตรา ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกใหม่ ในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์  ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ และนำไปเขียนในหนังสือชื่อ TRAVEL IN SYRIA ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่ง

นำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์ กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ ( EL-KHAZNEH / TREASURY) เป็นวิหารที่แกะสลักโดยเจาะเข้าไปในภูเขาสีชมพูทั้งลูก สูง 40 เมตร และกว้าง 28 เมตร วิหารแห่งนี้ออกแบบโดยได้รับอิทธิพลศิลปะของหลายชาติเข้าด้วยกัน เช่น อียิปต์, กรีก, นาบาเทียน ฯลฯ ภายในประกอบด้วย 3 ห้อง เดิมเชื่อว่าเป็นที่เก็บขุมทรัพย์สมบัติของฟาโรห์อิยิปต์ แต่ภายหลังได้มีการขุดพบทางเข้าหลุมฝังศพที่หน้าวิหารแห่งนี้ ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีได้ลงความเห็นตรงกันว่า น่าจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับผู้ปกครองเมือง ใช้เป็นที่ทำพิธีกรรมทางศาสนา และเป็นสุสานฝังศพของผู้ปกครองเมืองและเครือญาติ ชม โรงละครโรมัน แกะสลักจากภูเขา สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันเข้ามาปกครองได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมจุผู้ชมได้3,000 คน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย อิสระเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบเพตรา หรือเดินข้างเขาเพื่อไปท้ายเมืองเพตรา โดยเดินขึ้นบันไดหิน ประมาณ 800 ขึ้น สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือที่ประชุมลับของกษัตร์ยหรือผู้นำเมืองในสมัยก่อน
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม บริการเมนูบุฟเฟ่ต์

เข้าพัก ณ เมืองเพตรา โรงแรม PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น

วันที่ 14 เม.ย. 61 : ปราสาทเครัคแห่งครูเสด - เมาท์ เนโบ - มาดาบา - เดดซี
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเครัค ตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิม ซาลาดิน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช บริการอาหารแบบเซท
บ่าย
เดินทางสู่ ทะเลเดดซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และมีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดอาศัยได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อีกทั้งเป็นจุดต่ำที่สุดในโลกจึงทำให้บริเวณนี้มีออกซิเจน และอากาศสดชื่น 
           
นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมที่เดดซี ซึ่งที่พักมีหาดส่วนตัว อิสระให้ท่านใช้เวลาตามอัธยาศัย เพื่อลงเล่นน้ำในเดดซี และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุขภาพผิวอุดมด้วยแร่ธาตุ หรือจะว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม
ค่ำ
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก บริการเมนูบุฟเฟ่ต์
                 
อิสระพักผ่อน เมืองเดดซี โรงแรม RAMADA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่ 15 เม.ย. 61 : เดดซี - นครเจอราช - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิต และฝังศพของโมเสส ชม พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆ ที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชม อนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู  
 
เดินทางสู่ เมืองมาดาบา หรือ เมืองแห่งโมเสด ชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ ตกแต่งโดยโมเสดสีประมาณ 2.3 ล้านชิ้น แสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร ภายในเมืองเจอราช บริการอาหารแบบเซท
บ่าย ชม เมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ชม  ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) สร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้านการเมืองต่างๆรอบเมือง อิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงอันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน

อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
                       
เข้าที่พัก เมืองอัมมาน โรงแรม MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 16 เม.ย. 61 : วิหารเทพีอาร์เทมิส
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ เมืองพันเสา  เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 100 - 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้า ประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะสังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้าเมือง
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการอาหารแบบเซท
บ่าย อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

วันที่ 17 เม.ย. 61 : สนามบินสุวรรณภูมิ
02.55 ออกเดินทางโดย สายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 182
15.15 เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินอียิปต์แอร์ / สายการบินรอยัล จอร์แดเนียน

ไป
:
กรุงเทพฯ - ไคโร
ไคโร - อัมมาน
MS 961
MS 719
เวลา :
00.55 น. - 05.05 น. 
06.45 น. - 09.05 น. 
กลับ
:
อัมมาน - กรุงเทพฯ
RJ 182
เวลา :
02.55 น. - 15.15 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินอียิปต์แอร์ และรอยัล จอร์แดเนียน ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ ไปกลับเส้นทาง กรุงเทพฯ - จอร์แดน พร้อมภาษีสนามบิน
-
โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
-
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามเส้นทางระบุในรายการ พร้อมมักคุเทศก์ท้องถิ่นภาษาอังกฤษ  และหัวหน้าทัวร์ไทย
-
อาหารตามที่ระบุในรายการ
-
น้ำดื่มระหว่างมื้ออาหารทุกมื้อ / น้ำดื่มระหว่างวัน 2 ขวดเล็ก/ท่าน
-
วีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะประเทศจอร์แดน
-
ประกันอุบัติเหตุแบบหมู่คณะวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ มินิบาร์ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ อาหารที่สั่งเพิ่ม และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
-
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
-
สินน้ำใจมักคุเทศก์ขั้นต่ำ 3USD/ ท่าน/วัน และคนพนักงานขับรถ 2USD/ท่าน/ วัน หรือตลอดทริป 30 USD/ท่าน
-
สินน้ำใจคนจูงอูฐ, ม้า, ลา, รถม้าที่เมืองเพตรา และคนขับรถในทะเลทรายวาดิรัม และสินน้ำใจหัวหน้าทัวร์ไทยตามศรัทธา (ขั้นต่ำวันละ3USD) X 8 วัน
-
ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองต่อที่นั่ง อย่างน้อย 45 วันก่อนการเดินทาง
-
ส่วนที่เหลือชำระก่อน 35 วัน ก่อนการเดินทาง เพื่อทำการออกตั๋วเครื่องบิน และยื่นวีซ่า
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ภายใน 30 วัน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่าย 50 % ของค่าทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทางไม่เกิน 20 วัน ขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 19 มกราคม - 15 มีนาคม 2561

หมายเหตุ
-
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายยกเลิกทัวร์ กรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ครบ 20 ท่าน จะไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางด้วย แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่จอร์แดนมารอรับที่สนามบินจอร์แดน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ
-
เนื่องจากรายการทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
-
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของสถานทูตฯ เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของเอกสารวีซ่า
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ฃบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-
หากสายการบินมีการยกเลิกเที่ยวบิน หรือหากมีเหตุการณ์ประการใดที่เกิดขึ้นจากสายการบินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
-
กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และรายการ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสายการบิน โดยจะยึดประโยชน์ของลูกค้าสำคัญ


 

ราคา

-
ปิดการขาย