EN
TH

คุนหมิง ผานโจว เหนียงเหนียงซาน 4 วัน 2 คืน

สายการบินซานตง แอร์ไลน์

แผนการเดินทาง

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - คุนหมิง - ผานโจว - หมู่บ้านโถ่วเล่อ - ระเบียงภาพที่ราบสูง - อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน
01.00
คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินซานตง แอร์ไลน์
เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
03.55
ออกเดินทางสู่ คุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8886
05.55
ถึง สนามบินนครคุนหมิง มณฑลยูนนานมีชื่อเสียงอันดีงามว่าเป็น "นครใบไม้ผลิ" ณ ที่นี่มีภูเขา และแม่น้ำลำธารสวยสดงดงาม มีวิวทัศน์ธรรมชาติสวยวิจิตระการตา มีภูเขาสูงที่เต็มไปด้วยหิมะตลอดปีในซีกโลกเหนือ มีป่าดึกดำบรรพ์อันหนาทึบ มีหุบเขาอันลึกลับ มีสิ่งมหัศจรรย์มากมาย

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อย
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองผานโจว หรือ เมืองฮอกอร์ เมืองที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 20 องศา เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการท่องเที่ยว และคมนาคม (ใช้เวลาเดินทาง 4 ช.ม. โดยประมาณ)

นำท่านสู่ หมู่บ้านโถ่วเล่อ (แปะก๊วยพันปี) ที่นี่มีต้นแปะก๊วยโบราณกว่า 1,200 ต้น ส่วนใหญ่มีอายุกว่า 300 ปีขึ้นไป และต้นที่มีอายุมากที่สุดคือ 1,500 ปี มีความสูงถึง 10 เมตร ชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่า "คุณทวด" เนื่องจากเป็นราชาแห่งต้นแปะก๊วยโบราณ คนในหมู่บ้านโถ่วเล่อแห่งนี้อยู่กับ ต้นแปะก๊วยด้วยความรักความผูกพัน หมู่บ้านโถ่วเล่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น หมู่บ้านที่มีระบบนิเวศที่ดีระดับชาติ ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้บนต้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองงดงามตระการตา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ อุทยานบึงแห่งชาติภูเขาเหนียงเหนียงซาน ระหว่างทางแวะชม ระเบียงภาพที่ราบสูง ชมทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงาม ที่ประกอบด้วย เทือกเขาป่าไม้เขียวขจี แนวทิวเขาที่สลับซ้อนกันเป็นชั้นๆ ยอดที่สูงพุ่งเสียดฟ้า นาขั้นบันได ผางาม และหมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ ดุจดั่งงานแสดงแกลลอรี่บนที่ราบสูง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม TAO YUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 2 : อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน (น้ำตกเฟยเทียน - แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ - ถ้ำกวนอิม - ล่องเรือถ้ำเจียงหยวน) - เมืองซวนเวย - ผ่านชมสะพานสูงเป่ยผานเจียง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นำท่านสู่ อุทยานภูเขาเทพธิดาเหนียงเหนียงซาน เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติหลายร้อยพันปี ประกอบไปด้วยแกรนด์แคนยอน นํ้าตก สะพานธรรมชาติ หนองบึง พืชมอส พืชไม้พุ่ม ป่าชายเลน เป็นเขตอุทยานแห่งชาติใหญ่ที่สุดในตอนใต้ของจีน สูงจากระดับนํ้าทะเล 2,319 เมตร กว้างใหญ่ กว่า 30,000 ไร่ ชม น้ำตกเฟยเทียน ผาน้ำตกที่สูงกว่า 500 เมตร นับหลายสิบสาย เป็นภาพที่สวยงาม และหาชมได้ยากจากที่อื่นๆ
 
นำท่านขึ้นชม แกรนด์แคนยอนแม่น้ำลิ่วเชอเหอ ที่สวยวิจิตระการตาอย่างยิ่ง ชมหน้าผาที่สูงถึง 1,000 เมตร เมฆหมอกลอยกลางหน้าผา ชมยอดเขาหมื่นนับลูก และสะพานหลุมฟ้าธรรมชาติที่มหัศจรรย์ นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ภายใน ถํ้าเจ้าแม่กวนอิม เพื่อความเป็นสิริมงคล นำท่าน ล่องเรือลำนํ้าเจียงหยวน ซึ่งมีภูเขาหินปูนขนาบอยู่สองฝากฝั่ง เป็นภูมิทัศน์อันน่างดงาม และมหัศจรรย์
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่ เมืองซวนเวย  ระหว่างทางผ่านชม สะพานเป่ยผานเจียง เป็นสะพานขึงข้ามระหว่างช่องเขา ข้ามแม่น้ำหนี่จู หรือแม่น้ำเป่ยผาน ได้ชื่อว่าเป็นสะพานขึงที่มีความสูงที่สุดในโลก ด้วยความสูง 565 เมตร ยาว 1.328 กิโลเมตร ตัวสะพานมีสายเคเบิลขึงโยงกับหอคอย 2 หอ ทำหน้าที่พยุงสะพาน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน 5 มิลลิเมตร เชื่อมระหว่างเมืองซ่วนเหว่ย ในมณฑลยูนนาน กับเมืองฉุยเฉิง ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงตอนใต้ของจีน ช่วยในการย่นระยะเวลาการเดินทางได้ถึง 4 ชั่วโมง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MEI HUAN HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 3 : ซวนเวย - คุนหมิง - ร้านบัวหิมะ - น้ำตกคุนหมิง - ร้านหยก - ร้านยางพารา
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เดินทางสุ่ นครคุนหมิง นำท่านแวะชม ร้านยานวดฝ่าเท้าบัวหิมะ เป่าซู่ถัง ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ฯลฯ

นำท่านเข้าชม สวนน้ำคุนหมิง สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 ลงทุน 1,100 ล้านหยวน (ประมาณ 5,500 ล้านบาท) เพื่อนําน้ำแม่น้ำหนิวหลันเจียงเข้าสู่ทะเลสาบเตียนฉือ น้ําตกกว้าง 400 เมตร สูงกว่า 12.5 เมตร
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านแวะชม ร้านหยก ผลิตภัณฑ์หยกนานาชนิด เช่น แหวน กำไล สร้อย ผีชิ่ว ซึ่งเป็นลูกหลานมังกร รุ่นที่ 9 มีพลังอำนาจในการดูดกลืนสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายให้หมดไป มักจะวางหันหน้าออกตัวอาคารหรือห้องเพื่อป้องกันขจัดภยันตรายต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากให้กับคนทางบ้าน แล้วนำท่านแวะชม ร้านยางพารา ให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เลือกซื้อฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ นครคุนหมิง
วันที่ 4 : คุนหมิง - กรุงเทพฯ
 01.00
ออกเดินทางจาก คุนหมิง โดย สายการบินซานตง แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SC 8885
02.05
ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เงื่อนไข

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินซานตง แอร์ไลน์

ไป
:
กรุงเทพฯ - คุนหมิง
SC 8886
เวลา :
03.55 น. - 05.55 น.
กลับ
:
คุนหมิง - กรุงเทพฯ
SC 8885
เวลา :
01.00 น. - 02.05 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินซานตง แอร์ไลน์ ชั้นประหยัด ไป-กลับ รวมภาษีสนามบินตามที่ระบุในรายการ
-
ที่พักระดับ 4 ดาว ตามที่ระบุในรายการ
-
พาหนะ / อาหาร / ค่าธรรมเนียยมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงิน 1 ล้านบาท กรณีรักษาพยาบาล 5 แสนบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
-
วีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีนแบบหมู่คณะ ท่านละ 1,000 บาท สำหรับหนังสือเดินทางไทย (ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง 20 วันก่อนเดินทาง)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม)
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีลูกค้าต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 200 หยวน/ทริป
-
สินน้ำใจพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม (ใบละ 5 หยวน ต่อครั้ง), ค่าทิปต่างๆ หากท่านใช้บริการเหล่านั้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก
-
กรุณาสำรองที่นั่งโดยมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 20 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
กรณียกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
กรณีเทศกาลที่ต้องมีการยืนยันที่นั่งกับทางสายการบิน และทางโรงแรม โดยการผ่านตัวแทนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินเหมาลำ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ  และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทฯ จะขอเรียกเก็บค่าใช้จ่ายท่านเป็นจำนวน 400 หยวน / วัน / คน
-
กรณีรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน ผู้เดินทาง จำเป็นต้องยื่นวีซ่า ณ สถานทูตจีนในประเทศไทย โดยมีค่าธรรมเนียมทำวีซ่าเพิ่มท่านละ 800 บาท
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะเป็นผู้ใหญ่ไม่ถึง 15 ท่าน 

ราคา

3 - 6 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 14,900 บาท
7 - 10 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 14,900 บาท
21 - 24 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 14,900 บาท
22 - 25 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 16,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 14,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 14,900 บาท
28 - 31 ธ.ค. 60
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 18,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท
29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 61
ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ 18,800 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,900 บาท
ผู้ใหญ่พักห้องสามท่าน ราคาท่านละ 16,900 บาท

-
ปิดการขาย