EN
TH

Kyushu Wisteria 5 Days 3 Nights

Thai Airways

Itinerary

วันที่ 10 พ.ค. 61 : กรุงเทพฯ
21.30
พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
วันที่ 11 พ.ค. 61 : สนามบินฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - ล่องเรือพายยานากาว่า - อาบทรายร้อน - เบปปุ
00.50
ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
08.00
เดินทางถึง สนามบินฟุกุโอกะ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 
นำท่านชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าชินโตอันเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของฟุกุโอกะ สร้างขึ้นในปีค.ศ. 905 เพื่ออุทิศแด่ท่านมิจิซาเนะ ซึงาวาระ ศิลปินด้านวรรณคดีจีนและการศึกษา ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าแห่งภูมิปัญญา จึงมีนักเรียนนิสิตนักศึกษามากมายมากราบไหว้ขอพรเพื่อความสำเร็จการศึกษา รูปปั้นวัวหน้าศาลเจ้า เชื่อกันว่าถ้าลูบตามส่วนต่างๆ จะมีสุขภาพดีที่บริเวณนั้นๆ และหากเดินอธิษฐานข้ามสะพานแดงทั้ง 3 สะพาน เปรียบเสมือนการเดินผ่านอดีตไปปัจจุบัน และสู่อนาคตแห่งความสำเร็จ ที่สำคัญอีกแห่ง คือ ต้นบ๊วย หลากหลายพันธุ์กว่า 6,000 ต้นทำให้บรรยากาศแสนรื่นรมย์ ระหว่างทางเข้าออกศาลเจ้าจะมีน้ำเต้าแขวนอยู่ ซึ่งเชื่อกันว่าถ้าเขียนชื่อเด็กแรกเกิดใส่ลงไปในน้ำเต้าแล้วเทพเจ้าจะคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่ เมืองยานากาว่า นำท่าน ล่องเรือพาย  ชมเมืองยานากาว่าตามแม่น้ำ ล่องชมเมืองผ่านปราสาทเก่ายานากาว่า สองริมฝั่งยังมีอาคารโกดังสินค้าที่ก่อสร้างด้วยอิฐแดงในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 และผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันสงบของเมืองและความร่มรื่นของแมกสองข้างทาง
 
นำท่านสัมผัสการ อาบทรายร้อน อันเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าในทรายร้อนนั้นอุดมด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใสสุขภาพดี และมีสรรพคุณทางการรักษาอาการปวดเมื่อยอีกด้วย
 
เข้าที่พักบริเวณ เบปปุ BEPPU PASTORAL HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำในห้องอาหารของโรงแรม

***เชิญแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือ ออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดี***
วันที่ 12 พ.ค. 61 : เบปปุ - บ่อนรกจิโกกุ เมกุริ - หมู่บ้านยูฟูอิน - นั่งรถรางไฟฟ้าภูเขาซารากุระ - คิตะคิวชู
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม          
 
นำท่านสู่ จิโกกุ เมกุริ สถานที่ท่องเที่ยวของเบปปุที่ท่านไม่ควรพลาด ซึ่งคนญี่ปุ่นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บ่อนรก เนื่องด้วยบ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันตระการตา ไม่ว่าจะเป็นบ่อเลือดที่เดือดปุดขึ้นมาเป็นสีแดงเข้ม บ่อทะเลมีสีฟ้าราวกับน้ำทะเล บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุเข้มข้น โดยแต่ละบ่อลึกถึง 120 เมตร มีความร้อนสูงถึง 98 องศาเซลเซียส มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งบ่อนรกของที่นี่มีอยู่ทั้งหมด 8 บ่อ ด้วยกัน (เข้าชม 2 บ่อ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่น และเลือกซื้อของที่ระลึก ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมพันธุ์ปลาที่หายากนานาชนิด หมู่บ้านแห่งนี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีธรรมชาติงดงามซึ่งได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี มีการทำเกษตรกรรมในเมือง และเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังเมืองหนึ่งของญี่ปุ่น    
 
จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถรางไฟฟ้า เดินทางขึ้นสู่ยอด เขาซารากุระ โดยต้องเดินทางสองต่อ คือ จากสถานี Sanroku ขึ้นไปยังสถานีปลายทาง Sanjo จากนั้นนั่ง slope car ขึ้นไปยังจุดชมวิว ภูเขาซารากุระ เป็นเขาที่สูงที่สุดใน คิตะคิวชู เป็นส่วนหนึ่งของอุอุทยานแห่งชาติคิตะคิวชู ด้วยความสูง 622 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ณ จุดชมวิวด้านบน จะพบกับความงดงมของเมืองคิตะคิวชู ได้อย่างกว้างไกล อีกทั้งท่านยังสามารถมองเห็น ท่าเรือโมจิโกะและเมืองต่างๆ ที่อยู่รอบคิตะคิวชูจากด้านบนยอดเขานี้ได้อีกด้วย 
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พักบริเวณ คิตะคิวชู STATION KOKURA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 13 พ.ค. 61 : คิตะคิวชู - โมจิโกะทาวน์ - คาวาจิฟูจิการ์เด้น - ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ - ช้อปปิ้งเท็นจิน - ฟุกุโอกะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                            
           
นำท่านสู่ JR MOJIKO หรือ “MOJIKO RETRO TOWN” จุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะคิวชูและเกาะใหญ่ฮอนชู เนื่องด้วยเป็นเมืองท่าติดริมทะเล อากาศดี จึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมาพักผ่อน ในอดีตโมจิโกะเป็นท่าเรือการค้าขนาดใหญ่ที่ใช้ติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติ อาคารบ้านเรือนจึงดูทันสมัยเป็นแบบสไตล์ยุโรป อิสระให้ท่านเดินชมพร้อมเก็บภาพความประทับใจสถานีรถไฟและสถาปัตกรรมแบบย้อนยุคไว้เป็นอย่างดี รวมถึงเจ้าหน้าที่สถานีที่ยังคงสวมใส่เครื่องแบบเก่า รวมถึงอาคารร่วมสมัยต่างๆที่อดีตเคยเป็นที่ทำการของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1988 ทั้งนี้ปัจจุบันอาคารหลายหลังรวมทั้งสถานีรถไฟ ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญอีกแห่ง
 
จากนั้น นำท่านเข้าชม คาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น สวนดอกไม้ที่มี อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย เป็นพืชที่เติบโตทั่วญี่ปุ่น เปิดให้เข้าชมแค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่ดอกวิสทีเรียบานและช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น สวนนี้มีดอกวิสทีเรียอยู่ประมาณ 150 ต้น 22 สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็มีอยู่หลาหลายสี และสีสันที่สวยงามดอกวิสทีเรียยังมีกลินหอมอีกด้วย โดยอุโมงดอกวิสทีเรียนั้นมีความยาวกว่า 220 เมตร อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำ ละครเรื่องกลกิโมโน อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บความงดงามของซุ้มดอกไม้ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ ฟุกุโอกะ ทาวเวอร์ หอคอยสูง 234 เมตรตั้งอยู่ริมชายทะเลฝั่งญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฟุกุโอกะ หอคอยเพียงแห่งเดียวของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นบนแผ่นดินที่เกิดจากการถมทะเล โดยใช้แผ่นกระจกจำนวน 8,000 แผ่น จัดตกแต่งเป็นรูปสามเหลี่ยม มองดูเหมือนยอดแหลมตระหง่าน สามารถชมทิวทัศน์เมืองฟุคุโอกะจากจุดสูงจากพื้นดิน 123 เมตร ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพของเมืองฟุคุโอกะ และวิวทเลญี่ปุ่นด้านะทิศเหนือ  อีกทั้งยังสามารถชื่นชมกับหาดทรายเทียมซึ่งเกิด จากการถมทะเลได้อย่างแนบเนียน นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งไฟประดับประดา เล่นแสงสีภายนอกอาคารตามฤดูกาล
 
เดินทางสู่ ฟุกุโอกะ นำท่านสู่ ย่านเท็นจิน ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้ามากมายจากห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ทั้งห้างอิเซตัน มิตสึโคชิ และร้านค้าใต้ดิน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของกับแบรนด์เนมมากมาย, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูปดิจิตอล, นาฬิกา, เครื่องเล่นเกมส์, กระเป๋า, รองเท้า เสื้อผ้าแบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่น และเครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**
 
เข้าที่พักบริเวณ ฟุกุโอกะ CLIO COURT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 14 พ.ค. 61 : สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา เดินทางสู่สนามบิน
11.35 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55
ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Conditions

ตารางเที่ยวบิน เดินทางโดยสายการบินไทย

ไป
:
กรุงเทพฯ - สนามบินฟุกุโอกะ
TG 648
เวลา :
00.05 น. - 08.00 น.
กลับ
:
สนามบินฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ
TG 649
เวลา :
11.35 น. - 14.55 น.

อัตราแพคเกจนี้รวม
-
บัตรโดยสารสายการบินไทยชั้นประหยัด แบบหมู่คณะ ไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
-
ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
-
น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
-
โรมแรมที่พัก 3 คืน
-
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
-
ค่าธรรมเนีมเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
-
รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์นำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท และกรณีรักษาพยาบาล วงเงิน 5 แสนบาท (เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์)

อัตราแพคเกจนี้ไม่รวม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม นอกเหนือจากในรายการ
-
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด
-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงินแบบเต็มรูปแบบ)
-
สินน้ำใจสำหรับมัคคุเทศก์, คนขับรถ 1,500 เยน/คน/ทริป

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
-
ชำระมัดจำ ท่านละ 10,000 บาท เพื่อสำรองที่นั่ง
-
ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 24 เมษายน 2561

เงื่อนไขการยกเลิก
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำ
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 50% ของราคาทัวร์
-
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 10 วันทำการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ คิดค่าบริการ 100% ของราคาทัวร์

หมายเหตุ
-
การเดินทางแต่ละครั้งต้องมี ผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 25 ท่าน ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงราคา
-
กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออก ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ กรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ และจากการปรับขึ้นค่าน้ำมันของสายการบิน
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะยึดถือผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการบริการเช่นเดิม
-
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เมื่อท่านเดินทางไปพร้อมคณะ แล้วท่านงดใช้บริการใด หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

Prices

Close sale.