EN
TH

A Day As A Fisherman (ชุมชนแสนตอ)

กรุงเทพมหานคร

แผนการเดินทาง

A Day As A Fisherman
ชุมชนแสนตอ กรุงเทพมหานคร
 
ชุมชนแสนตอ
แสนตอ เป็นชุมชนชาวประมงในเขตบางขุนเทียน ซึ่งเป็นเขตเดียวของกรุงเทพมหานครที่มีพื้นที่ติดกับทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแสนตอที่ผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ลองใช้ชีวิตแบบชาวประมงที่นี่ สนุกสนานกับกิจกรรมงมหอยแครงในฟาร์ม ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ ตัว


Highlight / ไฮไลท์  
- ขึ้นรถไฟ ต่อรถสองแถว นั่งเรือ 
- งมหอยแครงและพายเรือคายัค
- ทานซีฟู้ดสดๆ
- ลองทำผ้ามัดย้อม
- เรียนรู้ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน
  
เวลา
รายละเอียดกิจกรรม
09.00
พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ ทางออก 1
09.40
ขึ้นรถไฟ จากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ไปยังสถานีรถไฟบางบอน
10.00 นั่งรถสองแถวหรือรถแดงเข้าไปยังชุมชน
10.30
เรียนรู้วิธีทำผ้ามัดย้อมจากผลตะบูน ที่เป็นไม้ให้สีที่พบมากในป่าชายเลน เรียนรู้ความสำคัญของการปลูกป่าชายเลน
11.30
เดินทางเข้าชุมชนแสนตอโดยเรือหางยาว
12.00
รับประทานอาหารกลางวัน ซีฟู้ดสดอร่อย
13.30
สนุกกับการงมหอยแครงและพายเรือคายัค
 
15.00 อำลาชุมชน นั่งเรือชมบรรยากาศของอ่าวไทย แวะชมหลักเขตระหว่างกรุงเทพมหานครและสมุทรสาคร ก่อนนั่งรถสองแถวไปสถานีรถไฟบางบอน
16.30 เดินทางถึงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่
  หมายเหตุ หากไม่สามารถทำกิจกรรมนอกพื้นที่ได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมในโปรแกรม 

-
อาหารกลางวันและอาหารว่าง
-
กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
-
มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
-
ประกันภัยการเดินทาง
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไม่รวมในโปรแกรม
-
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล
-
สินน้ำใจมัคคุเทศก์ (หากท่านประทับใจในการบริการ สามารถเพิ่มให้เป็นกำลังใจแก่ทีมงานได้)
- อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุในโปรแกรม
-
ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 25 เมษายน - 13 กันยายน 2561

ข้อแนะนำ
-
สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย และรองเท้าที่กระทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
-
เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นตากันแดด ครีมกันแดด หมวก หรือร่ม
- เตรียมเสื้อผ้าสำหรับเปลี่ยน กรณีลงงมหอยแครง

หมายเหตุ
-
กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้ ทีมงานจะถือประโยชน์ของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางหากกรุ๊ป มีไม่ถึง 4 ท่านขึ้นไปและทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
-
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจาก ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทาร้าย, การสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
- หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการชำรุดหรือสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว อาทิ เช่น หนังสือเดินทาง, โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าเดินทาง, กระเป๋าสตางค์, กล้องถ่ายรูป ฯลฯ

อัตราค่าบริการ
 

 

ราคา

วันที่ 29 กันยายน 2561 (บัตรสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก) 2,860 บาท

-
ปิดการขาย